Ruimte, economie en mobi­liteit


Welzijn van dier en mens vóór winst

De Partij voor de Dieren vindt dat economische activiteit, ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit ook in Gelderland niet ten koste mag gaan van natuur en milieu. We staan voor een groene, natuurrijke provincie waarin mensen en dieren gedijen, waar kringlopen gesloten zijn en welzijn gaat voor winst.

 • Duurzame weginfrastructuur

  Duurzame weginfrastructuur

  Meer informatie
 • Een circulaire economie binnen planetaire grenzen

  De wegwerpeconomie, waarin ongebreidelde groei centraal staat en waarvan de kosten worden afgewenteld op de planeet en haar bewoners, heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee!

  Met een circulaire economie worden drie belangrijke problemen aangepakt:

  1. Natuurlijke hulpbronnen raken niet uitgeput, het land en de natuur wordt niet kapot gemaakt voor ons gewin;
  2. In de productie wordt veel minder CO2 uitgestoten en daarmee klimaatverandering tegengegaan;
  3. Milieugevaarlijke stoffen komen niet meer in lucht, bodem en water terecht.

  De Partij voor de Dieren wil naar een planeetbrede visie op de economie waar we allemaal beter van worden, ongeacht of de economie groeit. De provincie moet daarom vol inzetten in op een circulaire economie, waarin geen afval bestaat en veel minder grondstoffen nodig zijn. Ondanks mooie voornemens zien we dit nog veel te weinig van de grond komen in Gelderland. De provincie moet gaan samenwerken met de gemeenten om een kringloopstrategie te ontwikkelen.

  • De vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gestimuleerd.
  • De provincie Gelderland laat jaarlijks haar ecologische voetafdruk berekenen als indicator om voortgang op duurzaamheid te meten.
  • Alleen duurzame en diervriendelijke evenementen komen in aanmerking voor provinciale subsidies of sponsoring.
  Meer informatie
 • Goed openbaar vervoer en goede fiets- en wandelinfrastructuur

  De Partij voor de Dieren wil:

  • veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, ook voor mensen met een beperking en vormt overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto.
  • veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen.
  • snellere routes voor bussen en regiotaxi’s, stimuleert aparte busbanen, ook in de steden, en voorrang voor bussen en regiotaxi’s bij files en knelpunten. Snel-lere routes voor de bus betekent niet het verminderen van haltes in woongebieden, want dan wordt de reistijd niet korter.
  • volledig elektrisch en klimaatneutraal als het uitgangspunt en milieuvriendelijkheid als essentiële voorwaarde bij aanbestedingen.
  • voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen.
  • het woon-werkverkeer per fiets bevorderen.
  Meer informatie
 • Koester de ruimte

  De provincie Gelderland heeft gelukkig nog veel open, groene gebieden. Daar moet zeer zuinig mee worden omgegaan. De druk op de ruimte is groot: er is veel ruimte nodig voor zonnevelden en nieuw bos en er moeten duizenden nieuwe woningen worden gebouwd. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier moet in alle ruimtelijke plannen voorop staan. Hergebruik van bestaande panden staat voorop, bijvoorbeeld door leegstaande kantoren om te bouwen tot betaalbare woningen. Leegstand moet bestreden worden. Waar herontwikkeling niet in de vraag naar woningen kan voorzien, wordt het aanbod van woningen uitgebreid door nieuwe energieneutrale, voor ieder betaalbare woningen te ontwikkelen. Deze woningen worden geconcentreerd in bebouwde gebieden nabij bestaande faciliteiten en infrastructuur, waarbij de stadsecologie niet verstoord mag worden. Natuurinclusief bouwen moet de norm zijn. De provincie moet experimenten met nieuwe woonvormen zoals meergeneratiewoningen en tiny houses ondersteunen.

  • In de plannen voor ruimtelijke ordening is geen plaats voor nieuwe of grotere vliegvelden.
  • Braakliggende terreinen worden actief ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Terreinen die nog niet worden benut, worden ingericht als bijen- en vlinderveldjes.
  • Op door de provincie overtollig verworven grond wordt natuur gerealiseerd.
  • Er worden geen industrie- of bedrijventerreinen aangelegd of uitgebreid in de open ruimte. Bestaande industrieterreinen en bedrijfsruimten moeten veel beter worden benut.
  Meer informatie
 • Slimmer vervoer

  De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Bij de aanbestedingsprocedure voor regionaal openbaar vervoer is naast deze gebruikerskwaliteiten, duurzaamheid een essentiële voorwaarde voor de Partij voor de Dieren. Trein- en busvervoer moet zo snel mogelijk emissie-vrij worden.

  De provincie moet niet investeren in nieuw asfalt voor auto’s, maar er zorg voor dragen, dat meer mensen de auto laten staan ten gunste van voet, fiets, bus en trein. Het wandel- en (snel)fietsnetwerk moet uitgebreid en veilig zijn.

  Meer informatie
 • Wegbermen zijn natuurlinten

  De provincie beheert zo'n 1100 kilometer wegen. Langs het grootste deel daarvan bevindt zich aan beide kanten een groene berm. Door deze ecologisch in te richten en te beheren komen insecten, vogels en kleine zoogdieren terug. In veel gebieden is dit de 'laatste strohalm' voor natuur. De provincie kan door goede inrichting van bermen met bomen, kruiden en struikgewas een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

  Meer informatie
 • Welzijn van mens en dier centraal

  Het meten van ons welzijn in geld is een te eenzijdig economisch uitgangspunt, waarin criteria als geluk, duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid niet of onvoldoende tot uitdrukking komen. Geld regeert; alles wat werkelijk waarde heeft, wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. Dieren en natuur zijn verworden tot een product met een prijs. De Partij voor de Dieren wil dat er een groene balans komt, een breed welvaartsbegrip: een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien, bijvoorbeeld aan de hand van de Monitor Brede Welvaart. Wij zetten welzijn voor mensen en dieren centraal. De capaciteit van de aarde is een randvoorwaarde voor elke beleidskeuze, ook in de provincie.

  Meer informatie
 • Woonruimte voor iedereen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws