Amen­dement Minder Gelderse streken, meer hand­having


15 november 2022

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 16 november 2022

Amendement (art. 32 Reglement van Orde)

op ontwerpbesluit PS2022-804 van Gedeputeerde Staten betreffende “Keuzes voor een duurzame toekomst - herijking provinciale rol en begroting”

De indiener stelt voor het ontwerpbesluit d.d. 1 november 2022 als volgt te wijzigen:

• Het bedrag onder “Structurele middelen vanaf 2024” voor Gezonde Leefomgeving te verhogen van € 20,8 miljoen naar € 21,2 miljoen;

• Het bedrag onder “Structurele middelen vanaf 2024” voor Recreatie, Toerisme en Vrijheid te verlagen van € 1,5 miljoen naar € 1,1 miljoen;

• Een artikel toe te voegen, luidende:

1c. De toewijzing in ‘Bijlage 1b Formats per beleidsprogramma (bijlage bij rapport Cebeon-Lysias)’ wordt voor de campagne Gelderse streken verlaagd met € 0,4 mln (van richtbedrag naar variant minder) en voor VTH verhoogd met € 0,4 mln.

Toelichting :
In het ongewijzigde besluit wordt via de variant Richtbedrag € 0,6 mln toegekend aan de Campagne Gelderse Streken. Dit is geen wettelijke taak. Deze campagne stimuleert toerisme en recreatie, in het bijzonder het eten van wild in de Achterhoek. Drukte door recreanten en toeristen verstoort op sommige plaatsen de gevoelige natuur. Recent bleek dat bij ‘Wild eten in de Achterhoek’ zelfs bedreigde vogels worden geserveerd. 1 Daarom wordt via dit amendement het bedrag dat wordt toegekend aan deze campagne verlaagd naar de Variant Minder, naar 0,2 mln in plaats van 0,6 mln. Het bedrag wordt ingezet voor extra inzet op toezicht en handhaving, voor het behalen van uiteenlopende ambities (op het gebied van natuur, stikstof, energie en klimaat). VTH is wel een wettelijke taak.

  ----------------------

  L. van der Veer,
  Partij voor de Dieren

  C. Claassen,
  SP


  [1] https://www.bd.nl/binnenland/bedreigde-vogel-op-het-bord-een-wrange-nasmaak-maar-het-mag-wel~a6bca67d/)


  Status

  Verworpen

  Voor

  SP

  Tegen

  FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, 50plus, PvdA, D66

  Lees onze andere moties

  Motie Warme kleding om energie te besparen

  Lees verder

  Amendement Windenergie met respect voor vogels en dassen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer