Cultuur en diver­siteit


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen en ontplooien

De partij voor de Dieren staat voor een samenleving waar ieder zich thuis kan voelen, zich kan ontplooien en waar niemand wordt buitengesloten. We maken ons sterk voor goed diversiteitsbeleid en hard tegen discriminatie. Kunst en cultuur verdienen onze steun als bron van kritisch geluid, tegenmacht en reflectie.

Foto: ode aan het varken

 • Kunst, cultuur en reflectie

  Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Cultuur zorgt bovendien voor een im- materiële verrijking van het leven en biedt inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media en kunst dan ook essentieel. Denk hierbij aan zaken zoals monu- mentenzorg, de bibliotheek, orkesten, poppodia, ateliers, musea, tentoonstellingsruimten en mu- ziekeducatie. Wij zijn tegen bezuinigingen op kunst en cultuur en vóór een kunst- en cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van de provincie is. De provincie moet daarom ruim middelen vrijmaken voor regionale kunst, cultuur en media en waar mogelijk, de culturele diversiteit van de regionale kunst- en cultuursector op het gebied van programma, publiek, personeel en partners ondersteunen.

  Meer informatie
 • Regenboogprovincie, emancipatie, geen discriminatie

  Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moe- ten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewe- gingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofs- overtuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. De provincie moet optreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie en heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving.

  De provincie moet de toegankelijkheid bevorderen voor mensen met een beperking bij alle voorzieningen, inclusief de recreatieve voorzieningen, openbaar vervoer en provinciale websites. De Partij voor de Dieren wil dat er een diversiteitstoets wordt uitgevoerd bij elk beleidsvoornemen.

  Als regenboogprovincie moet de provincie zich inzetten voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+).

  Meer informatie
 • Welzijn van mens en dier centraal

  Het meten van ons welzijn in geld is een te eenzijdig economisch uitgangspunt, waarin criteria als geluk, duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid niet of onvoldoende tot uitdrukking komen. Geld regeert; alles wat werkelijk waarde heeft, wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. Dieren en natuur zijn verworden tot een product met een prijs. De Partij voor de Dieren wil dat er een groene balans komt, een breed welvaartsbegrip: een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien, bijvoorbeeld aan de hand van de Monitor Brede Welvaart. Wij zetten welzijn voor mensen en dieren centraal. De capaciteit van de aarde is een randvoorwaarde voor elke beleidskeuze, ook in de provincie.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen Nieuws