Motie Focus op Plant­aardige Eiwit­tran­sitie voor OnePlanet


21 december 2022

Ingetrokken wegens toezegging: het onderwerp eiwittransitie komt op de agenda van OnePlanet.
---

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 21 december 2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • De provincie in de Tussenevaluatie (p. 47) wordt aanbevolen om aantal kwalitatieve uitdagingen te formuleren die de gewenste maatschappelijke impact aanduidt voor de komende fase van OnePlanet[1];
  • OnePlanet in de Tussenevaluatie (p. 48) wordt aanbevolen om een verdere focus aan te brengen in de profilering;
  • De focus van OnePlanet bij het thema Agriculture, Food & Environment nu ligt op het verduurzamen van de veehouderij;

overwegende dat

  • De eiwittransitie een belangrijk onderdeel vormt van de beleidsambities van de provincie om te komen tot een duurzamer voedselsysteem[2];
  • Het doelmatiger is om te investeren in toekomstbestendige innovaties dan in te zetten op de instandhouding van niet-toekomstbestendige voedselproductie;

verzoeken GS

  • OnePlanet als uitdaging mee te geven om hét innovatieplatform te worden op het gebied van de plantaardige eiwittransitie en duurzame plantaardige landbouw;
  • OnePlanet mee te geven zich te focussen en te profileren op de eiwittransitie in plaats van op de verduurzaming van de veehouderij;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lester van der Pluijm, Partij voor de Dieren


[1] https://gelderland.parlaeus.nl...

[2] Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (PS2020-679) | Programma Foodvalley 2030 (PS2021-119) | Kadernota Agrifood (PS2020-880) / Klimaatprogramma| Eiwittransitie Handelsmissie Canada: https://gelderland.parlaeus.nl... user/search/action=showpt/ item=118107/GS- brief_Eiwittransitie_Handelsmissie_Canada.pdf
Status

Ingetrokken

Voor

Tegen