Motie Aanscherping tekst ecolo­gische verbin­dingen


9 november 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9-11-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • de teksten op blz. 48 (“De klimaatcorridor wordt op de kaart aangegeven als een ecologische verbinding op regionale schaal, die naast een ecologische verbinding ook gezien wordt als recreatieve verbinding.”) en op blz. 52 (“Vanaf de Veluwe door de Liemerse laagtes ligt een stevige ecologische en recreatieve verbinding richting Duitsland.”) de indruk wekken dat natuurverbindingen gebruikt gaan worden voor recreatiedoeleinden;[1]
  • de provincie voor de Veluwe juist een zoneringskaart heeft ingesteld om verstoringen van de natuur door te veel bezoekers tegen te gaan;[2]
  • uit onderzoek van de provincie (PS2022-632) bleek dat de toestand van de Gelderse ecologische verbindingszones nog niet goed is;[3]
  • uit onderzoek van de provincie bleek dat recreatie negatieve effecten heeft op de kernkwaliteiten, oppervlakte en samenhang van het Gelders Natuur Netwerk;[4]
  • beschermen van de natuur en van biodiversiteit een wettelijke taak van de provincie is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in overleg met de andere betrokken overheden de tekst over ecologische verbindingen in de Opgavebeschrijving Verstedelijkingsstrategie – Onderzoeksagenda voor gebiedsuitwerkingen aan te scherpen om te bewerkstelligen dat de natuurverbindingen op de eerste plaats daadwerkelijk goed als ecologische verbindingen gaan functioneren;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


[1] https://gelderland.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=170528/type=pdf/Bijlage_4_Opgavebeschrijvingen_verstedelijkingsstrategie_Onderzoeksagenda_voor_gebiedsuitwerkingen.pdf

[2] https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=showannex/gdb=13125/PH_-_Bijlage1_Natuur_beschermen___n_beleven_-_Recreatiezoneringsplan_Veluwe__PS2022-329_.pdf

[3] https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=view/id=26987

[4] https://media.gelderland.nl/Natuurtoets_onderzoek_gebruik_mountainbike_routes_rijk_van_nijmegen_MTB_82f536e759.pdf


Status

Verworpen

Voor

50plus, SP

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Ontheffing voor gebruik FN-303 tegen de wolf niet gebruiken en intrekken

Lees verder

Motie Warme kleding om energie te besparen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer