Motie extra middelen voor schoon vervoer aange­nomen


30 januari 2019

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 30 januari 2019 heeft de Partij voor de Dieren een motie mede-ingediend met de VVD en een groot aantal andere partijen. De motie pleit voor het versnellen van de invoering van schoon (emissieloos) openbaar vervoer in Gelderland door het beschikbaar stellen van een extra innovatiefonds van €5.000.000.

De PvdD vindt het heugelijk dat er brede steun is in de Provinciale Staten voor het beschikbaar stellen van extra middelen voor het verduurzamen van het OV. Statenlid Maaike Moulijn vroeg wel aan de gedeputeerde om de middelen niet alleen voor innovatie te gebruiken, maar bij de transitie óók naar al bestaande technieken te kijken. Als er teveel nadruk ligt op de ontwikkeling van nieuwe technieken, kan dit ten koste gaan van bestaande technieken die wellicht veel makkelijker en goedkoper te realiseren zijn. Naast innovatie zou er dus zeker ook sprake van een transitie moeten zijn. Transities kosten vaak voorinvesteringen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van accu’s in treinen, zodat bepaalde stukken zonder bovenleiding (die nu per dieseltrein plaatsvinden) overbrugd kunnen worden.

Daarnaast benadrukte Moulijn dat het belangrijk is om naar de gehele keten te kijken wanneer er nieuwe technieken ingevoerd worden. Emissieloos heeft niet alleen betrekking op de uitstoot van de bus, tram of trein. Ook bij het opwekken van de energie, bijvoorbeeld bij het gebruik van waterstof en elektriciteit, vroeg ze of GS er zorg voor wil dragen dat OV-bedrijven groene stroom, opgewekt in Nederland gebruiken. Gedeputeerd Bieze antwoordde hierop dat groene energie zeker een doel op termijn is, en hier ook voor gepleit zal worden bij OV bedrijven, maar dat het vooralsnog niet als verplichting opgelegd zal worden.

Over de manier waarop de extra middelen besteed zullen worden, bijvoorbeeld via een voorfinanciering, subsidie of revolverend fonds, zoals Moulijn had aangedragen, wilde Bieze tijdens de Provinciale Statenvergadering nog geen uitspraken doen. Hiervoor komt een vervolgvoorstel.

Eerder in januari werd tijdens de commissie BOC (Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur) al gesproken over samenhangende investeringen in de ondergrondse laadinfrastructuur voor openbaar vervoer, die ook door de provincie gefinancierd zullen worden. Aan commissielid Lester van der Pluijm werd door gedeputeerde Bieze toen toegezegd dat deze laadinfrastructuur ook door andere voertuigen, zoals vuilniswagens, gebruikt zal moeten kunnen worden.

Al met al zijn er weer stappen genomen om het openbaar vervoer groener en schoner te maken. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de kwaliteit en blijven wij ons ook inzetten voor een betere dienstregeling zodat openbaar vervoer een volwaardig alternatief wordt voor het autoverkeer.