Motie groene kracht van Gelderland


11 november 2015

Motie de groene kracht van Gelderland: een voorbeeldige overheid

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11-11-2015

gehoord de beraadslagingen over de Beleidsbegroting 2016-2019 kerntaak 2. Milieu, energie en klimaat,

Constaterende dat

 • de provincie Gelderland vanaf 2007 werkt aan klimaat- en energieambities;
 • de provincie Gelderland zich in februari 2015 heeft aangesloten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie en daarmee de ambitie heeft uitgesproken om als organisatie (uiterlijk) in 2050 klimaatneutraal te zijn, haar interne CO2 footprint transparant wil maken en wil reduceren in beleid en uitvoering met plannen richting 2020 en bovendien initiatieven ontwikkelt, die laten zien dat klimaatneutraliteit niet alleen noodzakelijk maar ook aantrekkelijk is;
 • Gedeputeerde Van Dijk klimaatambassadeur is geworden;

Overwegende dat

 • de provincie Gelderland een voorbeeldfunctie heeft op klimaat- en energieneutraliteit;
 • het wenselijk is dat deze voorbeeldfunctie nog verder uitgewerkt wordt in de beleidsbegroting;

Verzoeken GS om uiterlijk in februari een voorstel te doen aan PS waarin de voorbeeldfunctie ambitieuzer is uitgewerkt. Hierbij gaat het onder andere om

 • monitoring en verlaging van het energiegebruik van provinciale wegen en gebouwen;
 • transparantie van de interne CO2 footprint en voorstellen om deze te verlagen;
 • de korte termijn energiemaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de Wet Milieubeheer;
 • opname van langere termijn energiemaatregelen in de Meerjaren Onderhoudsplannen;
 • het verminderen van uitstoot door vervoer ten behoeve van GS en provinciale werknemers,
 • verankering van duurzaamheid in het inkoopbeleid;
 • het stimuleren van voorbeeldig gedrag door andere overheden;
 • en gaan over tot de orde van de dag.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Joa Maouche
GroenLinks

Titus Visser
PvdA

Paul Kusters
SP

Janneke Slingerland
ChristenUnie

Evert Mulder
SGP

Jaap Jong
CDA


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, SGP, CDA, D66, 50plus, ChristenUnie, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie dierendoding vastleggen op video

Lees verder

Motie doelstellingen VN, global goals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer