Amen­dement Minder geborgde zetels


10 september 2022

op voorstel PS2022-494 “Actualisatie provinciale regelingen i.v.m. Omgevingswet”

De indiener stelt voor het vijfde ontwerpbesluit d.d. 12 juli 2022 als volgt te wijzigen :

A. Besluit II wordt als volgt gewijzigd :

1. Onderdeel b wordt geletterd d.

2. Er worden twee onderdelen ingevoegd, luidende :

b. Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6 Omvang algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. Hiervan vertegenwoordigen:

a. drieëntwintig leden de categorie ingezetenen;

b. drie leden de categorie ongebouwd;

c. twee leden de categorie natuurterreinen;

d. twee leden de categorie bedrijven.

c. Artikel 7 komt te luiden :

Artikel 7 Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels

1 Voor de categorie bedrijven worden twee vertegenwoordigers benoemd door de Kamer van Koophandel op voordracht van de regionale raad van de Regio Oost als bedoeld in het Besluit vaststelling regio’s (Stcrt. 2014, 1215).

2 Voor de categorie ongebouwd worden door de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord drie vertegenwoordigers benoemd.

3 Voor de categorie natuurterreinen worden door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren twee vertegenwoordigers benoemd.

B. Besluit III wordt als volgt gewijzigd :

1. Onderdeel b wordt geletterd d.

2. Er worden twee onderdelen ingevoegd, luidende :

b. Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6 Omvang algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. Hiervan vertegenwoordigen:

a. drieëntwintig leden de categorie ingezetenen;

  1. b. vier leden de categorie ongebouwd;
  2. c. twee leden de categorie natuurterreinen;
  3. d. één lid de categorie bedrijven.

c. Artikel 7 komt te luiden :

Artikel 7 Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels

1 Voor de categorie bedrijven wordt één vertegenwoordiger benoemd door de Kamer van Koophandel, op voordracht van de regionale raad van de Regio Oost, mede namens de Regio's Zuidwest, Zuid en Noordwest. De betreffende regio’s zijn aangeduid in het Besluit vaststelling regio’s (Stcrt. 2014, 1215).

2 Voor de categorie ongebouwd worden door de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord twee vertegenwoordigers en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie twee vertegenwoordigers benoemd.

3 Voor de categorie natuurterreinen worden door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren twee vertegenwoordigers benoemd.

Toelichting :

Met dit amendement wordt het aantal geborgde zetels verminderd tot het wettelijk minimum, namelijk zeven. In Waterschap Rijn en IJssel gebeurt het door het aantal zetels voor de categorie bedrijven te verminderen van drie naar twee, en voor de categorie ingezetenen te vergroten van tweeëntwintig naar drieëntwintig. In Waterschap Rivierenland gebeurt het door het aantal zetels voor de categorie bedrijven te verminderen van drie naar één, voor de categorie natuurterreinen te vergroten van één naar twee, en voor de categorie ingezetenen te vergroten van tweeëntwintig naar drieëntwintig.

----------------------

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren

C. Claasen,
SP


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, 50plus, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Perspectiefnota: bevolkingsgroei

Lees verder

Amendement Najaarsnota, geen promotie wild eten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer