Dossier Dieren­rechten


De Partij voor de Dieren komt op voor dierenrechten en dierenwelzijn. Dieren moeten kunnen leven naar hun aard en behoeften in hun eigen leefomgeving. De PvdD wil dat dierenrechten worden opgenomen in de grondwet, zodat dieren beter beschermd worden. De partij is tegen de plezierjacht (zie ook: Dossier Jacht) en tegen de vee-industrie (zie ook: Dossier Megastallen).

In dierentuinen en dolfinaria worden dieren in gevangenschap gehouden en onderzoek wijst uit dat dieren daardoor grotendeels verstoorde leefpatronen ontwikkelen. De PvdD pleit daarom voor het sluiten van dergelijke parken in hun huidige vorm en het veranderen naar opvangcentra voor dieren met als doelstelling de dieren zo veel mogelijk terug in de natuur te kunnen plaatsen.

De Gelderse fractievan de Partij voor de Dieren zet zich in voor het beschermen van dierenrechten en dierenwelzijn in de provincie, door het blijven benoemen en benadrukken daarvan en door de aandacht te blijven vragen voor specifieke kwesties. Bijvoorbeeld door vragen te stellen over het gebruik van vuurwerk of subsidies die verleend worden voor roofvogelshows.

Uitgelicht:

  • 22 oktober 2021: schriftelijke vragen endurance WK en EK Ermelo. PvdD stelt vragen over de rol van de provincie in het subsidiëren van topsportwedstrijden waarbij paarden met 'severe injuries' zijn uitgevallen.
  • 31 maart 2021: amendement omgevingsverordening, geen vrijstelling voor het verdrinken van muizen. PvdD dient een amendement in om het verdrinken van veldmuizen te verhinderen en/of het verstoren van hun voortplantingsplaats of rustplaats.
  • 27 januari 2021: motie samenleven met dieren. Statenlid Lester van der Pluijm maakt bij de behandeling van het "Beleidskader vrijheid" een fundamenteel punt over hoe mensen zich tot dieren verhouden, en dat ook dieren vrijheid en zelfbeschikkingsrecht hebben. Geldt voor dieren in veehouderijen maar ook alle andere dieren. De andere fracties in de staten zijn nog niet zover in het denken over vrijheid.
  • 27 februari 2019: motie indicator dierenwelzijn. PvdD roept met de motie GS op om dierenwelzijn op te nemen als zogenaamde Indicator. In het kader van het plussenbeleid wordt dierenwelzijn genoemd als eén van de onderwerpen waarmee veehouders kunnen scoren; het is daarom passend om dierenwelzijn als maatschappelijke effectindicator te hebben.
  • 19 december 2018: amendement dierenwelzijn. Tijdens de Statenvergadering over de Omgevingsvisie dient de PvdD een amendement in om dierenwelzijn expliciet te benoemen in de Omgevingsvisie. Het voorstel om een extra paragraaf op te nemen waarin wordt ingegaan op de rol die de provincie kan spelen bij het beschermen en bevorderen van dierenwelzijn kan rekenen op steun van GroenLinks, de SP en PVV, maar wordt niet aangenomen door de meerderheid.
  • 27september 2018: motie geen Wereldruiterspelen in Gelderland. Middels deze motie pleit de PvdD ertegen om de Wereldruiterspelen naar Gelderland te halen. Tijdens eerdere edities zijn paarden omgekomen. Zowel deelnemers als dierenartsen hebben kritiek geuit op de manier waarop de dieren behandeld worden. De PvdD wil dan ook niet dat de provincie geld besteedt aan deze spelen en uit haar zorgen over het waarborgen van dierenwelzijn tijdens dit evenement.
  • 6 maart 2018: schriftelijke vragen over het houden van bruinvissen. PvdD dientschriftelijke vragen in over een ontheffing voor het houden van bruinvissen. De ontheffing is afgegeven aan het Dolfinarium voor zeven bruinvissen, terwijl er op dat moment maar twee bruinvissen aanwezig zijn. Het is onduidelijk waarom er een ontheffing is verleend voor meer dieren en waar deze eventuele dieren gehouden zullen worden.
  • 2 oktober 2017: schriftelijke vragen over subsidie voor shows met uilen. Naar aanleiding van een roofvogelshow met uilen tijdens het Gebroeders van Limburgfestival in Nijmegen stelt de PvdD schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten, omdat er subsidie verleend wordt aan het festival, terwijl de vogelbescherming shows met uilen sterk afraadt. DePvdD vraagt daarom om voorwaarden te verbinden aan de subsidieverlening. Gedeputeerde Staten antwoorden geen beleid tevoeren omtrent de roofvogelshow, noch de noodzaak in te zien van het opnemen van voorwaarden voor het verlenen van subsidies voordergelijke evenementen.