Motie Lange­ter­mijn­ef­fecten wind­tur­bines voor dassen


16 november 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 16-11-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat de overheid een wettelijke taak heeft om te waarborgen dat de ecologische functionaliteit van voortplantings- en rustplaatsen gegarandeerd wordt[1];

constaterende dat adviesbureau Silvavir aangeeft dat het niet bekend is of de aanwezigheid van windturbines op lange termijn invloed hebben op de gunstige staat van instandhouding van dassen in het gebied[2];

constaterende dat uit het enige onderzoek dat wel is gedaan, op basis van cortisol metingen uit haarsamples dat dassen die in het Verenigd Koninkrijk binnen 1 kilometer van windturbines leven, chronische stress ervaren waardoor deze dassen meer vatbaar zouden kunnen zijn voor ziektes, hetgeen invloed kan hebben op de ecologische functionaliteit van dassenburchten en de plaatselijk staat van instandhouding[3];

constaterende dat Silvavir aanraadt om het mogelijke effect van windturbines in de gebruiksfase op dassen die op korte afstand van de turbine wonen te onderzoeken in een Nederlandse situatie en om dat ook bij dit windpark te doen[4];

overwegende dat wanneer dit onderzoek niet plaatsvindt de provincie niet weet of zij bij dit windpark en toekomstige windparken aan haar wettelijk taak voldoet om de das te beschermen;

overwegende dat we naast in een klimaatcrisis, ook in een biodiversiteitscrisis zitten, en deze in samenhang bestreden moeten worden[5];

verzoeken Gedeputeerde Staten het voorgestelde onderzoek van Silvavir uit te voeren, te weten de dassen in het plangebied in Eefde voorafgaand, tijdens en na de aanleg van de windturbine te monitoren door gedrag en aanwezigheid te bestuderen met wildcamera’s en door dassenhaar te verzamelen en te analyseren;

verzoeken de Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten te rapporteren over de uitkomsten en consequenties van dit onderzoek voor zowel dit windpark als toekomstige windparken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lester van der Pluijm,
Partij voor de Dieren


[1] https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/02/soortenbescherming-bij-ruimtelijke-ingrepen.pdf

[2] https://gelderland.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=168998/type=pdf/Bijlage_4_Vast_te_stellen_PIP_Windpark_IJsselwind_Zutphen_-_bijlagen_bij_toelichting__14-9_.pdf pdf p. 569

[3] https://gelderland.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=168998/type=pdf/Bijlage_4_Vast_te_stellen_PIP_Windpark_IJsselwind_Zutphen_-_bijlagen_bij_toelichting__14-9_.pdf pdf p. 569

[4] https://gelderland.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=168998/type=pdf/Bijlage_4_Vast_te_stellen_PIP_Windpark_IJsselwind_Zutphen_-_bijlagen_bij_toelichting__14-9_.pdf pdf p. 569

[5] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/milieuwetenschappers-bomen-planten-is-goed-maar-graag-niet-lukraak~be1d1473/


Status

Verworpen

Voor

50plus, SP

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, PvdA, D66