Schriftelijke vragen over jaarstukken 2017

Schriftelijke vragen (art. 39 RvO)

aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

datum          : 8-4-2018

van               : L. van der Veer (Partij voor de Dieren)

onderwerp  : Jaarstukken 2017.

De beleidsrekening is een belangrijk document. Het college laat erin zien hoe het geld besteed is. Het zou een duidelijk en overzichtelijk document moeten zijn. Onze fractie vindt dat het beter kan en moet, en vindt de stukken nog niet rijp voor besluitvorming. Hierbij onze opmerkingen over de toegankelijkheid van de stukken, en enkele vragen.
 

Opmerkingen.

 • De bladzijdenummering die hieronder gebruikt wordt om naar de jaarstukken te verwijzen is de nummering op de bladzijde zelf. De pdf bladzijdenummering van het document wijkt helaas af van die nummering. Dit helpt niet bij het zoeken van een bepaalde bladzijde.
 • Het pdf-bestand heeft helaas nog geen bladwijzers. Het is moeilijk navigeren in het document van 296 bladzijden.
 • Op bladzijde 8 valt in het taartdiagram het hoge percentage van de rijksbijdrage op. Het bedrag lijkt ongeveer 90 miljoen te hoog te zijn. De cijfers waarop het diagram gebaseerd is staan er helaas niet bij. Mogelijk zijn de eerste twee cijfers van de rijksbijdrage verwisseld toen “overige” erbij opgeteld werd. Als de percentages inderdaad fout zijn, en als dat niet is opgevallen, dan geeft dat aan dat deze figuur niet erg zinvol is. Een diagram waarin ook de historie te zien is, zoals bijvoorbeeld die bij tabel 1 in het accountantsverslag, zou dan beter zijn.
 • Op bladzijde 14 is voor het plandoel een tabel van met 1 rij opgenomen met de kosten van het plandoel. Dit is bij alle plandoelen zo. De afzonderlijke regels kunnen beter in een complete tabel in een bijlage worden opgenomen, zodat goed te zien is hoe de kosten van de plandoelen optellen tot de kosten van de kerntaak. Een voorbeeld voor kerntaak 3 :

 

 

Kerntaak 3

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Blz.

P1 Aanleg nieuwe natuur en herstelmaatregelen natuur en landschap

40010

24031

26608

-2577

46

P2 Beheren en beschermen

31813

33113

27662

5451

47

P3 Natuur en samenleving

5450

4878

4266

612

48

P4 Toerisme en recreatie

5088

3374

3168

206

49

P5 Versterken land- en tuinbouw: het landelijk gebied economisch en sociaal vitaal houden

6045

9401

9575

-174

50

P6 Breedband

250

25

8

17

51

Kerntaak 3 totaal

88656

74822

71287

3535

196

 

[de link naar het pdf document met de tabellen treft u onderaan]

 • Om de jaarrekening goed te kunnen doorgronden is het nodig het verband tussen de cijfers makkelijk te kunnen zien. We willen daarvoor snel van het ene hoofdstuk naar het andere kunnen navigeren. Ook door te kunnen zoeken op bedragen. Op bladzijde 216 staat bijvoorbeeld het saldo 13.673 ( x € 1000) in de balans. Maar wanneer we zoeken op 13.673 om naar het overzicht van baten en lasten te gaan vinden we dat niet. Het overzicht van baten en lasten blijkt een plaatje met bedragen te zijn. Het is dus ook niet mogelijk om in het overzicht van baten en lasten de lasten van kerntaak 1 te knippen (63.457) om daarmee snel naar het overzicht van kerntaak 1 te zoeken. Ook dat overzicht op bladzijde 29 is echter een plaatje.
 • In Binnenlands Bestuur van week 12 uit 2018 staat in het artikel “onzichtbaar probleem” op bladzijde 25 dat het met name voor blinden en slechtzienden erg hinderlijk is als er in een pdf tekst staat (bijvoorbeeld in de vorm van een plaatje) die niet door de spraaksoftware wordt gelezen.
 • Websites met tekst als plaatje voldoen niet aan de Europese eisen voor toegankelijkheid
 • Op bladzijde 23 worden voor plandoel 5 “Schoon en voldoende water en veilig tegen overstroming” van kerntaak 1 4 onderwerpen genoemd :
  • Hoogwaterveiligheid
  • Waterschappen en Klimaat
  • Grondwater
  • Kader Richtlijn Water en Zoetwaterbeschikbaarheid
 • In de begroting staan echter op bladzijden 28 en 29 :
  • Hoogwaterveiligheid
  • Regionaal Waterbeheer
  • KRW en Zoetwaterbeschikbaarheid
  • Grondwater
 • Een van de onderwerpen heeft een andere omschrijving gekregen, en de volgorde is aangepast. Dit is hinderlijk als we proberen na te kijken of er uitgevoerd is wat er in de begroting staat.
 • De volgorde van de activiteiten onder de onderwerpen is ook aangepast, en ze zijn niet van een volgnummer voorzien, waardoor het een grote puzzel is bij de activiteiten in de begroting die van het jaarverslag te zoeken, om te zien wat er (nog) niet is uitgevoerd, en wat er extra is gedaan. Hieronder een voorbeeld van de activiteiten bij onderwerp “grondwater”, waarbij we zelf hebben geprobeerd bij de bullets in de begroting die van de jaarrekening te vinden. Het zou simpeler zijn als de activiteiten in de begroting van een volgnummer waren voorzien, en als in de jaarrekening dezelfde nummering wordt aangehouden. Het is duidelijk dat er dan wat verschillen zichtbaar zullen worden tussen begroting en jaarverslag, maar dat is ook de bedoeling.
Begroting Jaarverslag
1.5.4.1 Wij actualiseren de risico’s voor de openbare drinkwatervoorziening. Wij doen dat samen met Vitens en de gemeenten. 1.5.3.1 om het grondwater beter te beschermen hebben we eind 2017 opdracht gegeven voor het project Bezem door de middelenkast waarbij agrariërs oude (niet meer toegestane) gewasbeschermingsmiddelen kunnen inleveren

1.5.4.2 Een aantal grondwaterbeschermingszones zal worden aangepast en onderzocht om te kijken welke gebieden geschikt zijn als toekomstige voorraad voor de drinkwatervoorziening.

1.5.3.3 in 2017 is gestart met het proces om te komen tot Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de bepaling van de waterreserve voor de toekomstige drinkwatervoorziening in Gelderland. De organisatie voor het onderzoek is ingericht en er is opdracht gegeven voor het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau als onderdeel van de milieu effect rapportage (m.e.r.). Wel blijkt dat afstemming met alle stakeholders meer tijd vergt dan gedacht
1.5.4.3 Met Vitens gaan wij maatregelen uitvoeren om de grondwaterkwaliteit beter te beschermen en onderzoeken of de functies voor drinkwaterwinning, landbouw en natuur meer op elkaar kunnen worden afgestemd. 1.5.3.4 samen met Vitens hebben we het Actieprogramma 2016-2017 van de overeenkomst Robuuste Drinkwatervoorziening Gelderland (RDG) afgerond en hebben we samen het nieuwe Actieprogramma 2018-2019 bestuurlijk vastgesteld
1.5.4.4 Bij particuliere grondwaterwinningen voor menselijke consumptie worden de mogelijke risico’s onderzocht en vastgelegd in zogenaamde “feitendossiers”.  
 • Op bladzijde 76 staat “In het jaarverslag van Topfonds Gelderland wordt uitgebreid ingegaan op de behaalde prestatie-indicatoren.” Het zou goed zijn als er linkjes toegevoegd worden naar de jaarstukken van verbonden partijen, zodat we niet hoeven te zoeken.
 • Op bladzijde 135, in de paragraaf over het weerstandsvermogen, mist nog een overzicht van de historische ontwikkeling en van opgetreden risico’s, om te laten zien dat de inschatting van de kans op het optreden van een risico gemiddeld over de jaren correct is.
 • Op bladzijde 141 in de paragraaf over onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel wegen, is nog niet vermeld of onderhoud aan de faunavoorzieningen bij de provinciale wegen (faunatunnels, rasters, ecoducten, oversteekplaatsen) er ook onder valt.
 • Op bladzijde 142 bij onderdeel groen, wordt wel verpachting van grond genoemd, maar nog niet van jachtrecht. Onze fractie zou hier ook het gerapporteerde aantal geschoten dieren op grond van de provincie willen zien.
 • Op bladzijde II-1 in bijlage 5 staat in de accountantsverklaring dat deze betrekking heeft op bladzijden 189 tot en met 266 van de jaarstukken. De accountantsverklaring is vreemd genoeg zelf ook onderdeel van die reeks. De jaarrekening zou beter als een apart document gepubliceerd kunnen worden, waar dan in het jaarverslag en in de verklaring en het verslag van de accountant naar verwezen kan worden.
 • De bijlagen staan in een merkwaardige volgorde : 1,5,6,8,7,9,3,4,2….
 • In het subsidieoverzicht op bladzijde V-9 staan de programma’s nu op alfabetische volgorde. De thema’s staan dan kris kras door elkaar. Bovendien is niet altijd duidelijk om welke subsidieregeling het gaat. (Wat is bijvoorbeeld “Waardekaart” ?) In onderstaande tabel hebben we geprobeerd het hoofdstuk en de paragraaf van de subsidieregeling erbij te zoeken, zodat ook te zien is of er paragrafen van de subsidieregeling ontbreken.

 

 

 

hoofdstuk

paragraaf

Overzicht subsidies 2017 per inhoudelijk programma

aantal

bedrag

1

2

Boekjaarsubsidies WSC

1

1.523.187

2

3

Gemeenschapsvoorzieningen

4

288.773

2

4

CPO

4

39.000

2

5

Beleef de Waal oud

12

382.706

2

6

Beleef de Waal

2

65.705

2

7

Steengoed Benutten

5

1.810.000

2

9

Gebiedsopgaven

24

9.383.086

2

10

Initiatieven Leefbaarheid

60

1.217.256

2

10

Leefbaarheidsalliantie

1

873.000

2

11

Zoetwatervoorziening

3

2.425.811

2

 

Stadsregiosubsidies

2

769.856

2

 

Stimulering Soc. Woningen

7

224.750

3

2

Energietransitie

14

660.414

3

3

Energietransitie 2017_1

8

304.278

3

4

Energietransitie 2017_2

45

175.537

3

5

Energietransitie 2017_3

46

639.661

3

6

Bodem-en ondergrond

31

235.759

3

8

Omgevingsveiligheid

7

655.952

4

2

Landschap en Landgoederen

32

1.259.833

4

3

Faunavoorzieningen

2

74.527

4

4

Grondverwerving GNN

17

2.497.380

4

5

Verplaatsing GNN

1

400.000

4

6

Behoud prioritaire soort

3

55.283

4

7

Inrichten in ANLB

2

84.678

4

8

Natuur en landschap exploitatiesubsidie

3

699.310

4

9

Functieverandering en inrichting GNN

17

7.816.086

4

11

Verwijderen van drugsafval

14

41.981

4

12

Natuur en landschap Burgerbetrokkenheid

27

185.913

4

13

Toplaag bodem

15

936.561

4

 

Waardenkaart

3

30.000

5

4

Infra OV 2017

3

980.938

5

7

Fietsvoorzieningen 2017

20

2.979.761

5

8

Mobiliteit 2013

47

36.976.233

5

10

Beter Benutten Vervolg

1

694.212

6

10

Kwal. verbetering routes

3

149.850

6

11

M en P vrijetijdseconomie

5

1.989.250

6

12

MKB Innovatie Topsectoren

1

50.000

6

18

Innovatieve Starters NTC

9

52.913

6

24

Bedrijfsomgeving

8

1.580.226

6

25

Sport evenementen

9

1.165.992

6

26

Open clubs sportpark

3

98.535

6

26

Sport

17

1.771.020

6

27

Onderwijs-arbeidsmarkt

20

2.658.125

6

28

Talentontwikkeling RTC

1

60.000

6

29

Talentontwikkeling RMTC

1

60.000

6

30

Talentontwikkeling VJ

1

24.999

6

31

Talentontwikkeling TaA

1

10.000

6

32

GLD Lublin

6

108.760

6

33

Talentontwikkeling Sport

1

10.000

6

 

Economie Structureel

3

6.102.500

7

2

Cultuur en Erfgoed Producties Festivals

37

1.142.995

7

3

Cultuur en Erfgoed Talentontwikkeling

12

73.639

7

4

Cultuur en Erfgoed Functioneel Erfgoed 2017

62

12.870.225

7

5

Cultuur en Erfgoed gem monumenten

37

1.300.000

7

6

Cultuur en Erfgoed Molens stoomgemalen

92

290.000

7

6

Molens en stoomgemalen

3

17.500

7

7

Cultuur en Erfgoed pacten

1

540.000

7

8

Cultuur en Erfgoed Kleine Musea

20

145.227

7

9

Cultuur en Erfgoed middel grote Musea

7

575.310

7

 

Cultuur en Erfgoed Exploitatiesubsidie

1

100.000

8

1

Sterk Bestuur

9

3.638.385

8

1

Sterk Bestuur 2015

1

2.355

 

 

[de link naar het pdf document met de tabellen treft u onderaan]

 • Het zou goed zijn als voor iedere paragraaf van de subsidieregeling wordt aangegeven als de subsidie overtekend was, of als er slechts weinig gebruik van werd gemaakt.
 • Op diverse plaatsen in het jaarverslag, bijvoorbeeld bladzijde 17, 20, 57, 68, etc. wordt voor een subparagraafkop een groter lettertype gebruikt dan voor de paragraafkop. Dit werkt verwarrend.
 • Op diverse plaatsen in het jaarverslag, bijvoorbeeld bladzijde 183, 184 198, etc. staat een tabelkop op de ene bladzijde, en de tabel zelf op de volgende.
 • De jaarrekening bevat plandoelen met een omschrijving die voor de gewone burger niet te begrijpen is, zoals “Realiseren van fysieke resultaten met behoud/versterking van de ruimtelijke kwaliteit” op bladzijde 20. (De omschrijving is overgenomen uit de begroting, dus eigenlijk hoort die opmerking hier niet thuis. Veel problemen in de jaarstukken hebben hun oorsprong in de begroting.)
 • In de beleidsrekening 2009 werd van 214 onderwerpen in een verkeerslichttabel met kleuren groen/rood/oranje overzichtelijk aangegeven of het onderwerp op schema was. Het is te overwegen weer zo’n tabel te gebruiken.

Vragen

 1. Kunt u wat met de bovenstaande opmerkingen ? Welke zou u kunnen overnemen ?
 2. Kloppen de percentages in het plaatje op bladzijde 8 inderdaad niet ? Zoja, kunt u hier volgende keer een ander plaatje voor maken ?
 3. Voldoen alle websites van de provincie al aan de Europese eisen voor toegankelijkheid ?
 4. Op bladzijde 73 staat “er is een nieuwe website van hét Smart Industry netwerk Oost-Nederland gelanceerd.”. Voldoet die website aan de Europese eisen voor toegankelijkheid ?
 5. De bedragen in het subsidieoverzicht op bladzijde V-9 zijn anders dan de totalen van de maandoverzichten van de in 2017 verleende subsidies, op de website van de provincie. In 2017 zijn er volgens de maandoverzichten geen subsidies betaald voor behoud van prioritaire soorten. In de tabel op bladzijde V-9 staan 3 subsidies. Hoe zijn deze verschillen te verklaren ? Gaat het om het moment van verlenen en uitbetalen ?
 6. Hoeveel subsidie was beschikbaar voor het behoud van prioritaire soorten ?
 7. Op bladzijde 47 staat “Wij hebben, samen met de andere provincies, voor het eerst aan het Rijk gerapporteerd over de kwalitatieve ontwikkeling van de natuur in Nederland. Hiervoor zijn gegevens gebruikt, die vanuit monitoring via opdrachten en subsidies zijn verzameld over de natuur in Gelderland.” Wat was het resultaat en kunt u in het vervolg een link toevoegen naar de rapportage ?
 8. In ingezonden brief[1] PS2018-207 wordt gesteld dat Provinciale Staten mogelijk niet goed zijn geïnformeerd voorafgaand aan en tijdens de bouw en renovatie van het provinciehuis over de kosten. Via kerntaak Mens & Middelen is een fors deel van de niet-vermijdbare kosten betaald. Wat is uw reactie hierop ?
 9. Wordt met de “waardenkaart” de kaart met cultuurhistorische waarden bedoelt ? Als de provincie daar subside voor verleent, zal ook bekend zijn hoeveel gemeenten die kaart al hebben. Hoeveel gemeenten hebben al zo’n kaart ?

 

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

 

[1]             https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6339739/2

 

Het pdf-document met de vragen, waarin de tabellen als tekst zijn opgenomen, treft u hier: 

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6361283/3/ABF%20-%20Statenvragen%20over%20Jaarstukken%202017%20van%20L_%20van%20der%20Veer%20%28PvdDieren%29%20%28PS2018-228%29

Antwoorden

De beantwoording heeft plaatsgevonden via het vervolgvoorstel, vanaf pagina 6: https://gelderland.notubiz.nl/document/6413592/1/ABF%20-%20Antwoord%20op%20Statenvragen%20over%20Jaarstukken%202017%20van%20L_%20van%20der%20Veer%20%28PvdDieren%29%20%28PS2018-228%29

 

Schriftelijke vragen Jaarstukken 2017

Naar aanleiding van het verschijnen van de Jaarstukken 2017 zijn er een aantal schriftelijke vragen op basis van art. 39 RvO door de fractie van Partij van de Dieren ingediend. Normaal zou ons college deze apart dienen te beantwoorden. Wij kiezen er voor om de beantwoording te doen via dit vervolgvoorstel.

Vraag 1 Kunt u wat met de bovenstaande opmerkingen ? Welke zou u kunnen overnemen (dit betreffen diverse opmerkingen bij de jaarstukken, zie bijlage 1)?

Antwoord: Afgelopen jaren hebben we, mede op verzoek van uw Staten, grote stappen gezet in de digitale toegankelijkheid van de beleids- en begrotingscyclus van Gelderland. De focus heeft vooral gelegen op de, primaire, toegankelijkheid in een moderne en herkenbare html (website) vorm, waarmee een laagdrempelige beschikbaarheid van de informatie, ook vanaf mobiele schermen, gerealiseerd is. Daarnaast is het eenvoudig en snel navigeren in een document en tussen verschillende documenten daarmee beschikbaar. Zoals aangegeven bij de behandeling van de Begroting 2018 ontwikkelen wij dit verder door. Doorontwikkeling van de, aanvullende, PDF optie staat al op de planning in 2018. Net als de verdere doorontwikkeling van de (financiële) grafieken en tabellen. Deze doorontwikkelingen zijn gericht op voldoen aan de Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid overheid d.d. 22 december 2016 (vanaf 23 september 2018 Besluit digitale toegankelijkheid overheid) en op verdere verbeteringen onder andere door toepassing van nieuwe ontwerpen op basis van de provinciale huisstijl.

Hierbij nemen we mee:

- Aanpassen paginanummering document in PDF vorm (opmerking 1) om gelijk te laten zijn aan de door PDF software weergegeven PDFpaginanummering (titelblad wordt dan pagina 1)

- Toevoeging van bladwijzers (opmerking 2)

- De doorontwikkeling van bedoelde tabel (opmerking 3)

- De mogelijkheid om te zoeken op inhoud van grafieken en tabellen (opmerking 5).

- Herstel kleine technische onvolkomenheid volgorde bijlagen (opmerking 12)

- De opmaakprofielen in de PDF (opmerking 14) worden aangepast in lijn met de html (website) presentatie.

- Hoe het splitsen van tabellen (opmerking 15) kan worden voorkomen.

Verder worden er een aantal opmerkingen geplaatst die wij in het licht plaatsen van de doorontwikkeling Planning & Controlcyclus (motie 17M57). In het gesprek wat per fractie plaats vindt (juni 2018) kunnen deze opmerkingen verder toegelicht worden.

Vraag 2 Kloppen de percentages in het plaatje op bladzijde 8 inderdaad niet ? Zo ja, kunt u hier volgende keer een ander plaatje voor maken?

Antwoord: De percentages in de taartdiagram kloppen. In de 47% Rijksbijdragen zitten onder andere alle ontvangen decentralisatie uitkeringen van het Rijk. Deze bedragen bij elkaar ongeveer € 239 miljoen. Voor de volledigheid hebben wij de getallen van de taartdiagram hieronder opgenomen

Verdeling totale baten (bedragen x € 1.000)

Rijksbijdragen en overige (diverse kerntaken) 344.245 (47%)

Opcentenheffing motorrijtuigenbelasting 213.427 (29%)

Rentebaten 97.378 (13%) Dividend van deelnemingen 47.818 (6%)

Uitkering provinciefonds 33.595 (5%)

Totaal baten 736.463

Vraag 3 Voldoen alle websites van de provincie al aan de Europese eisen voor toegankelijkheid?

Antwoord: Nee niet alle websites voldoen aan de Europese eisen voor toegankelijkheid tot openbare websites. De provinciale website www.gelderland.nl is door de onafhankelijke instantie Stichting Accessibility gekeurd op toegankelijkheid voor het waarmerk Drempelvrij. Deze hebben we op 6 februari 2018 (opnieuw) ontvangen. De website voldoet daarmee aan de Europese norm van toegankelijkheid. Daarnaast zijn nog 8 andere sites en het Forum toegankelijk volgens de Europese norm. Hier controleren we geregeld zelf op. We zitten nog wel in het proces om alle nieuwe (PDF)-documenten op de website te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Dit wordt vanaf 23 september 2018 verplicht en we ondernemen nu al de acties om dit goed te waarborgen.

Vraag 4 Op bladzijde 73 staat “er is een nieuwe website van hét Smart Industry netwerk Oost-Nederland gelanceerd.” Voldoet die website aan de Europese eisen voor toegankelijkheid?

Antwoord: De Europese Unie stelt hoge eisen aan de toegang tot openbare websites. Bij de bouw van de BOOST-website is daar geen rekening mee gehouden. De website van BOOST is nog in ontwikkeling en wordt continu verbeterd, uitgebreid en aangepast. Aan enkele eisen van de EU zal daarbij tegemoet gekomen worden (toegankelijkheid vanaf verschillende systemen en apparaten), aan andere eisen echter niet (toegankelijkheid voor slechthorenden, e.d.).

Vraag 5 De bedragen in het subsidieoverzicht op bladzijde V-9 zijn anders dan de totalen van de maandoverzichten van de in 2017 verleende subsidies, op de website van de provincie. In 2017 zijn er volgens de maandoverzichten geen subsidies betaald voor behoud van prioritaire soorten. In de tabel op bladzijde V9 staan 3 subsidies. Hoe zijn deze verschillen te verklaren ? Gaat het om het moment van verlenen en uitbetalen?

Antwoord: De op de provinciale website gepubliceerde maandelijkse subsidieoverzichten zijn momentopnames. In het subsidieoverzicht van april 2017 zijn de 3 betreffende subsidies opgenomen onder het programma Natuur en Landschap. Later in 2017 zijn de betreffende projecten (administratief) in het subsidiesysteem verplaatst naar het programma Behoud prioritaire soorten. Daaronder zijn ze dus ook te vinden in het subsidieoverzicht bij de jaarrekening.

Vraag 6 Hoeveel subsidie was beschikbaar voor het behoud van prioritaire soorten?

Antwoord: Voor subsidies op grond van paragraaf 4.6 (ten behoeve van Behoud prioritaire soorten) was voor het jaar 2017 een plafond ingesteld van € 250.000 (PB 2016 nr. 6578). Totaal is er voor circa € 234.000 aan subsidies aangevraagd op het plafond 2017.

Vraag 7 Op bladzijde 47 staat “Wij hebben, samen met de andere provincies, voor het eerst aan het Rijk gerapporteerd over de kwalitatieve ontwikkeling van de natuur in Nederland. Hiervoor zijn gegevens gebruikt, die vanuit monitoring via opdrachten en subsidies zijn verzameld over de natuur in Gelderland.” Wat was het resultaat en kunt u in het vervolg een link toevoegen naar de rapportage?

Antwoord: Hierover hebben wij u geïnformeerd in de Mededelingenbrief aan Provinciale Staten van 27 november 2017, waarin ingegaan is op de derde Voortgangsrapportage Natuur die op 14 november 2017 is uitgekomen: “De kwaliteit van de natuur herstelt zich na jarenlange achteruitgang licht. Dit blijkt uit de cijfers op landelijk niveau. Dit geldt nog niet voor alle typen natuur: bij heides is nog sprake van achteruitgang, en de bossen gaan nog niet vooruit in kwaliteit. Dit komt vooral door de belasting met stikstof, door verdroging en onvoldoende waterkwaliteit. Daar werken we hard aan, onder andere via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over de kwaliteit op provinciaal niveau; die komen volgend voorjaar beschikbaar. Wij zullen u daarover berichten in de voorjaarsnota.” De landelijke voortgangsrapportage is te vinden op https://www.bij12.nl/assets/IPOboekje_Derde_Voortgangsrapportage_Natuur_DEF2.pdf

Vraag 8 In ingezonden brief PS2018-207 wordt gesteld dat Provinciale Staten mogelijk niet goed zijn geïnformeerd voorafgaand aan en tijdens de bouw en renovatie van het provinciehuis over de kosten. Via kerntaak Mens & Middelen is een fors deel van de niet-vermijdbare kosten betaald. Wat is uw reactie hierop?

Antwoord: In de Jaarstukken 2017, in de paragraaf “Kapitaalgoederen”, kunt u met betrekking tot de financiële verantwoording van het project HGH zien dat van het totaal beschikbare investeringskrediet van € 43,3 miljoen uiteindelijk € 42,5 miljoen zal worden uitgegeven. Dit is inclusief een bedrag van naar schatting € 1,5 miljoen voor de genoemde buitenruimte waarvan de kosten in 2018 vallen. De totale investering blijft hiermee circa € 0,8 miljoen onder het beschikbare investeringskrediet. In de paragraaf “Bedrijfsvoering” ziet u een algemene beschrijving van de resultaten en ervaringen tot nu toe, alsmede de bestedingen met betrekking tot HGH ten laste van M&M over de periode tot en met 2017 conform de met u gemaakte afspraken. Het betreft hier zaken als de tijdelijke huisvesting, asbest, inhuur expertise, audio-visuele middelen. Hierover hebben wij u bij de P&C cyclus van voorgaande jaren geïnformeerd. Wij herkennen ons dan ook niet in uw beeld dat u mogelijk niet goed geïnformeerd bent. V.w.b. het asbestveilig maken van het monumentale Huis de Provincie hebben wij u apart geïnformeerd.

Vraag 9 Wordt met de “waardenkaart” de kaart met cultuurhistorische waarden bedoeld ? Als de provincie daar subsidie voor verleent, zal ook bekend zijn hoeveel gemeenten die kaart al hebben. Hoeveel gemeenten hebben al zo’n kaart?

Antwoord: Met waardenkaart wordt inderdaad cultuurhistorische waardenkaart bedoeld. Inmiddels hebben alle gemeenten een cultuurhistorische waardenkaart voor het onderdeel archeologie. Voor de onderdelen gebouwde monumenten en cultuurhistorie in het landschap hebben veruit de meeste gemeenten ook kaarten beschikbaar. Gemeenten zijn tegenwoordig verplicht om een expliciete afweging over cultuurhistorie te maken bij het wijzigen van bestemmingsplannen. Een cultuurhistorische waardenkaart is daarbij een geschikt hulpmiddel dat door de meeste gemeenten wordt gehanteerd. Overigens kunnen gemeenten de cultuurhistorische informatie en waardering ook onder een andere naam dan cultuurhistorische waardenkaart verschaffen.