Natuur verbinden


Voor veel diersoorten is het leefgebied versnipperd. Natuurgebieden vormen als het ware eilandjes in het verstedelijkte gebied. Dit is een belangrijke oorzaak voor de afname van de biodiversiteit. Het verbinden en uitbreiden van natuurgebieden is een belangrijke maatre-gel om die afname tegen te gaan. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, wordt de biodiversiteit groter en wordt ook de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De Partij voor de Dieren wil het Gelders Natuur Netwerk (vroeger Ecologische Hoofdstructuur geheten) zo snel mogelijk realiseren en in stand houden. Daarbij horen ook verbindingen met andere grote natuurgebieden buiten de provincie, zoals de Oostvaardersplassen en de Utrechtse Heuvelrug. Ook andere groengebieden dienen planologisch afdoende beschermd te worden door de provincie.

Het standpunt Natuur verbinden is onderdeel van: Ruimte voor natuur