Motie Stikstof, laat dieren­welzijn ook een rol spelen.


6 juli 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 6-7-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat bij de uitkoop van bedrijven dierenwelzijn op dit moment geen expliciete rol speelt;
  • dat bedrijven uitgezocht worden die natuurgebieden belasten met een grote hoeveelheid stikstof;
  • dat tijdens de beeldvormende vergadering op 29 juni bleek dat er wat betreft stikstofdepositie mogelijk weinig verschil is tussen bijvoorbeeld het honderdste bedrijf en het honderdeerste, maar dat er qua dierenwelzijn wel een groot verschil kan zijn;

overwegende

  • dat de provincie meer integrale afwegingen wil maken, en dat het dus logisch is daar ook dierenwelzijn in mee te laten wegen;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • sterk in te zetten op vermindering van het aantal dieren in stallen, en niet op verplaatsing van stallen of alleen op technische oplossingen in stallen;
  • dierenwelzijn een rol te laten spelen bij de selectie van bedrijven, en bij min of meer gelijke depositievracht bijvoorbeeld stallen waar dieren weinig ruimte hebben of niet naar buiten kunnen of waar staartjes of snavels geknipt worden als eerste uit te kopen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, 50plus

Tegen

FVD, D66, PvdA, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Transparante overheid, houdt openbare rapporten openbaar

Lees verder

Motie Perspectiefnota: bevolkingsgroei

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer