Motie 'red de bomen'


1 februari 2018

Vergadering Provinciale Staten op 31 januari 2018

Motie (art. 37 RvO)

Motie 'red de bomen'

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 31 januari 2018

gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat:

  • het ontwerpbesluit ‘Hoofdfietsnet Gelderland’ het fietsnetwerk in Gelderland verder wil verbeteren en veiliger wil maken.
  • In het verleden veel bomen zijn gekapt voor de verbetering van fietspaden, wat leidde tot veel protest uit de omgeving.

Overwegende dat:

  • Bomen van groot maatschappelijk belang zijn voor mensen en dieren, onder andere als leefmilieu voor de dieren, ter voorkoming van oververhitting en wateroverlast, voor het verbeteren van luchtkwaliteit, een toename van biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de omgeving.

Verzoekt GS om

  • bomenkap zoveel mogelijk te voorkomen en alternatieve en innovatieve oplossingen te bedenken om de fietsveiligheid te vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van bomen, zoals verlaging van snelheden voor overig vervoer (zoals nu in de pilot 60 km/u) of andere voorrangssituaties voor fietsers.
  • Bij situaties waarin bomenkap toch wordt voorgesteld, zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat er is gedaan om bomen te sparen en welke alternatieve mogelijkheden zijn overwogen en waarom deze niet toegepast konden worden.

en gaan over tot de orde van de dag.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Wouter Witteveen
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement 18A2 op voorstel PS2017-733 

Lees verder

Debatverzoek en motie Laagvliegen Achterhoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer