Pride vlaggen

Rechtvaardige economie, bloeiende samenleving

De Partij voor de Dieren streeft naar een rechtvaardige economie, die gericht is op bestaanszekerheid voor iedereen en die binnen de grenzen van de Aarde blijft. We staan voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. Een inclusieve samenleving is een maatschappij waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt, niemand buitenspel staat en waar dus geen plek is voor discriminatie en racisme. De overheid behoort transparant te zijn, de privacy te beschermen en inwoners te betrekken bij de besluitvorming.

In het huidige economische systeem zijn er veel verliezers en slechts een kleine groep winnaars. Uitbuiting van mensen, dieren en de Aarde zou niet mogen lonen. Als iedereen zou leven als de gemiddelde Nederlander, zouden we 3,6 aardbollen nodig hebben! De prijs wordt betaald door kwetsbare groepen en toekomstige generaties, hier en elders. Het krimpen van de productie en consumptie in het rijke westen is daarom noodzakelijk. Dat vraagt om een sociaaleconomische systeemverandering.

Een economie die voor iedereen werkt

De Partij voor de Dieren zet zich in voor een brede welzijnseconomie, waarbij het uitgangspunt is: voorzien in welzijn voor mensen en dieren, binnen de ecologische grenzen van de Aarde. De provincie stuurt op dit moment nog vooral op economische groei. Daarom heeft de provincie nieuwe sturingsen monitoringsinstrumenten nodig. Daarmee worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving en de Aarde duidelijk in kaart gebracht en bepalen we de juiste koers richting een duurzame en solidaire economie.

• In economische plannen van de provincie is groei van de economie geen doel meer.

• Voor het bepalen van beleid gebruikt Gelderland een eigen Monitor Brede Welvaart. De monitor geeft een beschrijving van de effecten (ook later en elders) op dier, natuur, klimaat, milieu en mens. De Monitor Brede Welvaart wordt zo uniform en meetbaar mogelijk gemaakt, onder meer door aan te sluiten op bestaande initiatieven van het Rijk en andere provincies.

• De provincie zet in op een circulaire economie. Hierbij zijn de ketens van productie en consumptie zo kort mogelijk en staat milieubescherming centraal. Bij verstrekken van vergunningen is dit een leidend principe.

• Gelderland ontwikkelt samen met haar gemeenten een kringloopstrategie waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en hergebruik van afval worden opgenomen. Hierbij is er ook aandacht voor consuminderen.

• De provincie laat het idee los dat er steeds meer toeristen en recreanten naar Gelderland, in het bijzonder de Veluwe, moeten komen. In plaats van massatoerisme, investeert de provincie in kleinschalige milieuvriendelijke vormen van toerisme, die passen binnen de ecologische grenzen van de leefomgeving en bijdragen aan de lokale gemeenschap.

• Alleen bedrijven die de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie toepassen of willen gaan toepassen, komen in aanmerking voor subsidie. Dit wordt ook gecontroleerd.

• Gelderland stimuleert ondernemers om te rapporteren over de maatschappelijke impact van hun onderneming, bijvoorbeeld door een subsidieregeling voor het opstellen van een groene jaarrekening die de resultaten van het bedrijf op het gebied van onder andere ecologie, klimaat, en sociale waarden laat zien. • De provincie doet alleen zaken met banken, verzekeraars en pensioenfondsen die hoog scoren op de Eerlijke Geldwijzer.

• De provincie werkt niet samen met bedrijven die zich schuldig maken aan greenwashing, een marketingtruc om duurzaam te lijken terwijl dit niet zo is, en past dit in de eigen bedrijfsvoering ook niet toe.

• De provincie werkt niet samen met bedrijven die zich schuldig maken aan ecocide, de grootschalige vernietiging van natuur en ecosystemen.

• De provincie geeft het goede voorbeeld. De norm voor inkoopopdrachten en aanbestedingen wordt 100% klimaatneutraal, diervriendelijk, biologisch, fairtrade en zoveel mogelijk lokaal.

• In de provinciale catering wordt plantaardig de norm, mensen die dierlijke producten willen eten geven dat zelf door.

Kunst, cultuur, reflectie

Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Media en kunst vervullen hierin een belangrijke rol. Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. In deze tijd van maatschappelijke transities spelen kunst en cultuur ook een cruciale rol bij de verbeelding en vormgeving van de samenleving die we voor ogen hebben, een samenleving die niet ego-, maar ecocentraal is. In dit verband kunnen we veel leren van andere perspectieven, bijvoorbeeld het inheemse perspectief. De Partij voor de Dieren staat voor een kunsten cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van de provincie is.

• De provincie maakt ruim middelen vrij voor regionale kunst, cultuur en het behoud van erfgoed.

• De provincie ondersteunt de culturele diversiteit van de regionale kunst- en cultuursector op het gebied van programma, publiek, personeel en partners.

• Gelderland investeert in behoud en heropening van toegankelijke openbare bibliotheken en versterkt daarbij ook de sociaal maatschappelijke functie die bibliotheken vervullen.

• Digitaliseren van archieven van culturele en historische organisaties wordt gestimuleerd.

Inclusie, gelijkwaardigheid en mededogen

Mededogen en respect ziet de Partij voor de Dieren als belangrijke maatstaven binnen onze samenleving. Daar waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Mensen met een functiebeperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

• Het ambtenarenapparaat wordt een evenwichtige afspiegeling van de samenstelling van de bevolking.

• Gelderland zet zich in om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt te vergroten voor gemarginaliseerde groepen, zoals mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond en non-binaire en trans personen.

• Gelderland voldoet aan het VN-verdrag Handicap; dat betekent toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij alle voorzieningen, inclusief de recreatieve voorzieningen, openbaar vervoer en provinciale informatie. De openbare vergaderingen zijn ondertiteld.

• Bij beleid gericht op gemarginaliseerde groepen worden vertegenwoordigers van de groep actief betrokken.

• Als Regenboogprovincie zet de provincie zich, met organisaties als True Colors in Nunspeet, in voor de sociale acceptatie, het zelfbeschikkingsrecht en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele- en genderoriëntaties (LHBTIQA+).

• De provincie vraagt inwoners niet naar gender of burgerlijke staat, tenzij dat juridisch noodzakelijk is.

• Gelderland stimuleert gemeenten om voor voldoende kleinschalige opvang van asielzoekers te zorgen en zet zich ervoor in dat deze mensen hun dieren mee kunnen nemen naar de opvang.

• De provincie zet zich ervoor in dat asielzoekers worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zich te ontplooien door middel van taalcursussen, onderwijs, werk en goede zorg.

• Het koloniale- en slavernijverleden van Gelderland wordt in kaart gebracht en wordt actief herdacht. Zo nodig worden excuses gemaakt.

• De provincie tolereert geen uitingen van homo- en transfobie, racisme en fascisme.

• De provincie richt zich bij evenementen rond oorlogsherdenking en bevrijding niet alleen op het verleden, maar ook op vrijheidsvraagstukken in het heden en de toekomst.

Privacy ís veiligheid

Privacy is het vermogen om bepaalde aspecten van ons leven voor onszelf te houden. Als de privacy onder druk staat, kunnen mensen zich aangetast voelen in hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan een negatief effect hebben op allerlei aspecten van het leven van mensen, waaronder de vrijheid van meningsuiting. De overheid weet steeds meer van haar inwoners, terwijl het werk van de overheidsorganisatie nauwelijks nog navolgbaar is voor de inwoners zelf. De provincie voorkomt dat gegevens van inwoners in verkeerde handen vallen.

• Inwoners kunnen op eenvoudige wijze bij de provincie opvragen welke gegevens over hen bekend zijn en deze waar mogelijk laten wijzigen of verwijderen (het recht om te vergeten).

• De provincie zorgt dat al haar systemen en voorzieningen blijvend voldoen aan de hoogste eisen van cyberveiligheid.

• De provincie houdt het privacybeleid up-to-date door het steeds aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en waarborgt dat de eigen Functionaris Gegevensbescherming diens taak op onafhankelijke wijze kan uitvoeren.

Transparante overheid en meer democratie

Een goed functionerende overheid is open, transparant en biedt gelijke kansen voor iedereen. Om mensen meer te betrekken bij het beleid en de besluiten van de provincie, krijgen vormen van burgerparticipatie een prominentere plaats. Inwoners krijgen meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. Alle openbare stukken, zoals besluiten en kennisgevingen van de provincie, zijn makkelijk toegankelijk. De provincie is zeer terughoudend met het opleggen van geheimhouding. Integer handelen is voor overheidsinstanties van groot belang en vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur. De democratische controle op samenwerkingsverbanden met andere provincies of organisaties is nu onvoldoende en moet verbeterd worden. Onafhankelijke, pluriforme journalistiek en media zijn essentieel voor het goed functioneren van een democratische samenleving. De media worden daarom adequaat gesteund en beschermd.

• Vormen van burgerparticipatie, zoals het burgerinitiatief, het raadgevend referendum en het burgerberaad, zijn toegankelijk en worden gestimuleerd.

• De provincie maakt zoveel mogelijk gebruik van open data en open source.

• De provincie gebruikt geen algoritmes waarbij computers besluiten nemen over mensen zonder menselijke inmenging. Algoritmes worden alleen gebruikt daar waar de werking ervan transparant is. Bij lerende algoritmes wordt ook vermeld welke trainingsdata gebruikt zijn. Gelderland houdt een openbaar algoritmeregister bij.

• Er komt een openbaar lobbyregister. Bestuursstukken en beleidsmaatregelen vermelden welke invloed lobbyisten op de voorstellen hebben gehad. Er komen openbare verslagen van de werkzaamheden van lobbyisten in dienst van de provincie.

• Klokkenluiders vormen een belangrijke bron voor het opsporen van misstanden in (overheids)organisaties en worden goed beschermd.

• De provincie hanteert een zorgvuldig integriteitsbeleid, vertaald in goed werkende gedragscodes voor bestuur en ambtenaren. Statenleden beslissen niet mee over onderwerpen waar zij een persoonlijk belang bij hebben en worden daar zo nodig actief op aangesproken.

• Alleen als er voldoende draagvlak voor is bij de bevolking en gemeenteraden, is het mogelijk gemeenten samen te voegen.

• De provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen wie de geborgde zetels in de waterschappen innemen. Zolang er nog geborgde zetels zijn wordt minstens de helft van de zetels in de categorie ‘ongebouwd’ ingevuld door vertegenwoordigers van koepelverenigingen voor biologische en/of natuurinclusieve landbouwers.

• Inwoners die niet uit de voeten kunnen met de digitale middelen van de overheid, kunnen bij een fysieke balie terecht. Communicatie per post blijft mogelijk en er wordt rekening gehouden met mensen met een visuele beperking.

• Bij provinciale deelname aan samenwerkingsverbanden wordt ervoor gezorgd dat de volksvertegenwoordigers effectief kunnen controleren en participeren.

• Oude én nieuwe media kunnen aanspraak maken op ruime stimuleringsfondsen voor de media.