Motie Infor­meren Provin­ciale Staten


7 februari 2023

constaterende dat

• in het ontwerpbesluit staat dat de regeling "Betrokkenheid van Provinciale Staten bij privaatrechtelijke rechtshandelingen, rechtsgedingen en civiele verdediging” komt te vervallen,''

- dat de regeling "Betrokkenheid van Provinciale Staten bij privaatrechtelijke rechtshandelingen,
rechtsgedingen en civiele verdediging” een uitwerking is van artikel 167 lid 4 van de
provinciewet, over het verstrekken van inlichtingen door Gedeputeerde Staten,

overwegende dat
• het voor Statenleden van belang is om, indien zij dat willen, te kunnen zien hoe Provinciale
Staten door Gedeputeerde Staten in rechtszaken vertegenwoordigd worden,

• Provinciale Staten niet op de hoogte gesteld is van een informatiebijeenkomst over Logistiek
Centrum Eerbeek d.d. 18 januari, waarover Provinciale Staten nog een besluit moeten nemen,

• Provinciale Staten niet op de hoogte gesteld is van een gratis symposium over het gebruik
van waterstof bij een project dat de provincie subsidieerde, en waarbij gedeputeerde van der
Meer sprak,

verzoeken Gedeputeerde Staten

• Provinciale Staten op de hoogte te stellen wanneer Gedeputeerde Staten partij zijn in een
rechtszaak,

• Provinciale Staten te informeren wanneer Gedeputeerde Staten een informatiebijeenkomst
organiseert over een plan waar Provinciale Staten later nog moet besluiten,

• bij een volgende wijziging van de regelingen bovenstaande afspraken daarin op te nemen,

• Provinciale Staten ook op de hoogte te stellen van andere interessante bijeenkomsten,
en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

FVD, GroenLinks, 50plus, SP

Tegen

ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Gedragscode en privésfeer

Lees verder

Amendement Publicatie voorzieningen, verstrekkingen en declaraties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer