1  Gabor Vereb 422890 Unsplash

Dierenrechten

Een gezonde provinciale democratie hoort rekening te houden met de belangen van álle inwoners – mensen én dieren. Logisch, want provinciaal beleid heeft niet alleen invloed op mensen, maar ook op de levens van miljoenen dieren, bijvoorbeeld door de beslissingen die over natuur, wegen en landbouw worden gemaakt. Dieren zijn medebewoners van de provincie. Met hun levens moet met zorg worden omgegaan. Ze zijn individuen en hebben bewustzijn, gevoel en familieverbanden. In een duurzame samenleving vormen dieren bovendien een essentieel onderdeel van een gezond ecosysteem. Daarmee is een echt duurzame samenleving ook een dierzame samenleving.

Helaas gaat het in Nederland met veel diersoorten niet goed. De leefruimte van dieren wordt steeds verder ingeperkt. Wanneer mensen in de buurt van dieren komen, krijgen dieren de schuld als er overlast is en wordt geweld tegen hen gebruikt. Veel dieren worden door de mens gefokt, verhandeld, gebruikt, verdreven, bejaagd en gedood. Een herziening van onze relatie met dieren is ook in het belang van mensen zelf. De mens gaat verkeerd om met dieren en natuur en dat is een belangrijke oorzaak van veel van de grote problemen van onze tijd: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, infectieziekten zoals COVID-19 en vogelgriep, watervervuiling, watertekorten en uitputting van de bodem. Een veiligere wereld voor dieren is dus uiteindelijk ook een veiligere wereld voor mensen. De Partij voor de Dieren wil dat alle dieren naar hun aard kunnen leven en daar ook de ruimte voor hebben. Een provincie waarin waarden als compassie en rechtvaardigheid leidend zijn en ook voor dieren gelden, is een mooiere provincie.

Dieren krijgen een stem

Er wonen in Gelderland meer dieren dan mensen. In de Gelderse veehouderij leven ruim 20 miljoen landbouwdieren, het tienvoudige van het aantal mensen. De belangen van dieren worden in de provincie momenteel met grote vanzelfsprekendheid genegeerd. De Partij voor de Dieren wil af van dit automatisme. In de provinciale politiek geven we dieren een stem en werken we aan een samenleving waarin het gebruik van dieren aan banden wordt gelegd.

• De provincie sponsort of subsidieert geen activiteiten of evenementen waarbij dieren worden gebruikt voor vermaak, traditie en vrijetijdsbesteding, zoals paardensportevenementen.

• De provincie dringt er bij het Rijk op aan om het Dolfinarium te sluiten.

• Er komt een gedeputeerde Dierenwelzijn die uitvoering geeft aan beleid gericht op het verbeteren van het welzijn van dieren in de provincie en waarover jaarlijks wordt gerapporteerd.

• Bij besluitvorming wordt duidelijk gecommuniceerd op welke manier rekening is gehouden met de belangen van dieren.

• Gelderland vraagt bij beleid dat aan belangen van dieren raakt, altijd proactief advies van dierenrechten- of dierenwelzijnsorganisaties.

• De provincie zet zich in voor meer aandacht voor dierenwelzijn in overlegstructuren zoals het Interprovinciaal Overleg en verschillende Europese netwerken.

• De provincie zet zich er via de veiligheidsregio’s voor in dat het redden van (wilde) dieren een vaste plaats krijgt in draaiboeken van hulpdiensten en rampenplannen.

Stop de jacht!

Jaarlijks worden in Gelderland veel dieren doodgeschoten of vergast en raken veel dieren ernstig gewond. Aan dit zinloze geweld worden enorme bedragen uitgegeven. Conflicten zouden niet met kogels opgelost moeten worden. Bovendien is de jacht een gevaar voor de volksgezondheid: de jacht op dieren verhoogt de kans op het verspreiden van gevaarlijke dierziekten, zoals vogelgriep. Daarom is het belangrijk dat de provincie er alles aan doet om de jacht aan banden te leggen en inzet op voorlichting over een vreedzame en verantwoorde omgang met in het wild levende dieren.

• Stop de jacht! De provincie gebruikt haar beleidsinstrumenten om de jacht direct of indirect te stoppen. Zo staat de provincie geen hobbyjacht meer toe op haar eigen grond en worden er geen provinciale vrijstellingen gegeven voor jacht op dieren, te beginnen met de soorten die op de Rode Lijst staan en/of op een andere manier in hun voortbestaan worden bedreigd. Daarnaast wordt de jacht provinciebreed per direct stilgelegd als er sprake is van extreem weer zoals hittegolven en vorst. Ook wordt in stiltegebieden het gebruik van knalapparaten voor de jacht, waaronder geweren en knalpotten, verboden.

• Gelderland stelt de intrinsieke waarde van het dier centraal bij het opstellen van het faunabeheerplan en bij de behandeling van aanvragen voor ontheffingen en vrijstellingen voor het doden van dieren. Dieren worden niet vergast en de provincie verleent geen ontheffing, vrijstelling of opdracht voor het doden van dieren die schade zouden veroorzaken. In plaats daarvan stimuleert Gelderland diervriendelijke maatregelen en oplossingen.

• De provincie pleit er bij het Rijk voor dat Kroondomein Het Loo het gehele jaar open is voor publiek en dat de jacht er verboden wordt.

• De provincie investeert actief in (innovatieve) niet-dodelijke oplossingen voor zogenaamde mens-dierconflicten, zoals schade aan gewassen en verkeersveiligheid. Zo stimuleert Gelderland landschapsmaatregelen om gewasschade te helpen voorkomen.

• Boeren krijgen alleen een schadevergoeding als ze kunnen aantonen dat ze alle mogelijke diervriendelijke methoden om te voorkomen dat dieren van hun gewassen eten, hebben toegepast en deze onvoldoende hebben geholpen. Landbouwschade wordt transparant, nauwkeurig en objectief inzichtelijk gemaakt en vastgesteld, waarbij gebruik kan worden gemaakt van slimme technologie.

• De provincie baseert haar faunabeleid op informatie van onafhankelijke instellingen die rekening houden met de belangen van dieren, niet op de tellingen van jagers.

• Gelderland onderbouwt haar faunabeleid met controleerbare en actuele gegevens, zorgt dat de jaarcijfers van de Faunabeheereenheid tijdig gepubliceerd worden en dat de vergaderingen en notulen van de Faunabeheereenheid openbaar en toegankelijk zijn.

• Tot de jacht is afgeschaft, zet Gelderland in op maximale transparantie, controle en handhaving. Er komen meer provinciale opsporingsambtenaren en de omgevingsdiensten worden voldoende uitgerust om de bepalingen over jacht en de bescherming van natuurgebieden en diersoorten te controleren en te handhaven. De provincie zorgt dat de voorwaarden uit verleende ontheffingen strikt gecontroleerd en nageleefd worden.

• Zolang er nog wordt gejaagd komt er cameratoezicht bij de jacht. Het op video vastleggen hoe alle dieren gedood worden, wordt een voorwaarde in de ontheffing. De beelden worden zoveel mogelijk openbaar.

• De provincie Gelderland stopt het promoten van het eten van wild, zoals de reclamespotjes voor ‘Gelderse Streken’.

• Om eventuele ongewenste invloeden van invasieve exoten op de biodiversiteit tegen te gaan, zet Gelderland zich in om ecosystemen te versterken. Met invasieve diersoorten wordt diervriendelijk omgegaan. Dat kan bijvoorbeeld opvang zijn of TNRC (castratie, sterilisatie, terugplaatsing en nazorg). Daarnaast zoekt Gelderland proactief de samenwerking met gemeenten om zich te verzetten tegen markten met exotische dieren.

• De provincie ondersteunt organisaties die op een diervriendelijkere wijze (TNRC) werken aan het voorkomen dat verwilderde kattenpopulaties zich uitbreiden.

• Stop de hengeljacht! De hengeljacht (ook wel bekend als ‘sportvissen’) is een tijdverdrijf dat ernstig dierenleed veroorzaakt. Bovendien wordt het milieu zo vervuild met giftig vislood. De provincie stopt met het verlenen van visrechten voor de beroepsvisserij en hengeljacht en werkt niet mee aan de realisatie van vissteigers. Gelderland moedigt ook waterschappen, gemeenten, recreatieschappen en natuurorganisaties aan om te stoppen met het uitgeven van visrechten.

Respect en ruimte voor in het wild levende dieren

De Partij voor de Dieren wil dat dieren de ruimte, rust en bescherming krijgen om te leven naar hun aard. Dieren in nood worden geholpen en de provincie zorgt voor een goede leefomgeving. Daarbij moet de intrinsieke waarde van het dier het uitgangspunt zijn.

• Gelderland stimuleert voorlichting over de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren, over de noodzaak om ze voldoende ruimte te geven en over het respecteren van hun natuurlijke gedrag en leefomgeving.

• De wolf heeft zich permanent in Gelderland gevestigd. Wolven zijn een verrijking van de natuur in Nederland, en de Veluwe in het bijzonder, en dragen bij aan een grotere biodiversiteit. Schapenhouders en boeren krijgen voorlichting en steun bij maatregelen om hun dieren te beschermen. De wolf behoudt zijn beschermde status en de Veluwe wordt erkend als onderdeel van zijn leefgebied. De provincie verstrekt geen ontheffingen om handhavers de wolf te laten afschrikken.

• De provincie zorgt voor een passend en structureel budget voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn en voor de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid. Gelderland faciliteert een provincie-dekkend netwerk van opvangcentra en dierenambulances en stimuleert het Rijk en gemeenten om ook hun bijdrage te leveren.

• Gelderland investeert in omgevingsdiensten die voldoende uitgerust zijn om de wettelijke bescherming van dieren en hun leefomgeving te kunnen controleren en handhaven. Zo ziet de provincie er streng op toe dat stroperij wordt aangepakt en dat dieren niet worden verstoord tijdens kwetsbare periodes zoals de draag-, rui-, broed- en zoogtijd.

• Gelderland zorgt ervoor dat inwoners eenvoudig melding kunnen doen van illegale praktijken zoals stroperij en verstoring van wilde dieren.

• De provincie zorgt voor het beschermen, verbinden en uitbreiden van leefgebieden van in het wild levende dieren. Zo zet Gelderland in op betere bescherming van kerngebieden en kansgebieden voor onder andere boerenlandvogels, door een verbod op stedelijke ontwikkeling in deze gebieden op te nemen als onderdeel van de ruimtelijke ordeningsregels.

• Om ongelukken met in het wild levende dieren tegen te gaan neemt de provincie maatregelen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid, het plaatsen van wildhekken en rasters, en het inzetten van slimme technologie. Rond vliegvelden zoals Teuge wordt de teelt van gewassen die vogels aantrekken verboden.

• De provincie beschermt dieren tegen het verkeer en streeft naar zo min mogelijk slachtoffers. Gelderland stimuleert onafhankelijke monitoring die in kaart brengt waar en hoeveel dieren worden aangereden. Aan de hand van deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.