Ruimte voor natuur


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. Natuur heeft een eigen waarde en verdient alleen al om die reden onze bescherming. Bovendien vormt zij met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en onze maatschappij. Het behoud en herstel van onze natuur is een kerntaak voor de provincie. Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan.

In Nederland staan natuur en biodiversiteit onder grote druk. Natuurgebieden worden opgeofferd voor asfalt, bedrijventerreinen en stedenbouw. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de intensieve landbouw en de vee-industrie, brengen de overgebleven natuur veel schade toe. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog slechts 15% over. Daarnaast heeft Nederland een belangrijk aandeel in de vernietiging van de natuurlijke rijkdommen elders op aarde. De grootschalige import van soja als voedsel voor de honderden miljoenen dieren in de Nederlandse vee-industrie gaat ten koste van tropisch regenwoud en oerbossen.

  • Natuur verbinden

    Voor veel diersoorten is het leefgebied versnipperd. Natuurgebieden vormen als het ware eilandjes in het verstedelijkte gebied. Dit is een belangrijke oorzaak voor de afname van de biodiversiteit. Het verbinden en uitbreiden van natuurgebieden is een belangrijke maatre-gel om die afname tegen te gaan. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, wordt de biodiversiteit groter en wordt ook de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De Partij voor de Dieren wil het Gelders Natuur Netwerk (vroeger Ecologische Hoofdstructuur geheten) zo snel mogelijk realiseren en in stand houden. Daarbij horen ook verbindingen met andere grote natuurgebieden buiten de provincie, zoals de Oostvaardersplassen en de Utrechtse Heuvelrug. Ook andere groengebieden dienen planologisch afdoende beschermd te worden door de provincie.

    Meer informatie
  • Natuurbehoud in plaats van symptoombestrijding

    Bij beheer en herstel van natuurkwaliteit wil de Partij voor de Dieren dat de provincie inzet op bronbeleid: de oorzaken van schade aan de natuur moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Hierdoor kunnen beheerskosten dalen. De vee-industrie vormt de grootste bedreiging van de natuur. De Partij voor de Dieren streeft naar een integrale aanpak, waarbij maatregelen voor natuur en milieu niet ten koste mogen gaan van dierenwelzijn.

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Dieselen tot 2042, beter van niet

ontwijkende antwoorden van het college statendag 27 november 2019

De Partij voor de Dieren wil graag dat op regionale spoorlijnen dieseltreinen worden vervangen door elektrische. Bijvoorbeeld zogenaamde 'batterijtreinen' die bij stations kunnen worden opgeladen. Het college moet hier werk van maken bij de aanbesteding van de 4 regionale spoorlijnen. De gedeputeerde Jan van der Meer draaide er een beetje omheen: het was wel nuttig om hier nog eens goed naar te ki...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws