Dossier Duurzame Landbouw & Voed­sel­bossen


De Partij voor de Dieren pleit voor duurzame, regionale en diervriendelijke landbouw waarbij geen gebruik gemaakt wordt van gif of hormoonverstorende stoffen. Voedselbossen, waarbij het reguliere model van landbouw wordt losgelaten, kunnen een goede aanvulling of alternatief zijnvoor bodemuitputtende landbouw, mede doordat op deze manier de biodiversiteit beschermd en bevorderd wordt.

In Gelderland zet de Partij voor de Dieren zich in voor duurzame landbouw en natuur-inclusief gebruik van gronden. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het her-inrichten van gebieden die in provinciaal beheer zijn, of bij het inzetten op biologische landbouw.

Uitgelicht:

  • 22 september 2021: nieuwsbericht Green Deal. De PvdD heeft de bevestiging gekregen dat de provincie Gelderland betrokken is bij de Green Deal Voedselbossen. De Green Deal heeft als doel om het aantal voedselbossen uit te breiden.
  • 14 november 2018: motie voedselbos. Tijdens de Provinciale Statenvergadering dient de PvdD een motie in naar aanleiding van het plan van de provincie om 1,25 miljoen te besteden aan de aanleg van 25 ha extra bos. Middels deze motie pleit de PvdD om hier voedselbossen aan te leggen, of het gebied zodanig te gebruiken dat de biodiversiteit optimaal kan gedijen.
  • 11 april 2018: motie natuur-inclusief beheer. De PvdD dient samen met de Gelderse fracties van GroenLinks, SP en 50+ deze motie in waarmee GS opgeroepen wordt bij de jaarlijkse uitgifte van gronden maximaal in te zetten op natuur-inclusief beheer. De motie wordt met brede steun aangenomen.
  • 3 september 2013: schriftelijke vragen over bollenteelt en giftige gewasbeschermingsmiddelen. Naar aanleiding van twee gevallen van bollenteelt in een Natura2000 gebied op de Veluwe stelt de PvdD kritische vragen over het gebruik van (giftige) gewasbeschermingsmiddelen. Deze hebben negatieve effecten op een groot aantal organismen in de grond, evenals dieren, zoals vogels, boven de grond. GS maken zich minder zorgen: “Het incidenteel telen van bloembollen in afwisseling met andere akkerbouwgewassen als aardappels of mais beschouwen wij als normale akkerbouw.”. Wel geven zij aan de bollenteelt op de Veluwe en de eventuele gevolgen op het Natura2000 gebied nauwgezet te volgen middels een onderzoek.
  • 18 november 2010: motie biologische landbouw. Tijdens de Provinciale Statenvergadering pleit de PvdD voor het zo snel mogelijk in werking treden van de beoogde stimuleringsregeling voor biologische landbouw. Hoewel er steun is van GroenLinks, SP en D66 wordt de motie niet aangenomen.