Dieren in veehou­de­rij­be­drijven; gezel­schaps­dieren en dieren in de enter­tainment-sector


Dieren hebben het recht te leven naar hun aard. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie moet streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door en voor de mens. Dieren zijn levende wezens, geen producten of middelen tot menselijk vermaak. Met het welzijn, bewustzijn en de eigen behoeften en belangen van dieren moet rekening worden gehouden. Het welzijn van veel dieren wordt geschaad door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood.

In bijna de helft van de huishoudens is een kat of hond onderdeel van het gezin. Waar nodig moet de provincie opkomen voor het welzijn van gezelschapsdieren. Ook landbouwdieren die zorg en opvang nodig hebben, moeten op steun van de provincie kunnen rekenen.

 • Brandveilige en diervriendelijke stallen

  Dieren veilig moeten veilig zijn in Gelderland. Dat geldt in het bijzonder voor gedomesticeerde dieren waarvoor we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Er vinden nog steeds vele stalbranden plaats waarbij soms duizenden dieren tegelijk sterven.

  Het bevorderen van brandveiligheid in stallen moet een prioriteit van de provincie zijn, ook op grond van het Actieplan Brandveilige Stallen.

  Dieren moeten hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen als ze in een stal zijn ondergebracht. Dat betekent dat ze hun groepshiërarchie moeten kunnen bepalen, voldoende bewegingsruimte hebben, naar buiten kunnen als ze dat willen, enzovoorts.

  Meer informatie
 • Dieronvriendelijke evenementen

  Het welzijn van dieren bij vrijetijdsbestedingen als hengelen en duivensport, volksspelletjes, kunstuitingen, levende kerststallen, circussen en mediaoptredens laat te wensen over. Dieren worden vaak veel vervoerd, hebben gebrekkige huisvesting, krijgen slechte voeding en lijden aan stress. De Partij voor de Dieren wil af van het gebruik van dieren omwille van traditie en vermaak en streeft naar een verbod op dieronvriendelijke gebruiken zoals levende kerststallen, roofvogelshows, duivensport en hengelen.

  Meer informatie
 • Dierproefvrije provincie

  Tegen dierproeven bestaat veel maatschappelijke weerstand. Veel mensen realiseren zich dat die- ren ook pijn, angst en stress ervaren. De Partij voor de Dieren wil een dierproefvrije provincie. Dit willen we bereiken door dierproeven snel uit te faseren, in combinatie met de ontwikkeling van proefdiervrije technieken waarvoor de provincie subsidies kan verstrekken.

  Meer informatie
 • Een einde aan de bio-industrie

  Voor kiloknallers worden varkens, kippen, koeien, konijnen en geiten in de vee-industrie gefokt en opgehokt onder ziekmakende omstandigheden. Bovendien worden steeds meer mensen ziek door fijnstof en ammoniak in de lucht en is er gevaar voor zoönosen. Stalbranden maken honderdduizenden slachtoffers per jaar. Het aantal landbouwdieren dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de natuur, de volksgezondheid én het dierenwelzijn. Dat geldt ook voor viskwekerijen, konijnenhouderijen enz.

  Viskwekerijen - ten onrechte gezien als een duurzaam alternatief voor wildvangst - vormen een nieuwe bio-industrie, met alle gevolgen van dien voor dieren en volksgezondheid.

  Meer informatie
 • Geen bont

  De Partij voor de Dieren wijst het gebruik van bont in kleding af.

  Meer informatie
 • Geen gesloten stallen en geen megastallen

  Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun natuurlijke gedrag en behoeften. Het houden van dieren in geheel gesloten stallen, zonder mogelijkheid om naar buiten te gaan, moet stoppen. De beperkte milieuvoordelen van deze stallen wegen bij lange na niet op tegen de afname van dierenwelzijn en de verschrikkelijke gevolgen van brand of uitval van technische installaties.

  Meer informatie
 • Monitoren dierenwelzijn in de provincie

  Ontwikkeling van dierenwelzijn, bijvoorbeeld in veehouderijbedrijven, moet door de provincie worden gevolgd en gerapporteed, bijvoorbeeld in de beleidsrekeningen begroting.

  Meer informatie
 • Onverdoofde slacht

  De Partij voor de Dieren wil een einde aan het onverdoofd slachten van dieren in de veehouderij. https://www.partijvoordedieren...

  Meer informatie
 • Weidegang voor graasdieren

  Voor grazende dieren in veehouderijbedrijven zoals koeien, schapen en geiten, maar ook hobbymatig gehouden dieren zoals paarden moet goede weidegang mogelijk zijn. Daarbij moet het natuurlijke graas- en loopgedrag tot uitdrukking kunnen komen.

  Meer informatie

Het standpunt Dieren in veehouderijbedrijven; gezelschapsdieren en dieren in de entertainment-sector is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten en dierenwelzijn

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws