Effectief provin­cie­be­stuur


De provincie heeft een relatief kleine begroting en een veelheid aan taken en bevoegdheden. Het is belangrijk dat de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden ingezet, zowel op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving als op het gebied van omgevingsbeleid en het stimuleren van bijvoorbeeld de energie-transitie of innovatie op het gebied van circulariteit. De Partij voor de Dieren ijvert voor een betere begrotingssystematiek en het veel beter en uitgebreider gebruik van maatschappelijke effect-indicatoren zodat Provinciale Staten beter onderbouwde besluiten kunnen nemen en beter kunnen controleren of het provinciebestuur de gestelde doelen behaalt.

Provinciale Staten moet zorgvuldig beleidsvoornemens kunnen overwegen en gebaseerd op goede feitelijke informatie, besluiten kunnen nemen. Het besluitvormingsproces moet hiervoor de ruimte bieden. De Partij voor de Dieren vindt dat de huidige werkwijze hiervoor niet geschikt is omdat het te weinig ruimte voor reflectie biedt, rommelig is en grote fracties teveel bevoordeelt boven kleine. Er moet meer tijd genomen worden voor besluiten. Het huidige ritme waarbij iedere twee weken een besluitvormende vergadering plaatsvindt is veel te gehaast.

De provincie heeft ook een belangrijke toezichthoudende taak, is vergunningverlener voor allerlei activiteiten die invloed hebben op natuur en milieu, en moet handhavend optreden als er overtredingen plaatsvinden. De Partij voor de Dieren vindt dat er beter toezicht op de jacht moet plaatsvinden, bijvoorbeeld door camera's op geweren waarvan de beelden beoordeeld kunnen worden. Ook het toezicht op afvalverwerkers moet beter, zoals het schandaal rond de kunstgrasmatten in 2019 aantoonde.

Het standpunt Effectief provinciebestuur is onderdeel van: Privacy, burgerrechten en goed provinciebestuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws