Dieren in het wild


De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust worden gelaten. In ons land wordt de leefruimte van in het wild levende dieren steeds verder ingeperkt. Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. Manieren om dieren op een diervriendelijke manier te weren uit bepaalde gebieden worden niet of nauwelijks toegepast. Ruimte voor onderzoek naar en inzet van preventie- ve middelen is er ook nauwelijks. Dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, praktisch altijd worden ze gedood. Ondanks deze intensieve bestrijding lukt het niet om de aantallen dieren blijvend te laten dalen.

 • Diervriendelijke methoden voor schadepreventie

  De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie meer preventieve maatregelen moet nemen om landbouwschade door dieren, verkeersongelukken met dieren en aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen. Het huidige beleid is niet effectief. Er worden enorme bedragen uitgegeven aan zinloze en wrede bestrijding van in het wild levende dieren. Dat geld kan beter worden ingezet voor preventief beleid dat wél effectief is. Wij pleiten voor een systeem waarbij de inrichting van landbouwgrond zo nodig dieren buiten houdt, in plaats van dieren af te schieten. De provincie moet dieren een goede leefomgeving bieden. Daarbij moet de intrinsieke waarde van het dier het uitgangspunt zijn.

  Meer informatie
 • Een einde aan de jacht

  De jacht op ganzen, vossen, muskusratten, reeën, wilde zwijnen en vele andere dieren moet stoppen. Populatiereductie van wilde dieren via nulstanden en afschotquota moet stoppen. Het afgeven van afschotvergunningen voor zogenoemde ‘schadelijke’ dieren moet stoppen. De provincie moet zich inzetten voor goed ingerichte leefgebieden voor in het wild levende dieren. De provincie subsidieert en faciliteert geen visserij en verhuurt niet het visrecht. Beroepsvisserij is niet toegestaan in natuurgebieden.

  Zolang er gejaagd wordt, moeten de bepalingen over over jacht en de bescherming van natuurgebieden te controleren en handhaven. Hiervoor zijn voldoende opsporingsambtenaren nodig die zelf geen jager zijn en geen banden hebben met de faunabeheereenheid of jagersverenigingen. Natuur- en faunabeleid moet niet worden gebaseerd op tellingen van jagers.

  Meer informatie
 • Opvang gewonde dieren

  Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kunnen in het wild levende dieren gewond raken – vaak door toedoen van mensen. De opvang van gewonde dieren is een maatschappelijke taak. In de praktijk laat de overheid het echter geregeld afweten. In de Nederlandse opvangcentra worden jaarlijks vele gewonde en zieke vogels en zoogdieren opgenomen. Veel van deze opvangcentra zijn financieel noodlijdend. De provincie organiseert en ondersteunt de zorg en opvang van gewonde en hulpbehoevende in het wild levende dieren. Beschikbaarheid van dierenambulances, opvangcentra en dierenartsen moet gegarandeerd zijn. Er wordt vanuit de provincie voldoende en structurele on- dersteuning geboden aan opvangcentra voor in het wild levende dieren en aan dierenambulances.

  Meer informatie
 • Stroperij tegengaan

  De provincie heeft onvoldoende zicht op de omvang van stroperij. Meldingen worden niet of nauwelijks opgevolgd door handhavers en niet centraal geregistreerd. Dit moet anders. Stroperij moet stoppen.

  Meer informatie
 • Zorgvuldig omgaan met nieuwe diersoorten en verwilderde huisdieren

  Met uitheemse dieren wordt net zo zorgvuldig omgegaan als met inheemse dieren. Dat betekent onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er niet gejaagd wordt op halsbandparkieten. Wolven zijn inmiddels vaste bezoekers in Gelderland. De provincie zet in op goede voorlichting aan onder andere schapenhouders om hun dieren te beschermen zonder wolven te doden.

  Verwilderde huiskatten worden niet gedood, maar gevangen, onvruchtbaar gemaakt en ver- volgens teruggeplaatst. Alleen op deze manier worden populaties verwilderde huiskatten op een effectieve en diervriendelijke manier kleiner. De provincie ondersteunt organisaties die zich hiervoor inzetten.

  Meer informatie

Het standpunt Dieren in het wild is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten en dierenwelzijn

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws