Motie Ontheffing voor gebruik FN-303 tegen de wolf niet gebruiken en intrekken


9 november 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9-11-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

 • de provincie een ontheffing heeft gegeven voor gebruik van een FN-303 wapen om wolven te verjagen;[1]
 • gebruik van een FN-303 kans geeft op overlijden van de wolf;[2]
 • de wolf streng beschermd is;
 • de ontheffing geen afweging bevat waarom gebruikelijkere, minder riskante middelen niet bruikbaar zouden zijn;
 • er maar één dag zit tussen de mondelinge aanvraag op 26 oktober, en het besluit op 27 oktober;
 • in het advies voor gebruik van de FN-303 op mensen staat op welke plekken niet en wel gericht mag worden, bij welke leeftijden, op welke afstanden, met welke projectielsoorten, en bij welke temperaturen;[3]
 • dat soort randvoorwaarden in de ontheffing van de provincie ontbreken;
 • de ontheffing ook geen verschil maakt tussen wolven in hun leefgebied of in natuurgebieden, en wolven die de bebouwde kom naderen;
 • het advies voor gebruik van de FN-303 weliswaar ook dieren noemt, maar alleen agressieve dieren, en geen nieuwsgierige dieren;
 • bij een ontmoeting met een wolf het advies is om de wolf de ruimte te geven en afstand te nemen, en luid te spreken en gebaren te maken;[4]
 • uit videobeelden blijkt dat bezoekers van Nationaal Park Hoge Veluwe zich duidelijk niet aan dat advies houden;[5]
 • stichting Faunabescherming bezwaar maakt tegen de ontheffing;[6]
 • dat in een poll van de Gelderlander bleek dat 71% van ruim 5800 stemmers de ontheffing geen goed idee vinden;[7]

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • de betreffende ontheffing in te trekken;
 • de ontheffing niet te gebruiken voordat alle rechtszaken afgerond zijn;
 • te onderzoeken welke middelen de provincie heeft om eigenaren van natuurgebieden te bewegen om meer en beter te handhaven op het gedrag van mensen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-12876.html

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/FN_303

[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/08/13/advies-7-gebruik-fn-303

[4] https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/veelgestelde-vragen/

[5] https://www.gld.nl/nieuws/7781767/natuurfotografen-omsingelen-wolf-op-de-veluwe

[6] https://www.gld.nl/nieuws/7798931/schieten-op-wolf-met-verfkogels-actiegroep-dient-bezwaar-in

[7] https://www.gelderlander.nl/home/met-paintball-op-de-wolf-schieten-is-een-goede-oplossing~a3a6d7cd/


Status

Verworpen

Voor

FVD, SP

Tegen

ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, 50plus, PvdA, D66, GroenLinks