Dossier Jacht


De Partij voor de Dieren komt op voor dierenrechten en dierenwelzijn. Dieren verdienen een leven naar hun aard en behoeften in hun eigen leefomgeving. In het wild levende dieren worden nu nog vaak gedood door amateurs ten behoeve van plezierjacht. De Partij voor de Dieren is van mening dat het doden van dieren in het wild alleen in uitzonderlijke gevallen mag plaatsvinden, en dan alleen door professionals.

De Wet Natuurbescherming stelt dat dieren alleen gedood mogen worden wanneer zij een bedreiging vormen voor bijvoorbeeld landbouwgewassen, de volksgezondheid of veiligheid. In de praktijk worden er echter routinematig jachtvergunningen of ontheffingen verleend.

De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen en ontheffingen. De provincie Gelderland is rijk aan natuurgebieden, zoals de Veluwe, waar veel wilde dieren leven. De Partij voor de Dieren Gelderland verzet zich daarom al vanaf haar beginjaren in de Provinciale Staten tegen de jacht, bijvoorbeeld met moties, amendementen en debatverzoeken tegen het jachtbeleid van de provincie, of door schriftelijke vragen te stellen over de implementatie van het provinciaal beleid.

Uitgelicht:

 • 27 januari 2021: motie samenleven met dieren. Statenlid Lester van der Pluijm maakt bij de behandeling van het "Beleidskader vrijheid" een fundamenteel punt over hoe mensen zich tot dieren verhouden, en dat ook dieren vrijheid en zelfbeschikkingsrecht hebben. Geldt voor dieren in veehouderijen maar ook alle andere dieren. De andere fracties in de staten zijn nog niet zover in het denken over vrijheid.
 • 11 november 2020: pleidooi om geen jachtrecht meer te verpachten op gronden die eigendom zijn van de provincie door deze motie. Haas en konijn staan inmiddels op de rode lijst van bedreigde dieren. Ook de wilde eend gaat het slecht. Maar de jacht op deze kleine soorten mag gewoon doorgaan.
 • 24 juni 2020: amendement vissen in de Maas bij behandeling Interprovinciale Structuurvisie meanderende Maas. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie geen geld moet uitgeven of mogelijkheden moet creëren om sportvissen mogelijk te maken.
 • 13 november 2019: motie wasberen. Nadat de schriftelijke vragen van 5 juni 2019 geen effect bleken te hebben, dient de PvdD deze motie in tegen het afschieten van wasberen, omdat er genoeg alternatieve oplossingen zijn. De motie wordt gesteund door GroenLinks en SP maar haalt geen meerderheid.
 • 5 juni 2019: schriftelijke vragen over het afschieten van wasberen. Statenlid Luuk van der Veer stelt schriftelijke vragen nadat bekend wordt dat de provincie voornemens is de Faunabeheereenheid de opdracht te geven wasberen af te schieten. In de provincie Limburg is echter besloten af te zien van het afschieten, nadat bleek dat de dieren ook opgevangen konden worden. Ook worden bijvoorbeeld wilde katten teruggezet in de natuur, nadat zij zijn gesteriliseerd; een diervriendelijkere manier om populatiegroei tegen te gaan. De PvdD wil weten of deze oplossingen ook in Gelderland toegepast kunnen worden, maar GS blijven zeer terughoudend in hun rol hierin.
 • 20 november 2018: schriftelijke vragen over de jacht op kolganzen en dwergganzen. De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen nadat een jager een ernstig bedreigde en zeldzame dwerggans heeft neergeschoten omdat hij deze aanzag voor een kolgans. De provincie Limburg heeft de jacht op kolganzen daarna laten staken, waarop de partij van de provincie wil weten of dit ook in Gelderland mogelijk is, zodat verwarring over ganzen geheel vermeden kan worden. Gedeputeerde Staten menen dat verwarring in Gelderland niet aan de orde is en verbieden de jacht op kolganzen niet.
 • 11 april 2018: debatverzoek jacht met hagel. De PvdD doet een debatverzoek naar aanleiding van vragen over de jacht met hagel en het voorkomen van onnodig lijden. Wanneer vanaf grote afstand met hagel op bijvoorbeeld ganzen of eenden geschoten wordt, is de kans groot dat meerdere dieren aangeschoten raken, waardoor zij verminkt worden of hierdoor later alsnog sterven.
 • 28 juni 2017: zelfs jagers zijn ontevreden over jacht. De PvdD vraagt een debat aan en dient twee moties in naar aanleiding van een uitzending van Brandpunt+. In de uitzending klagen jagers dat ze door de provincie onder druk gezet worden om grote aantallen edelherten te schieten. De moties worden verworpen, maar er komt een rondetafelgesprek over wildbeheer.
 • 24 mei 2017: motie cameratoezicht bij de jacht. In het kader van toezicht op de jacht wil De Partij voor de Dieren middels deze motie ervoor zorgen dat de bezigheden van jagers met camera’s worden vastgelegd. In slachthuizen wordt gefilmd om misstanden te voorkomen, en uit onderzoek blijkt dat er ook tijdens de jacht vaak dingen misgaan (bijvoorbeeld aangeschoten dieren). De motie wordt niet aangenomen.
 • 26 april 2016: schriftelijke vragen over de jacht op zwanen. Naar aanleiding van het debat tijdens de Statenvergadering van 2 maart 2016 bleven enkele vragen over faunabeheer en het afschieten van zwanen onbeantwoord. De Partij voor de Dieren stelt daarom nog een aantal schriftelijke vragen hierover aan GS, bijvoorbeeld over controle en toezicht op naleving van ontheffingen en vrijstellingen en over de schokkende beelden van EenVandaag over de manieren waarop zwanen gedood werden die lijnrecht tegenover het “onnodig lijden” beleid staan.
 • 29 mei 2013: motie vervroegde afschot edelherten. Naar aanleiding van ophef in de media over het vervroegd afschieten van edelherten en nadat verschillende natuurorganisaties te kennen gegeven hebben hieraan niet aan te willen meewerken, dient de PvdD een motie in om Gedeputeerde Staten het vervroegde afschieten per direct te laten stoppen. Ondanks dat de motie door GroenLinks, SP, 50+ en de PVV gesteund wordt, wordt deze niet aangenomen.