Amen­dement Gedragscode en finan­ciële belangen


7 februari 2023

De indiener stelt voor de volgende wijzigingen door te voeren in het ontwerpbesluit :

Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden Gelderland 2023

 1. In de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden Gelderland 2023 wordt in hoofdstuk 2 artikel 2.5 toegevoegd dat luidt als volgt:

2.5 Een politieke ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de provincie zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

Gedragscode integriteit Statenleden en fractievolgers 2023

2. In de Gedragscode integriteit Statenleden en fractievolgers 2023 wordt in hoofdstuk 2 artikel 2.4 toegevoegd dat luidt als volgt:

  2.4 Een politieke ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de provincie zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

  Toelichting op dit amendement :

  In een oudere versie van de Gelderse gedragscode, die tot 21-10-2016 gold, stond de tekst die met dit amendement weer toegevoegd wordt.(1)

  Waarschijnlijk was hij gebaseerd op een oude versie van de handreiking integriteit en de modelgedragscode.(2)

  In de laatste handreiking over integriteit, waar de gedragscode deel van uitmaakt, staat in paragraaf 3.10, over financiële belangen, nog wel de tekst :(3)

  Zorgvuldigheid, openheid en controleerbaarheid zijn hier sleutelwoorden. Het melden van financiële belangen - voor bestuurders in het dagelijks bestuur, voor volksvertegenwoordigers in het algemeen bestuur - is wettelijk niet verplicht. Het ligt in de rede dat een regeling voor de melding van financiële belangen wordt toegesneden op de aard van de functie of van het ambt.

  maar de concrete invulling in de gedragscode is nu weggelaten. Met dit amendement wordt invulling gegeven aan een regeling voor melding van financiële belangen. In de toekomst zou de regeling nog verder verduidelijkt kunnen worden, bijvoorbeeld met een drempelbedrag, en met concrete voorbeelden in de toelichting. Denk aan aandelen van Gelderse beursgenoteerde bedrijven, of andere deelnemingen in bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, tweede huizen, vakantiehuisjes op Gelderse recreatieparken, belangen in zonne- en/of windparken, etc.

  In het buitenland zijn goede voorbeelden van registers te vinden.(4)

  ----------------------

  L. van der Veer,
  Partij voor de Dieren

  1 https://lokalereqelqevinq.over...\/DR79270/1
  2 https://lokalereqelqevinq.over...
  3 https://www.politiekeambtsdraq...
  4. https://publications.parliamen...


  Status

  Verworpen

  Voor

  FVD, PVV, 50plus, SP

  Tegen

  ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66

  Lees onze andere moties

  Amendement Publicatie voorzieningen, verstrekkingen en declaraties

  Lees verder

  Motie Bouwstop voor de glastuinbouw

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer