Motie Ontheffing voor gebruik FN-303 tegen de wolf niet gebruiken en intrekken


9 november 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9-11-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

 • de provincie een ontheffing heeft gegeven voor gebruik van een FN-303 wapen om wolven te verjagen;[1]
 • gebruik van een FN-303 kans geeft op overlijden van de wolf;[2]
 • de wolf streng beschermd is;
 • de ontheffing geen afweging bevat waarom gebruikelijkere, minder riskante middelen niet bruikbaar zouden zijn;
 • er maar één dag zit tussen de mondelinge aanvraag op 26 oktober, en het besluit op 27 oktober;
 • in het advies voor gebruik van de FN-303 op mensen staat op welke plekken niet en wel gericht mag worden, bij welke leeftijden, op welke afstanden, met welke projectielsoorten, en bij welke temperaturen;[3]
 • dat soort randvoorwaarden in de ontheffing van de provincie ontbreken;
 • de ontheffing ook geen verschil maakt tussen wolven in hun leefgebied of in natuurgebieden, en wolven die de bebouwde kom naderen;
 • het advies voor gebruik van de FN-303 weliswaar ook dieren noemt, maar alleen agressieve dieren, en geen nieuwsgierige dieren;
 • bij een ontmoeting met een wolf het advies is om de wolf de ruimte te geven en afstand te nemen, en luid te spreken en gebaren te maken;[4]
 • uit videobeelden blijkt dat bezoekers van Nationaal Park Hoge Veluwe zich duidelijk niet aan dat advies houden;[5]
 • stichting Faunabescherming bezwaar maakt tegen de ontheffing;[6]
 • dat in een poll van de Gelderlander bleek dat 71% van ruim 5800 stemmers de ontheffing geen goed idee vinden;[7]

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • de betreffende ontheffing in te trekken;
 • de ontheffing niet te gebruiken voordat alle rechtszaken afgerond zijn;
 • te onderzoeken welke middelen de provincie heeft om eigenaren van natuurgebieden te bewegen om meer en beter te handhaven op het gedrag van mensen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-12876.html

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/FN_303

[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/08/13/advies-7-gebruik-fn-303

[4] https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/veelgestelde-vragen/

[5] https://www.gld.nl/nieuws/7781767/natuurfotografen-omsingelen-wolf-op-de-veluwe

[6] https://www.gld.nl/nieuws/7798931/schieten-op-wolf-met-verfkogels-actiegroep-dient-bezwaar-in

[7] https://www.gelderlander.nl/home/met-paintball-op-de-wolf-schieten-is-een-goede-oplossing~a3a6d7cd/


Status

Verworpen

Voor

FVD, SP

Tegen

ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, 50plus, PvdA, D66, GroenLinks

Lees onze andere moties

Amendement Geen delegatie GS verlenging faunabeheerplan

Lees verder

Motie Aanscherping tekst ecologische verbindingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer