Gezonde landbouw en duurzaam voedsel


Alleen een gezonde landbouw levert duurzaam voedsel

De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel. Daar speelt het bestuur van de provincie een grote rol in. Het uitgangspunt is om mét de natuur te werken en niet tegen de natuur. Dat betekent landbouw met wisselteelt en bloeiende akkerranden, met bomen en hagen die de velden omlijsten, in evenwicht met de omgeving. In deze grondgebonden landbouw is een gezonde bodem de standaard en is respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid vanzelfsprekend. De Partij voor de Dieren wil af van landbouw die leunt op overbemesting, landbouwgif en uitbuiting van dieren.

 • Een einde aan de bio-industrie

  Voor kiloknallers worden varkens, kippen, koeien, konijnen en geiten in de vee-industrie gefokt en opgehokt onder ziekmakende omstandigheden. Bovendien worden steeds meer mensen ziek door fijnstof en ammoniak in de lucht en is er gevaar voor zoönosen. Stalbranden maken honderdduizenden slachtoffers per jaar. Het aantal landbouwdieren dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de natuur, de volksgezondheid én het dierenwelzijn. Dat geldt ook voor viskwekerijen, konijnenhouderijen enz.

  Viskwekerijen - ten onrechte gezien als een duurzaam alternatief voor wildvangst - vormen een nieuwe bio-industrie, met alle gevolgen van dien voor dieren en volksgezondheid.

  Meer informatie
 • Geen gesloten stallen en geen megastallen

  Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun natuurlijke gedrag en behoeften. Het houden van dieren in geheel gesloten stallen, zonder mogelijkheid om naar buiten te gaan, moet stoppen. De beperkte milieuvoordelen van deze stallen wegen bij lange na niet op tegen de afname van dierenwelzijn en de verschrikkelijke gevolgen van brand of uitval van technische installaties.

  Meer informatie
 • Gentechvrije provincie

  Genetische manipulatie vormt een risico voor de biodiversiteit. Gifresistente gewassen, zoals gentechsoja en -maïs hebben geleid tot een toegenomen gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Bovendien kunnen gentechgewassen zich mengen met gangbare en biologische teelt. Daarom willen we dat de provincie zich gentechvrij verklaart.

  Meer informatie
 • Minder mest

  Nederland kent als gevolg van het immense aantal dieren een gigantisch mestoverschot dat zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. De Partij voor de Dieren wil dat de mestproblemen bij de bron worden aangepakt. Dat betekent dat het aantal dieren, en dus de productie van mest, moet worden ingeperkt. Mestvergisting heeft enorm nadelige gevolgen voor mensen, dieren, mi-lieu en het landschap.

  Meer informatie
 • Naar een plantaardiger dieet

  Er is nog een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plantaardige consumptie kan de landbouw omschakelen, worden megastallen overbodig en kan het aantal landbouwdieren fors afnemen.

  Plantaardig eten is beter voor het milieu, voor de dieren en voor de mensen. Minder vlees, eieren en zuivel helpt om minder broeikas- gassen uit te stoten en het klimaatprobleem bij de bron aan te pakken. Tevens schept het mogelijk- heden om landbouwgrond terug te geven aan de natuur. Dat gaat niet vanzelf, Gelderland moet de overgang naar streekgebonden, plantaardige en biologische landbouw actief stimuleren.

  Meer informatie
 • Natuurlijke landbouw

  De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden en biologische productie van voed­sel. Daar ligt een belangrijke taak voor de provincie. De Partij voor de Dieren pleit voor een omschakeling van dierlijke naar gifvrije, plantaardige voeding. Granen, groenten en fruit van eigen bodem moeten een groter onderdeel van ons eten gaan uitmaken. Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun natuurlijke gedrag en behoeften.

  Meer informatie
 • Stimuleren kleinschalige landbouw

  De productie van vlees en zuivel kent allerlei verborgen kosten, zoals milieuschade, dier-ruimingen, verhoogde gezondheidsrisico’s en de teruggang van biodiversiteit. Zolang deze kosten niet worden doorberekend in de prijs van deze dierlijke producten, moet de provin-cie de grondgebonden, kleinschalige en biologische land- en tuinbouw steunen. Zo worden boeren gestimuleerd en geholpen om de overstap naar een duurzamere en diervriendelijkere voedselproductie te maken. Ook kan de provincie een voortrekkersrol op zich nemen als het gaat om het stimuleren van initiatieven op het gebied van stadslandbouw.

  Meer informatie
 • Weidegang voor graasdieren

  Voor grazende dieren in veehouderijbedrijven zoals koeien, schapen en geiten, maar ook hobbymatig gehouden dieren zoals paarden moet goede weidegang mogelijk zijn. Daarbij moet het natuurlijke graas- en loopgedrag tot uitdrukking kunnen komen.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws