Amen­dement Wind­energie met respect voor vogels en dassen


15 november 2022

Vergadering Provinciale Staten op 16 november 2022

Amendement (art. 32 Reglement van Orde)

Op gewijzigd ontwerpbesluit PS2022-627 “Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan Windpark IJsselwind”

De indiener stelt voor om het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

  • De puntkomma aan het eind van het eerste besluit vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
    • “, met dien verstande dat in de regels van dit PIP een voorwaardelijke verplichting wordt toegevoegd die toeziet op het in gebruik nemen van een detectiesysteem met individuele stilstandsvoorziening voor vogels, en op het uitvoeren van de maatregelen zoals bedoeld in bijlage 26 ‘Concretiseren voorwaarden das’ welke als toelichting dient bij dit PIP;”

Het eerste besluit komt als volgt te luiden:

  • “Het inpassingsplan, zoals vervat in de bestanden-set met planidentificatie NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-VST1, vast te stellen en vrij te geven voor beroep, met dien verstande dat in de regels van dit PIP een voorwaardelijke verplichting wordt toegevoegd die toeziet op het in gebruik nemen van een detectiesysteem met individuele stilstandsvoorziening voor vogels, en op het uitvoeren van de maatregelen zoals bedoeld in bijlage 26 ‘Concretiseren voorwaarden das’ welke als toelichting dient bij dit PIP;

Toelichting

Voor vleermuizen is een stilstandsvoorziening geregeld, maar nog niet voor vogels. Het opnemen van een individuele stilstandsvoorziening als voorwaardelijke verplichting is een investering om vogelslachtoffers te voorkomen en draagt bij aan een natuurinclusieve energietransitie.

Door vanaf het begin in te zetten op maatregelen om faunslachtoffers te voorkomen wordt het risico weggenomen dat later het windpark moet worden stilgelegd totdat voldoende mitigerende maatregelen zijn getroffen met zeer hoge kosten tot gevolg.[1] Het feit dat het op dit moment niet wettelijk verplicht is om een individuele stilstandsvoorziening te treffen, is slechts gebaseerd op de huidige ecologische stand van zaken. Door de aanname dat de situatie niet zal veranderen tijdens de exploitatieperiode wordt een onnodig risico geïntroduceerd.

Op basis van bijlage 15 ‘Dassenonderzoek 2022’, welke dient als toelichting bij dit PIP, wordt het advies gegeven om gerichte maatregelen te treffen ten gunste van de das.[2] Deze maatregelen zijn geconcretiseerd in bijlage 26.[3] Het is van belang om deze maatregelen werkelijk uit te voeren om zodoende geen verbodsbepalingen te overtreden op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb). Zo wordt namelijk uitgesloten dat onbedoeld dassen worden gedood of burchten worden beschadigd tijdens de werkzaamheden. Door het nu als voorwaardelijke verplichting op te nemen wordt geborgd dat de dassen de bescherming krijgen die hen toekomt.

Lester van der Pluijm,

Partij voor de Dieren


[1] https://www.demorgen.be/nieuws/een-dode-lepelaar-en-een-windmolen-ligt-vier-maanden-stil-je-zit-snel-aan-twintig-slachtoffers-per-turbine~b1c95be2/

[2] https://gelderland.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=170511/type=pdf/Bijlage_4_Vast_te_stellen_PIP_Windpark_IJsselwind_Zutphen_-_bijlagen_bij_toelichting__14-9_.pdf vanaf PDF-p. 556

[3] https://gelderland.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=170511/type=pdf/Bijlage_4_Vast_te_stellen_PIP_Windpark_IJsselwind_Zutphen_-_bijlagen_bij_toelichting__14-9_.pdf vanaf PDF-p. 880


Status

Verworpen

Voor

50plus, SP

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, PvdA, D66