Verkie­zingen Provin­ciale Staten 2019


20 maart 2019: kies partij. Voor de dieren!

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in Gelderland is gepubliceerd. We doen voor de vierde keer mee! Kies 20 maart 2019 partij. Voor de dieren!

  • Download het verkiezingsprogramma!
  • Wil je actief bijdragen aan de campagne? Vul dan het contactformulier in.

  • Op 9 december 2018 is de Gelderse kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 vastgesteld door het partijcongres. 

  • We hebben 10 speerpunten voor de verkiezingscampagne.
  • De kandidaten en andere actievelingen van de Partij voor de Dieren kun je gedurende de verkiezingscampagne op diverse plaatsen, bij debatten en andere evenementen treffen. Binnenkort verschijnt hier een overzicht.

Een betere wereld begint dicht bij huis. Gelderland staat voor grote uitdagingen. De intensieve veehouderij bedreigt niet alleen het welzijn van dieren maar ook het klimaat, onze omgeving, de natuur en onze volksgezondheid. De natuur verarmt door het mestoverschot en de uitstoot van stikstof. Insecten als bijen en hommels sterven in hoog tempo. Boerenlandvogels worden in Gelderland in hun voortbestaan bedreigd. Jagers krijgen carte blanche, doordat zij zelf populaties tellen én het beheer bepalen én de dieren schieten. Ook de steeds verder oprukkende bebouwing en uitbreiding van het wegennet gaan ten koste van de natuur en de kwaliteit van onze leefomgeving.

De provincie heeft een doorslaggevende invloed op onze leefomgeving. Zo beslist de provincie over de bouw en uitbreiding van megastallen, over het al dan niet beschermen van onze natuur, over de jacht op weerloze dieren en over onze infrastructuur. Kortom, veel provinciale besluiten maken het verschil voor wat het leven de moeite waard maakt.

De Partij voor de Dieren neemt in de provinciale politiek een bijzondere positie in. We houden vast aan onze idealen en zijn wars van compromisme. We willen graag samenwerken met andere partij- en, maar we zien het politieke compromis niet als doel op zichzelf. We zijn het groene anker in de provinciale politiek. We kiezen voor het belang van de meest kwetsbare, van welke soort dan ook, als vertrekpunt van denken; een wezenlijk andere aanpak dan die van partijen die vooral of alleen oog hebben voor kortetermijnbelangen.

De verkiezingen van 20 maart zijn van cruciaal belang voor Gelderland. De traditionele partijen lijken steeds meer op elkaar en de ouderwetse tegenstellingen tussen links en rechts boeien steeds minder kiezers. Meer dan ooit gaat het om het overstijgend belang van alles wat bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Schone lucht, een groene leefomgeving, een vitale bodem, zuiver water en een duurzame toekomst.

De Partij voor de Dieren kan daarbij de doorslag geven. We komen met oplossingen voor een toe- komst die ook komende generaties een mooi leven kan bieden. Een toekomst waarin de biodi- versiteit weer toeneemt. Een toekomst waarin mededogen en duurzaamheid centraal staan. Een toekomst waarin persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid het leven veraangenamen, waarin de vervuiler betaalt en gezonde keuzes worden beloond.

De verkiezingen van 20 maart zullen ook landelijk van grote betekenis zijn. De leden van Provinciale Staten kiezen wie er in de Eerste Kamer komt. Het kabinet regeert momenteel met de kleinst moge- lijke meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De verkiezingen zullen dus bepalend worden voor de toekomst van het kabinet en het toekomstig beleid.

Een stem op de Partij voor de Dieren is de beste garantie voor een duurzame toekomst voor iederéén. We zullen onze gezamenlijke idealen verdedigen en waarmaken. Die kans is groter dan ooit, omdat het politieke landschap geen vanzelfsprekende coalities meer kent.

Verhef je stem tegen megastallen, tegen verstikking van onze natuur, tegen verdergaande asfaltering. En verhef je stem voor ruimte voor dier en natuur, voor consuminderen, voor besparing en duurzame opwekking van energie en voor meer plantaardige voeding voor iedereen.
Kies 20 maart partij. Voor de dieren, natuur en milieu. Kies daarmee voor een toekomst voor komen- de generaties. Kies voor Plan B. Omdat er geen Planeet B is.