Motie Perspec­tiefnota: bevol­kings­groei


6 juli 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 6-7-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

• dat veel van de huidige crises (biodiversiteitscrisis, stikstofcrisis, energiecrisis, waterkwaliteitscrisis, woningcrisis, mestcrisis) op een of andere manier gerelateerd zijn aan de omvang van de bevolking;

• dat voor iedere inwoner er bijvoorbeeld ruimte nodig is voor voedsei, wonen, werken, reizen, recreatie, energie, etc.;

• dat voor het huidige aantal inwoners van de provincie de provincie eigenlijk al bijna twee keer te klein is voor de plannen die er zijn;^

• dat in de perspectiefnota niets staat over de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners van Gelderland;

• dat de provincie bij de aanwijzing van de aanvullende strategische voorraden drinkwater (ASV) uitgaat van het “global economy” scenario, dat de grootste groei kent;^

• dat volgens de meest recente kernprognose van het CBS de bevolkingsgroei sneller gaat dan bij de voorgaande prognose, en dat internationale migratie daarbij een belangrijke rol speelt;^

• dat de Europese Commissie de regels voor intercontinentale arbeidsmigratie wil versoepelen;''

verzoeken Gedeputeerde Staten

• in de (meerjaren)begroting en de perspectiefnota ook in te gaan op de geprognotiseerde ontwikkeling van de omvang van de bevolking en de invloed die dit heeft op de verdeling van schaarse ruimte en andere middelen, en in te gaan op de instrumenten die de provincie inzet om dit te beïnvioeden (bijvoorbeeld lobby);

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,

Partij voor de Dieren


1 https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/env=help/action=showdoc/gd=26136/PK_-_Startnotitie__Naar_een_nieuwe_kaart_van_Gelderland_verkennen__puzzelen_en_afspreken___PS2022-412_.pdf

2 https://gelderland.parlaeus.nl/user/search/action=showgb/item=15336/Bijlage_8_Oplegnotitie_bij_het_plan-MER_ASV__van_plan-MER_naar_keuze_drinkwaterreserveringsgebieden__PS2022-352_.pdf

3 https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/kernprognose-2021-2070-bevolkingsgroei-trekt-weer-aan

4 https://europadecentraal.nl/europese-commissie-wil-legale-arbeidsmigratie-versoepelen/Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, 50plus, SP

Tegen

ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Stikstof, laat dierenwelzijn ook een rol spelen.

Lees verder

Amendement Minder geborgde zetels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer