Privacy, burger­rechten en goed provin­cie­be­stuur


De Partij voor de Dieren kiest als het gaat om samenleven voor een zorgvuldige balans tussen persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Mensen hebben de vrijheid om te leven volgens hun eigen inzichten, voor zover deze niet conflicteren met de vrijheden van ande­ ren, waaronder die van dieren. De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van mensen, openbaarheid van bestuur en de vrijheid van meningsuiting. De provincie moet inwoners actief bij de politiek en besluitvorming betrekken, onder meer door hen de mogelijkheid te geven eenvoudig kennis te nemen van besluiten.

 • Effectief provinciebestuur

  De provincie heeft een relatief kleine begroting en een veelheid aan taken en bevoegdheden. Het is belangrijk dat de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden ingezet, zowel op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving als op het gebied van omgevingsbeleid en het stimuleren van bijvoorbeeld de energie-transitie of innovatie op het gebied van circulariteit. De Partij voor de Dieren ijvert voor een betere begrotingssystematiek en het veel beter en uitgebreider gebruik van maatschappelijke effect-indicatoren zodat Provinciale Staten beter onderbouwde besluiten kunnen nemen en beter kunnen controleren of het provinciebestuur de gestelde doelen behaalt.

  Provinciale Staten moet zorgvuldig beleidsvoornemens kunnen overwegen en gebaseerd op goede feitelijke informatie, besluiten kunnen nemen. Het besluitvormingsproces moet hiervoor de ruimte bieden. De Partij voor de Dieren vindt dat de huidige werkwijze hiervoor niet geschikt is omdat het te weinig ruimte voor reflectie biedt, rommelig is en grote fracties teveel bevoordeelt boven kleine. Er moet meer tijd genomen worden voor besluiten. Het huidige ritme waarbij iedere twee weken een besluitvormende vergadering plaatsvindt is veel te gehaast.

  De provincie heeft ook een belangrijke toezichthoudende taak, is vergunningverlener voor allerlei activiteiten die invloed hebben op natuur en milieu, en moet handhavend optreden als er overtredingen plaatsvinden. De Partij voor de Dieren vindt dat er beter toezicht op de jacht moet plaatsvinden, bijvoorbeeld door camera's op geweren waarvan de beelden beoordeeld kunnen worden. Ook het toezicht op afvalverwerkers moet beter, zoals het schandaal rond de kunstgrasmatten in 2019 aantoonde.

  Meer informatie
 • Goed bestuur

  Wij vinden dat de provincie burgers actief bij de politiek en besluitvorming moet betrekken. Onder meer door het helder en actief bekendmaken van besluiten zodat burgers hier eenvoudig kennis van kunnen nemen. Burgerinitiatieven zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten.

  Meer informatie
 • groeiend verzet

  groeiend verzet

  Meer informatie
 • Monitoren dierenwelzijn in de provincie

  Ontwikkeling van dierenwelzijn, bijvoorbeeld in veehouderijbedrijven, moet door de provincie worden gevolgd en gerapporteed, bijvoorbeeld in de beleidsrekeningen begroting.

  Meer informatie
 • Onafhankelijke universiteiten

  Onafhankelijke universiteiten

  Meer informatie
 • Privacy ís veiligheid

  Privacy is het vermogen om bepaalde aspecten van ons leven voor onszelf te houden. Als dat onder druk staat, kunnen mensen zich aangetast voelen in hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan een nega- tief effect op de vrijheid van meningsuiting hebben. De overheid weet steeds meer van haar inwoners, terwijl de methoden van overheidsorganisaties nauwelijks nog navolgbaar zijn voor de burgers. Inwoners moeten de informatie die de overheid over hen vastlegt makkelijk kunnen inzien en laten wijzigen of verwijderen.

  Klokkenluiders zijn een belangrijke bron voor het opsporen van misstanden in bedrijven en (overheids-)organisaties en moeten daarom goed beschermd worden.

  Meer informatie
 • Provincie geeft het goede voorbeeld

  De provincie moet tenslotte het goede voorbeeld geven wat betreft maatschappelijk verantwoord handelen en ondernemen. Ze moet alleen zaken doen met banken en verzekeraars die goed scoren op de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer. Bij inkoop en aanbesteding moet de norm zijn: 100% duurzaam, circulair, biologisch en fair trade. De provincie moet voorts plantaardige consumptie stimuleren, als eerste in eigen huis.

  Meer informatie
 • Transparante overheid en meer democratie

  Een goed functionerende overheid is open, transparant en biedt gelijke kansen voor iedereen. De Partij voor de Dieren is geen voorstander van schaalvergroting en het samenvoegen van provincies, en vindt dat dit alleen mogelijk moet zijn als er voldoende draagvlak is bij bevolking en gemeenteraden. De provincie betrekt haar burgers actief bij de besluitvorming. Burgerinitiatieven zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten. Het gebruik hiervan moet aangemoedigd worden. De Partij voor de Dieren is een voorstander van het Raadgevend Referendum.

  Alle openbare stukken, zoals besluiten en kennisgevingen van de provincie, moeten voor iedereen eenvoudig, overzichtelijk en toegankelijk beschikbaar zijn. Aansluiten bij Open Data standaarden heeft de voorkeur. Er komt een openbaar lobbyregister waarin vermeld wordt welke invloed lobbyisten hebben gehad en voor welke organisatie zij werken.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws