Geen windmolens en begraafplaatsen in de natuur

De provincie Gelderland gaat natuurbegraafplaatsen, kleinschalige recreatie en windmolens toestaan in natuurgebieden. Wij vinden dat dit niet in de natuur thuishoort. De natuur wordt al erg verstoord door allerlei activiteiten.

Vandaag is de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening geactualiseerd in de Provinciale Staten. Hierin staat onder andere dat natuurbegraven en kleinschalige recreatie gerealiseerd mag worden in het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Verder wil de provincie onder voorwaarden windmolens in natuurgebieden mogelijk maken.

Wij hebben twee amendementen ingediend om dit tegen te houden, hier was echter geen meerderheid voor. De Partij voor de Dieren is voor duurzame energie, maar er zijn genoeg andere plekken waar windmolens geplaatst kunnen worden. Ook willen wij geen begraafplaatsen of extra recreatie in natuurgebieden. Door al deze activiteiten wordt de natuur verdrongen en zal de kwaliteit en beleving van de natuur achteruit gaan.