Motie Brand­vei­ligheid stallen


24 april 2013

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 april 2013


constaterende dat

• Sinds de bespreking van dit onderwerp in de commissie twee weken geleden er al weer twee grote en afschuwelijke stalbranden geweest zijn, in Oirschot en Nieuw-Roden;

• Staatssecretaris Dijksma de resultaten van het “onderzoek naar brandveiligheid in veestallen” dit voorjaar bekend heeft gemaakt;

• In het rapport de provincies en gemeenten wordt geadviseerd om na te gaan op welke wijze ze binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid voldoende recht kunnen doen aan de brandveilig-heid van veestallen voor mens en dier;

• In het rapport is vermeld dat stallen met meer verdiepingen nog minder ontsnappingsmoge-lijkheden voor dieren hebben;

• Voor het vergroten van de brandveiligheid ook het aanleggen van onderscheid tussen grootte van het bouwblok en maximale invulling met gebouwen moet worden overwogen;


verzoeken Gedeputeerde Staten

• In de nieuwe omgevingsvisie en ruimtelijke verordening rekening te houden met brandveilig-heid in stallen;

• Daarbij ook te overwegen in de nieuwe ruimtelijke verordening het houden van dieren anders dan op de begane grond niet toe te staan bij nieuw- of verbouw;


en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Motie provinciale begrotingen en jaarrekeningen

Lees verder

Motie vervroegde afschot edelherten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer