Dossier Bomen en Bos


Bomen en bossen spelen een grote rol in de strijd tegen klimaatverandering. Bomen leveren zuurstof, nemen CO2 op, zorgen voor verkoeling bij hitte en een goed grondwaterpeil. Bovendien zijn bomen onmisbaar, bijvoorbeeld voor voeding of broedplaatsen voor dieren. De Partij voor de Dieren hecht groot belang aan het zo veel mogelijk behouden van bestaande bomen door onnodig kappen te voorkomen, en het zo veel mogelijk (her)planten van nieuw bos.

Ook in Gelderland zet de PvdD zich in voor het behoud van bomen en bossen. In 2019 kwam het onderwerp vaak aan de orde in de Staten, met name na het burgerinitiatief “stop bomenkap langs N-wegen”, dat door de PvdDvan harte gesteund werd. Ook richtte de Gelderse fractie een “meldpunt dode jonge bomen” op, om vast te leggen hoeveel jonge, nieuw aangeplante bomen die in de plaats waren gekomen voor oude, gekapte bomen, het eerste jaar niet overleefden. Hiermee wil de PvdD inzichtelijk maken dat nieuwe, jonge bomen vaak veel minder weerbaar zijn in het huidige klimaat, waardoor het kappen van gezonde, oude bomen niet verantwoord is.

Daarnaast was de Gelderse fractie al in 2010 zeer kritisch over bomenkunstwerk "Het Witte Lint" (zie hieronder de motie over de N348), waarbij gewaarschuwd werd dat de bomen het niet zouden halen. Pas in 2019 werd eindelijk door de provincie erkend dat het meerendeel van de bomen het inderdaad niet gehaald had. Er werden nieuwe bomen geplant en het kunstwerk werd omgedoopt tot "Het Groene Kralensnoer".

Uitgelicht:

  • 19 december 2019: schriftelijke vragen over brandgangen voor hoogspanningslijnen. Aanvullend op de vragen van 20 september. Nog steeds is niet duidelijk hoe de breedte van brandcorridors bepaald wordt.
  • 20 september 2019: schriftelijke vragen over brandgangen. De PvdD wil middels deze vragen achterhalen waarom de afstand is verbreed wanneer er bomen gekapt moeten worden voor brandgangen rond hoogspanningsmasten en of er duidelijk gemaakt kan worden (bijvoorbeeld door een kaart) op welke schaal de kap nodig zou zijn.
  • 5 juni 2019: amendement geldigheid burgerinitiatief. De PvdD dient dit amendement in om het burgerinitiatief in zijn geheel als geldig aan te merken en de bomenkap langs provinciale wegen onmiddelijk te staken. Ondanks steun van diverse partijen krijgt het amendement geen meerderheid.
  • 20 maart 2019: schriftelijke vervolgvragen over bomenkap langs de A1. In navolging van de mondelinge vragen tijdens de provinciale statenvergadering stelt statenlid Luuk van der Veer schriftelijke vervolgvragen over de bomenkap. In de beantwoording wordt duidelijk dat er ook bomen zijn gekapt om bosbranden te voorkomen en de omvorming naar andere natuurtypen, waarvoor een ontheffing van de herplantplicht geldt.
  • 27 februari 2019: mondelinge vragen over bomenkap langs de A1. Statenlid Luuk van der Veer stelt tijdens de provinciale statenvergadering vragen aan de gedeputeerde over de recente kap van bomen lands een provinciale weg. Hij vraagt de gedeputeerde ook in gesprek te gaan met het Rijk om de bomenkap langs de A1 een halt toe te roepen. De gedeputeerde ziet hier geen noodzaak voor.
  • 31 januari 2018: motie red de bomen. Naar aanleiding van de geplande kap van een groot aantal bomen voor de verbetering van fietspaden dient de PvdD deze motie in. Hiermee verzoekt zij GS naar alternatieven te zoeken om de veiligheid van fietsers te waarborgen en de oude bomen te behouden, of waar de kap echt noodzakelijk is uiteen te zetten welke alternatieven zijn overwogen en waarom deze niet toegepast konden worden.
  • 9 maart 2017: schriftelijke vragen over “Het Witte Lint”. De PvdD stelt vragen over het kunstwerk "Het Witte Lint" dat uit een rij bomen bestaat, die niet goed gedijen op hun plek waardoor veel van de jonge bomen omwaaien en extra verankerd moeten worden. Bij de aanleg in 2010 had de PvdD al grote vraagtekens bij het plan en wil nu weten hoeveel extra geld besteed zal moeten worden.
  • 2 juli 2010: motie landschappelijke inpassing N348. De PvdD is kritisch over de plannen van bomenkunstwerk "Het Witte Lint" en verzoekt GS om met een ander voorstel te komen, opdat de bomen op een zo natuurlijk mogelijke wijzen kunnen groeien. De motie wordt afgewezen en het kunstwerk komt er alsnog. Pas in 2019 blijkt dat het meerendeel van de bomen het inderdaad niet gehaald heeft.