Amen­dement Meer Kring­loop­landbouw


21 december 2022

Amendement (art. 32 Reglement van Orde)

op ontwerpbesluit PS2022-864 van Gedeputeerde Staten betreffende “Omgevingsgericht werken: Gelders Programma Landelijk Gebied”

De indiener stelt voor het gewijzigd ontwerpbesluit d.d. 15 november 2022 als volgt te wijzigen :


De volgende tekst :

1 We zien natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw conform de Kadernota Agrifood 2021-2030 als passend sociaaleconomisch toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw:

a. Dicht bij kwetsbare natuur (VHR) en wateren (KRW) betekent dat:

i. voor grondgebonden bedrijven emissiereductie en een gesloten kringloop van voer en mest op ‘eigen’ grond, weidegang en natuurinclusieve bedrijfsvoering met ruimte voor extra verdienmodellen;

ii. voor niet-grondgebonden bedrijven een gegarandeerde emissiereductie voor de hele bedrijfsvoering (van voer, stal, mest en management), circulair voer, mestverwaarding en ruimte voor extra verdienmodellen.

b. Voor de overige gebieden in Gelderland betekent dat generieke inzet op emissiereductie en een bedrijfsvoering die in balans is met de eisen van de leefomgeving

wordt gewijzigd in :

1 We zien natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw conform de Kadernota Agrifood 2021-2030 als passend sociaaleconomisch toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw. Dat betekent:

i. voor grondgebonden bedrijven emissiereductie en een gesloten kringloop van voer en mest op ‘eigen’ grond, weidegang en natuurinclusieve bedrijfsvoering met ruimte voor extra verdienmodellen;

ii. voor niet-grondgebonden bedrijven een gegarandeerde emissiereductie voor de hele bedrijfsvoering (van voer, stal, mest en management), circulair voer, mestverwaarding en ruimte voor extra verdienmodellen;

iii. geen nieuw-vestiging van, hervestiging van, of omschakeling naar niet-grondgebonden bedrijven.

Toelichting :

  • Het college stelt op blz. 3 van bijlage 2 voor om nieuw-vestiging van niet-grondgebonden bedrijven in grote delen van Gelderland weer mogelijk te maken.1 In de notitie wordt niet gemotiveerd waarom dit nodig zou zijn. Met dit amendement wordt uitgesproken dat we het verbod op nieuw-vestiging willen behouden. Er moet bijvoorbeeld een einde komen aan de grootschalige import van kalfjes uit Ierland. Er moeten dus niet meer niet-grondgebonden kalverhouderijen komen.
  • Daarnaast wordt uitgesproken dat we hervestiging van een niet-grondgebonden bedrijf, of omschakeling van een grondgebonden bedrijf naar een niet-grondgebonden bedrijf ook niet willen toestaan, vanwege de import van veevoer, de mestoverschotten, de stikstofemissies, het verminderde dierenwelzijn, het gebrek aan sociale controle op grote aantallen dieren die voor de samenleving niet zichtbaar zijn, etc.
  • Tenslotte stelt dit amendement voor om niet alleen nabij Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR) en Kaderrichtlijn Waterwateren (KRW) betere regels voor veehouderijen in te voeren, maar dat overal in Gelderland te doen. Er is immers ook veel waardevolle natuur buiten deze gebieden.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren

C. Claasen,
SP


Status

Verworpen

Voor

50plus, SP

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Focus op Plantaardige Eiwittransitie voor OnePlanet

Lees verder

Motie Gedragscode en privésfeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer