Duurzame keuzes voor klimaat en milieu


De Partij voor de Dieren is aanjager van een ambitieus klimaat­ en milieubeleid. De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. We willen toe naar een sociale economie, binnen planetaire grenzen. Zuinig omgaan met onze planeet is letterlijk van levensbelang: ze voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Om klimaatverandering en milieuvervuiling het hoofd te bieden moet een andere weg ingeslagen worden. Economische groei kan niet langer het uitgangspunt zijn. Overschakelen naar milieuvriendelijk produceren en consumeren is noodzakelijk voor een gezonde, duurzame toekomst. Om toekomstige generaties genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water te kunnen bieden, zal ook Gelderland haar voetafdruk moeten verkleinen. We kunnen het ons niet veroorloven om de noodzakelijke oplossingen vooruit te blijven schuiven.

 • Een klimaatneutrale provincie

  De aarde mag niet verder opwarmen dan 1,5 graad, anders wordt zij onleefbaar. Met een provinciaal klimaatbeleid wordt de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen teruggedrongen. De provincie neemt een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken en spaarzaam om te gaan met grondstoffen. De draagkracht van de aarde staat bij iedere keuze voorop.

  De transitie naar een klimaatneutrale provincie gaat niet ver genoeg en niet snel genoeg. De huidige inspanningen gaan teveel over energie-opwekking en te weinig over energiebesparing en aanpak van broeikasgas-emissies uit de landbouw. Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. Hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder er hoeft te worden opgewekt. Dan is er minder ruimte nodig voor windturbines en zonnevelden. Door de energie die we dan nog nodig hebben lokaal en kleinschalig op te wekken, worden groene banen gecreëerd.

  Meer informatie
 • Een krachtig milieubeleid

  De Partij voor de Dieren wil dat Gelderland een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen. Zo moet de luchtkwaliteit aan de (strengere) normen van de Wereldgezondheidsorganisatie voldoen. De provincie moet flink aan de slag om de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht te verminderen. Voor de provincie ligt er ook een belangrijke taak als het gaat om het stimuleren van milieuvriendelijke productie en consumptie, onder andere door milieuregels op te stellen die duurzame bedrijvigheid kansen geven.

  De Partij voor de Dieren ijvert voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Oudejaarsavond kan gevierd worden met professionele vuurwerkshows. De provincie moet evenwel zorgvuldig om blijven gaan met het verstrekken van vergunningen voor vuurwerkevenementen.

  Handhaving van milieuregels moet strikt plaatsvinden. Dat geldt voor natuurbescherming, stank- en geluidoverlast, fijnstof, bescherming van grondwater, bodem, enzovoort. De omgevingsdiensten moeten daarom over meer capaciteit beschikken voor handhaving en toezicht door bijvoorbeeld meer onaangekondigde controles.

  • Er komt geen ondergrondse CO2-opslag. Ook wordt er in de bodem geen afval of kernafval opgeslagen.
  • De provincie geeft alleen nog maar tijdelijke milieuvergunningen af. Een vergunning wordt vervolgens alleen verlengd als het bedrijf kan aantonen dat het werkelijk aan de vergunningsvoorwaarden heeft voldaan.
  • De provincie maakt zich sterk voor afdwingbare revisievergunningen.
  Meer informatie
 • Geen houtige biomassa in de energiemix en geen mestvergisters

  Geen houtige biomassa in de energiemix en geen mestvergisters

  Meer informatie
 • Minder vliegen

  De luchtvaart is één van de grootste vervuilers. Vliegen stoot grote hoeveelheden CO2 uit en draagt zo sterk bij aan klimaatverandering. In de wereldwijde opgave voor het reduceren van CO2 in de atmosfeer blijft de luchtvaart nog steeds buiten schot.

  Vliegen is er ook de oorzaak van dat de (nacht)rust verstoord wordt van duizenden mensen, elke dag weer, en is een belangrijke bron van stikstofdepositie en fijnstof. De gezondheidseffecten hiervan zijn enorm.

  Er moet dus een eind komen aan de groei van het vliegen. Ook in Gelderland mag er geen uitbreiding komen van vliegvelden. De Provincie moet ervoor vechten dat Gelderlanders niet de overlast te verduren krijgen van uitbreiding van het vliegen elders (Lelystad!)

  Meer informatie
 • Minder vliegen

  De luchtvaart is één van de grootste vervuilers. Vliegen stoot grote hoeveelheden CO2 uit en draagt zo sterk bij aan klimaatverandering. In de wereldwijde opgave voor het reduceren van CO2 in de atmosfeer blijft de luchtvaart nog steeds buiten schot.

  Vliegen is er ook de oorzaak van dat de (nacht)rust verstoord wordt van duizenden mensen, elke dag weer, en is een belangrijke bron van stikstofdepositie en fijnstof. De gezondheidseffecten hiervan zijn enorm.

  Er moet dus een eind komen aan de groei van het vliegen. Ook in Gelderland mag er geen uitbreiding komen van vliegvelden. De Provincie moet ervoor vechten dat Gelderlanders niet de overlast te verduren krijgen van uitbreiding van het vliegen elders (Lelystad!)

  Meer informatie
 • Natuurlijk waterbeheer en goede waterkwaliteit

  De waterstanden moeten natuurlijker worden beheerd. Door hogere grondwaterstanden en een fluctuatie die meebeweegt met het natuurlijke ritme, waarbij het ’s winters natter is dan ’s zomers, wordtverdroging tegengegaan. Het is ook een krachtig middel voor klimaatadaptatie.
  Verontreiniging van grondwater met (landbouw)gif en meststoffen moet voorkomen worden. Waterstanden gaan omhoog om bodemdaling te stoppen en natuurwaarden te beschermen. De wateren in Gelderland moeten zo spoedig mogelijk voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Kaderrichtlijn Water.

  Meer informatie
 • verbod op consumentenvuurwerk

  Er moet een landelijk verbod op consumentenvuurwerk komen.

  Meer informatie
 • WHO normen voor luchtkwaliteit

  De Partij voor de Dieren wil dat de normen voor fijnstof die de WHO hanteert, worden gebruikt in plaats van de EU-normen. Zie hiervoor ons landelijk standpunt:

  https://www.partijvoordedieren...

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws