Amen­dement Publi­catie voor­zie­ningen, verstrek­kingen en decla­raties


7 februari 2023

De indiener stelt voor de volgende wijzigingen door te voeren in het ontwerpbesluit:

Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden Gelderland 2023

1. In de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden Gelderland 2023 wordt in hoofdstuk 5 artikel 5.7 toegevoegd dat luidt als volgt:

  5.7 Voorzieningen, verstrekkingen en declaraties worden maandelijks openbaar gemaakt op internet.

  2. In de toelichting op artikel 5.1 wordt de zin “Wat betreft de uitwerking van de principes van dit stelsel zou kunnen worden aangesloten bij de werkwijze in het Voorzieningenbesluit dat geldt voor ministers en staatssecretarissen:” gewijzigd in:

  Wat betreft de uitwerking van de principes van dit stelsel wordt aangesloten bij de werkwijze in het Voorzieningenbesluit dat geldt voor ministers en staatssecretarissen:

  Gedragscode integriteit Statenleden en fractievolgers 2023

  1. In de Gedragscode integriteit Statenleden en fractievolgers 2023 wordt in hoofdstuk 5 artikel 5.4 toegevoegd dat luidt als volgt:

  5.4 Voorzieningen, verstrekkingen en declaraties worden maandelijks openbaar gemaakt op internet.

  1. In de toelichting op artikel 5.1 wordt de zin “Wat betreft de uitwerking van de principes van dit stelsel zou kunnen worden aangesloten bij de werkwijze in het Voorzieningenbesluit dat geldt voor ministers en staatssecretarissen:” gewijzigd in:

  Wat betreft de uitwerking van de principes van dit stelsel wordt aangesloten bij de werkwijze in het Voorzieningenbesluit dat geldt voor ministers en staatssecretarissen:


  Toelichting op dit amendement :

  In de toelichtende tekst in het ontwerpbesluit staat nog de volgende tekst uit de modelgedragscode:

  Wat betreft de uitwerking van de principes van dit stelsel zou kunnen worden aangesloten bij de werkwijze in het Voorzieningenbesluit dat geldt voor ministers en staatssecretarissen:

  a. in beginsel worden voorzieningen en verstrekkingen in bruikleen ter beschikking gesteld;

  b. indien een voorziening of verstrekking niet in bruikleen ter beschikking kan worden gesteld, wordt de factuur direct ten laste van de begroting van het bestuursorgaan betaald;

  c. het vergoeden van voorzieningen en verstrekkingen achteraf door het indienen van

  declaraties, wordt tot een minimum beperkt;

  d. Voorzieningen, verstrekkingen en declaraties worden maandelijks openbaar gemaakt op internet.

  Die tekst (“zou kunnen worden”) betekent dat we nog een keuze moeten maken of we wel of niet aan willen sluiten bij de werkwijze in het Voorzieningenbesluit. Met dit amendement wordt een keuze gemaakt.

  ----------------------

  L. van der Veer,
  Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  FVD, PVV, 50plus, SP

  Tegen

  ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66

  Lees onze andere moties

  Motie Informeren Provinciale Staten

  Lees verder

  Amendement Gedragscode en financiële belangen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer