Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit


Bescherm het fundament van ons bestaan

Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. De provincie heeft een zeer belangrijke taak bij het behouden en verbinden van natuur en het beschermen van biodiversiteit.

Natuur heeft een eigen waarde en behoort alleen al om die reden onze bescherming te krijgen. Bovendien vormt zij met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en is zij essentieel voor een gezonde leefomgeving. Zo bespaart groen in steden en dorpen energie en vermindert het de kans op wateroverlast en hittestress. Ook voelen we ons stukken gezonder en gelukkiger met groen om ons heen en leidt een groene omgeving tot minder criminaliteit en agressie.

 • Biodiversiteit beschermen en bevorderen

  De biodiversiteit staat zwaar onder druk, vooral door toedoen van de intensieve landbouw, die gepaard gaat met te veel pesticidengebruik, te veel mest en te lage grondwaterstanden. Een omslag naar vormen van landbouw die natuurinclusief zijn vormgegeven is hard nodig om deze drie hoofdoorzaken van de achteruitgang het hoofd te bieden. Het eerst rondom kwetsbare natuurgebieden!

  Ook moeten houtwallen, ecologisch beheerde wegbermen, natuurvriendelijk ingerichte watergangen, nieuw bos enzovoort zorgen voor meer natuur buiten natuurgebieden: een onmisbare schakel in het behouden en herstellen van de populaties insecten, kleine zoogdieren en vogels. Het tijdelijk uit productie nemen van landbouwpercelen kan voorts aan het herstel bijdragen.

  De provincie moet er op toezien dat vergunningen voor bedrijven, die door hun activiteiten invloed hebben op natuur en biodiversiteit, in orde zijn.

  Tenslotte moet de provincie er aan bijdragen dat levende flora en fauna en biodiversiteit goed wordt gemonitord en dat de gegevens openbaar toegankelijk zijn.

  Meer informatie
 • Een einde aan de jacht

  De jacht op ganzen, vossen, muskusratten, reeën, wilde zwijnen en vele andere dieren moet stoppen. Populatiereductie van wilde dieren via nulstanden en afschotquota moet stoppen. Het afgeven van afschotvergunningen voor zogenoemde ‘schadelijke’ dieren moet stoppen. De provincie moet zich inzetten voor goed ingerichte leefgebieden voor in het wild levende dieren. De provincie subsidieert en faciliteert geen visserij en verhuurt niet het visrecht. Beroepsvisserij is niet toegestaan in natuurgebieden.

  Zolang er gejaagd wordt, moeten de bepalingen over over jacht en de bescherming van natuurgebieden te controleren en handhaven. Hiervoor zijn voldoende opsporingsambtenaren nodig die zelf geen jager zijn en geen banden hebben met de faunabeheereenheid of jagersverenigingen. Natuur- en faunabeleid moet niet worden gebaseerd op tellingen van jagers.

  Meer informatie
 • Geen herijking Natura2000-gebieden

  Er daalt veel te veel stikstof neer op kwetsbare natuurgebieden, waaronder de Europees beschermde Natura2000-gebieden in Gelderland. Eén van de maatregelen die het kabinet voorstelt om de zogenaamde ‘stikstofcrisis’ het hoofd te bieden, is dan maar het beschermingsniveau van sommige van die natuurgebieden lager te maken. Zo wordt het probleem, dat de natuur in Nederland achteruit holt door teveel stikstof, weggeredeneerd. De Partij voor de Dieren is tegen de herijking van Natura2000- gebieden en wil dat het probleem aan de bron wordt aangepakt.

  Meer informatie
 • Natuur behouden en verbinden

  De natuur die nog over is in Gelderland moet natuur blijven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen. De provincie moet alles doen om de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (nu “Gelders Natuurnetwerk”) te realiseren. Inclusief de grote verbindingen met de Utrechtse Heuvelrug, de Oostvaardersplassen en natuurgebieden in Duitsland. Natuurgebieden moeten ook kleinschalig met elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels. Lokale initiatieven voor verbindingszones worden ondersteund.

  Natuurgebieden in Nederland zijn vaak versnipperd door wegen en afrasteringen. De provincie moet zich inzetten om die versnippering te verkleinen. Afrasteringen van prikkeldraad moeten in elk geval verboden worden.

  Meer informatie
 • Natuur hoort ook in stad en dorp

  Groene steden en dorpen leveren mens en dier veel op: energiebesparing, minder wateroverlast en in de zomer hoeven mensen en dieren niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Groen maakt gezond en gelukkig. In een groene stad vinden insecten, vleermuizen, vogels en kleine zoogdieren een goed leefgebied. Het welzijn en de leefbaarheid van stedelijke gebieden neemt toe door groen en natuur in de directe leefomgeving. Tiny forests, groene schoolpleinen en voedselbossen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren in combinatie met dierenwelzijns- natuur- en milieueducatie.

  Meer informatie
 • Natuurherstel in plaats van symptoombestrijding

  Bij beheer en herstel van natuurkwaliteit wil de Partij voor de Dieren dat de provincie inzet op bronbeleid: de oorzaken van schade aan de natuur moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Hierdoor kunnen beheerskosten dalen. De vee-industrie vormt de grootste bedreiging van de natuur. De Partij voor de Dieren streeft naar een integrale aanpak, waarbij maatregelen voor natuur en milieu niet ten koste mogen gaan van dierenwelzijn.

  Meer informatie
 • Natuurlijk waterbeheer en goede waterkwaliteit

  De waterstanden moeten natuurlijker worden beheerd. Door hogere grondwaterstanden en een fluctuatie die meebeweegt met het natuurlijke ritme, waarbij het ’s winters natter is dan ’s zomers, wordtverdroging tegengegaan. Het is ook een krachtig middel voor klimaatadaptatie.
  Verontreiniging van grondwater met (landbouw)gif en meststoffen moet voorkomen worden. Waterstanden gaan omhoog om bodemdaling te stoppen en natuurwaarden te beschermen. De wateren in Gelderland moeten zo spoedig mogelijk voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Kaderrichtlijn Water.

  Meer informatie
 • Natuurvolgend bosbeheer

  Bij het beheer van de bossen in Gelderland moet de natuurwaarde voorop staan. Het oogsten van hout mag daarvan niet ten koste gaan: natuurvolgend bosbeheer moet de norm worden en niet de uitzondering. Liever wordt bos zoveel mogelijk met rust gelaten.

  Hout uit Gelders bos moet duurzaam worden aangewend, bijvoorbeeld voor houtskeletbouw of meubelen.

  Meer informatie
 • Veel minder verstorende activiteiten in de natuur

  De Partij voor de Dieren wil dat verstoring in natuurgebieden sterk beperkt wordt. Dat betekent: geen massale maar alleen natuurgerichte recreatie, geen nieuwe stallen of wegen, geen verdere aantasting van het oppervlak.

  De natuur hoeft zich niet terug te verdienen of te bewijzen. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt en mogen er geen festivals in natuurgebieden worden georganiseerd. Stiltegebieden moeten beter gerespecteerd worden en lichtvervuiling van industrie, recreatie, stallen en kassen moet worden aangepakt. De verlichting langs provinciale wegen en fietspaden verstoort de natuur zo min mogelijk en houdt rekening met dieren.

  Meer informatie
 • Wegbermen zijn natuurlinten

  De provincie beheert zo'n 1100 kilometer wegen. Langs het grootste deel daarvan bevindt zich aan beide kanten een groene berm. Door deze ecologisch in te richten en te beheren komen insecten, vogels en kleine zoogdieren terug. In veel gebieden is dit de 'laatste strohalm' voor natuur. De provincie kan door goede inrichting van bermen met bomen, kruiden en struikgewas een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws