PvdD pleit voor transitieversneller in plaats van groeiversneller

In het economisch beleid stelt het college van Gedeputeerde Staten voor om bedrijven te ondersteunen die groeipotentieel hebben. De Partij voor de Dieren pleit ervoor om niet te focussen op groei, maar op een transitie naar een duurzame economie

Gelderland heeft een grote ambitie: de eerste circulaire economie in Nederland zijn. De PvdD vindt dat deze ambitie onvoldoende terugkomt in het plan de groeiversneller. Daarnaast vinden wij het een slecht idee om in te steken op groei. Bedrijven moeten anders gaan werken om toekomstbestendig te zijn.

Wij pleiten voor een radicale koerswijziging, waarbij wordt ingezet op hergebruik van grondstoffen, verminderen van energieverbruik en broeikasgasuitstoot en vergroten van de werkgelegenheid door een andere manier van werken. In het beleidsstuk moeten expliciet maatschappelijke thema's benoemd worden, zoals de energietransitie, eiwittransitie, grondstoffentransitie en arbeidstransitie.

De PvdD heeft samen met GroenLinks en SP drie moties ingediend. We willen dat er aandacht wordt gegeven aan bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie of circulair werken. Daarnaast willen we dat de provincie een beleidskader transitieversneller voor bedrijven maakt. Verder moet er gelobbyd worden bij het nieuw te vormen kabinet voor een zwaardere belastingheffing op grondstofgebruik en energie van grootverbruikers en een lastenverlichting op arbeid. Op deze manier zal de werkgelegenheid, hergebruik van grondstoffen en energiebesparing extra gestimuleerd worden. Helaas hebben deze moties het niet gehaald.