Nieuwe Commis­saris van de Koning voor mens én dier


2 oktober 2018

Nieuwe Commissaris van de Koning voor mens én dier

Op woensdag 3 oktober zal Provinciale Staten van Gelderland de 'profielschets' vaststellen voor de nieuwe Commissaris van de Koning, die per 1 februari 2019 Clemens Cornielje moet opvolgen. De Partij voor de Dieren vindt dat in de profielschets moet worden opgenomen dat de nieuwe commissaris er niet alleen voor mensen maar ook voor dieren in de provincie is. En voor een betere afspiegeling moet bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven worden aan een vrouwelijke commissaris. Er worden twee amendementen ingediend.

Een commissaris voor mens én dier

De beleidsdocumenten van de provincie zijn erg op mensen en op de belangen van mensen gericht. Een recent voorbeeldis de ontwerp-omgevingsvisie. Inmiddels is de samenleving wel zover gevorderd, dat we erkennen dat dieren geen dingen zijn, maar levende wezens, met gevoel en een sociaal leven. Door in de profielschets op te nemen dat de commissaris er niet alleen voor demensen maar ook voor de dieren in de provincie is, geven we daarover duidelijkheid. De commissaris kan dan bij gemeentebezoeken als hij informeert naar het welbevinden van de mensen in de gemeente ook eens informeren hoe het met de dieren in de gemeente isgesteld. (Is er een opvang voor aangereden, gewonde dieren. Is er ook mogelijkheid voor weidegang voor dieren in stallen. Is er aandacht voor het voorkomen van stalbranden. Worden de verplichte diervriendelijke preventieve maatregelen om schade aan gewassente voorkomen wel genomen. Et cetera, et cetera.)

Bij gelijke geschiktheid...

De Partij voor de Dieren wil ook een betere afspiegeling van mannen en vrouwen in het provinciebestuur. Er zijnelf mannelijke en één vrouwelijke Commissaris van de Koning, namelijk Mw. Jetta Klijnsma, in Drenthe. In Gelderland is er nog niet eerder een vrouwelijke Commissaris benoemd. Een voorkeursbeleid is dus mogelijk en wenselijk. Als er twee of meer mannelijke en vrouwelijke kandidaten zijn die overigens even goed aan de profielschets voldoen, moet een vrouw gekozen worden.

Amendement "Voor mens én dier"

Amendement "Bij gelijke geschiktheid een vrouw"