De omge­vings­visie en het schrappen van de stil­te­ge­bieden


Indiendatum: jun. 2013

Van 21 tot en met 2 juli ligt de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage, en kan eenieder er een zienswijze over indienen.

In de omgevingsvisie worden de oude stiltegebieden en stiltebeleidsgebieden geschrapt. Het is als volgt omschreven:

Rust, ruimte en stilte zijn in deze Omgevingsvisie gekoppeld aan de kernkwaliteiten van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. Het zijn kwaliteitsaspecten van deze gebieden. De provincie laat daarmee de aanwijzing van de acht stiltegebieden vervallen. Ook de stiltebeleidsgebieden komen niet in het nieuwe beleid terug."

Het is niet duidelijk wat dit nu concreet gaat betekenen. Dat maakt het lastig om een zienswijze in te dienen.


Vragen :

1. Wat verandert er?


2. Kunt u een voorbeeld geven van iemand die nadeel gaat ondervinden van de nieuwe omgevingsvisie omdat hij of zij van stilte houdt, in een stiltegebied woont dat straks geschrapt wordt, en te maken krijgt met meer geluidsoverlast?


3. Kunt u een voorbeeld geven van iemand die in een stiltegebied woont en voor wie het niet uitmaakt dat het stiltegebied geschrapt wordt, omdat de rust in de nieuwe situatie even goed beschermd is via de kernkwaliteiten?


4. Kunt u een (extreem) voorbeeld geven van een ontwikkeling die geluidsoverlast met zich meebrengt, en die mogelijk wordt daar waar de stiltegebieden geschrapt worden zonder dat er iets voor in de plaats komt?


5. Hoeveel stiltegebied wordt geschrapt zonder dat er een nieuwe bescherming voor in de plaats komt?


6. Blijft in de stiltegebieden die geschrapt worden maar waar wel iets voor in de plaats komt, de bescherming tegen geluidsoverlast hetzelfde?


7. Zijn er in het verleden problemen met de stiltegebieden geweest, waardoor er nu voor een andere aanpak wordt gekozen?


8. In de ontwerp-omgevingsvisie staat ook:

De provincie onderzoekt of het wenselijk en uitvoerbaar is om gedragsregels van toepassing te verklaren in de natuurgebieden waar rust, ruimte en stilte kernkwaliteiten vormen.

en

De provincie zal daarnaast gaan onderzoeken of een aanvullende benadering van stilte gewenst is. Zo wil zij samen met haar partners de volgende zaken verkennen:
Welke wensen leven er over het onderwerp rust, ruimte en stilte bij andere partners?
Is er behoefte aan om dit onderwerp regionaal gedifferentieerd uit te werken?
Op welke manier kunnen rust, ruimte en stilte bijdragen aan (regionale) doelen op het gebied van gezondheid, recreatie, groen in of nabij de stedelijke omgeving en welke instrumenten kan de provincie daarvoor inzetten?
Is ook buiten de natuurgebieden behoefte aan het behouden of creëren van rust en ruimte?
"

Hadden deze onderzoeken inmiddels niet afgerond moeten zijn, en de resultaten in de ontwerpomgevingsvisie verwerkt?


9. Wat wordt er eigenlijk concreet mee bedoeld? Wat is het risico als er nog geen gedragsregels van toepassing zijn?


10. Wanneer is het onderzoek wel afgerond? Is het wel afgerond als Provinciale Staten een besluit over de omgevingsvisie moeten nemen, en als de stiltegebieden mogelijk geschrapt worden?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

> Hier zijn de vragen als PDF te vinden.

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 3 jul. 2013

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het statenlid L. van der Veer toekomen.


Inleiding op de vragen:
Van 21 tot en met 2 juli ligt de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage, en kan eenieder er een zienswijze over indienen.
Rust, ruimte en stilte zijn in deze Omgevingsvisie gekoppeld aan de kernkwaliteiten van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. Het zijn kwaliteitsaspecten van deze gebieden. De provincie laat daarmee de aanwijzing van de acht stiltegebieden vervallen. Ook de stiltebeleidsgebieden komen niet in het nieuwe beleid terug."
Het is niet duidelijk wat dit nu concreet gaat betekenen. Dat maakt het lastig om een zienswijze in te dienen.


Vraag 1:
Wat verandert er?

Antwoord:
Veranderingen in gebieden
In het huidige beleid (GMP en streekplan) zijn 8 stiltegebieden en 5 stiltebeleidsgebieden aangewezen (zie bijgevoegde kaart).
In de Omgevingsvisie komt hiervoor in de plaats het beleid voor het behoud van de kernkwaliteit stilte in de gebieden van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone (GNN- en de GO-gebieden (zie bijgevoegde kaart). Er is geen onderscheid gemaakt tussen de 2 soorten gebieden op de kaart.

Veranderingen in regels
In de huidige stiltegebieden (niet in de stiltebeleidsgebieden) gelden enkele gedragsregels, vastgelegd in de provinciale milieuverordening, bijlage 10a (Regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder). Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van knalapparatuur of muziekinstrumenten. De complete informatie is te vinden in de verordening op de provinciale website: http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/4/953.html.

In de stiltegebieden en de stiltebeleidsgebieden geldt het zogenaamde "stand-still/step forward beginsel": nieuwe ontwikkelingen die de akoestische kwaliteit ten goede komen worden bevorderd en ontwikkelingen die dit aantasten worden tegengegaan.

Vorenstaande gedragsregels worden geschrapt. In de Omgevingsvisie en -verordening is bepaald dat in de GNN- en GO-gebieden alleen ontwikkelingen worden toegestaan waardoor de kernkwaliteit stilte niet wordt aangetast c.q. wordt versterkt. Dit noemen wij de ruimtelijke bescherming van de kernkwaliteit stilte. Ook in de huidige situatie is deze ruimtelijke bescherming van toepassing op de EHS.
Aanvullend daarop worden in de Omgevingsvisie twee onderzoeken aangekondigd over eventuele aanvullende gedragsregels en over een mogelijke aanvullende benadering van stilte (zie ook vraag 8).


Vraag 2:
Kunt u een voorbeeld geven van iemand die nadeel gaat ondervinden van de
nieuwe omgevingsvisie omdat hij of zij van stilte houdt, in een stiltegebied woont dat straks geschrapt wordt, en te maken krijgt met meer geluidsoverlast?

Antwoord:
Dit kan het geval zijn voor mensen die wonen/verblijven in een stiltegebied waarvoor geen aanwijzing als GNN/GO in de plaats komt. Het gaat dan om enkele delen van de huidige stiltegebieden (zie bijgevoegde kaart). Daar is geen ruimtelijke bescherming meer voor het tegengaan van ontwikkelingen die de stilte kunnen aantasten. In alle stiltegebieden kunnen mensen die hier wonen/verblijven tevens te maken krijgen met meer geluidsoverlast omdat straks niet meer de gedragsregels uit de PMV gelden. Deze bescherming vervalt in alle stiltegebieden. Zoals gezegd zal de provincie nog wel onderzoeken of aanvullende gedragsregels gewenst/uitvoerbaar zijn voor het beschermen van stilte in de GNN/GO.


Vraag 3:
Kunt u een voorbeeld geven van iemand die in een stiltegebied woont en voor
wie het niet uitmaakt dat het stiltegebied geschrapt wordt, omdat de rust in de nieuwe situatie even goed beschermd is via de kernkwaliteiten?

Antwoord:
Voor het merendeel van de stiltegebieden is het geval dat voor de mensen die hier wonen/verblijven, de rust in de nieuwe situatie even goed beschermd is via de kernkwaliteit stilte in de GNN/GO. Zie bijgevoegde kaart en antwoord op vraag 1.
In de huidige stiltegebieden gelden straks niet meer de gedragsregels uit de PMV. Deze bescherming vervalt in alle stiltegebieden. Zoals gezegd zal de provincie nog wel onderzoeken of aanvullende gedragsregels gewenst/uitvoerbaar zijn voor het beschermen van stilte in de GNN/GO.


Vraag 4:
Kunt u een (extreem) voorbeeld geven van een ontwikkeling die geluidsoverlast
met zich meebrengt, en die mogelijk wordt daar waar de stiltegebieden geschrapt worden zonder dat er iets voor in de plaats komt?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.


Vraag 5:
Hoeveel stiltegebied wordt geschrapt zonder dat er een nieuwe bescherming
voor in de plaats komt?

Antwoord:
De beleidscategorie stiltegebieden wordt geschrapt en alle gedragsregels voor stilte vervallen. In het merendeel van deze gebieden blijft in ieder geval de ruimtelijke bescherming bestaan vanuit aanwijzing als GNN en GO. Dit is geen nieuwe bescherming, maar er zal nog onderzoek worden gedaan naar een aanvullende bescherming met gedragsregels. In sommige delen van stiltegebieden vervalt zowel de provinciale ruimtelijke bescherming voor stilte als de provinciale gedragsregels voor stilte. Er komt vanuit de provincie geen nieuwe bescherming voor in de plaats. Op de kaart is te zien om welke delen van de stiltegebieden dit gaat.


Vraag 6:
Blijft in de stiltegebieden die geschrapt worden maar waar wel iets voor in de plaats komt, de bescherming tegen geluidsoverlast hetzelfde?

Antwoord:
Nee. De gedragsregels uit de PMV vervallen. In de ruimtelijke bescherming tegen toename geluidsbelasting verandert er niets: Stilte was kernkwaliteit van de EHS en wordt dat in de Omgevingsvisie van GNN/GO. De provincie onderzoekt wel of aanvullende gedragsregels gewenst/uitvoerbaar zijn.


Vraag 7:
Zijn er in het verleden problemen met de stiltegebieden geweest, waardoor er nu voor een andere aanpak wordt gekozen?

Antwoord:
Nee. Er is gekozen voor het nader onderzoeken van een nieuwe. integrale opzet, gekoppeld aan verschillende thema's en in samenspraak met andere partijen.


Vraag 8:
In de ontwerp-omgevingsvisie staat ook:
De provincie onderzoekt of het wenselijk en uitvoerbaar is om gedragsregels van toepassing te verklaren in de natuurgebieden waar rust, ruimte en stilte kernkwaliteiten vormen.
en
De provincie zal daarnaast gaan onderzoeken of een aanvullende benadering van stilte gewenst is. Zo wil zij samen met haar partners de volgende zaken verkennen:

  • Welke wensen leven er over het onderwerp rust, ruimte en stilte bij andere partners?
  • Is er behoefte aan om dit onderwerp regionaal gedifferentieerd uit te werken?
  • Op welke manier kunnen rust, ruimte en stilte bijdragen aan (regionale) doelen op het gebied van gezondheid, recreatie, groen in of nabij de stedelijke omgeving en welke instrumenten kan de provincie daarvoor inzetten?
  • Is ook buiten de natuurgebieden behoefte aan het behouden of creëren van rust en ruimte?"

Hadden deze onderzoeken inmiddels niet afgerond moeten zijn, en de resultaten in de ontwerpomgevingsvisie verwerkt?

Antwoord:
De provincie heeft de nieuwe aanpak van stilte in deze omgevingsvisie in grote lijnen neergezet. De verkenning van mogelijk nadere invulling van deze aanpak willen wij samen met onze partners vormgeven.


Vraag 9:
Wat wordt er eigenlijk concreet mee bedoeld? Wat is het risico als er nog geen gedragsregels van toepassing zijn?

Antwoord:
Concreet bedoelen wij dat er nog onderzoek zal plaatsvinden, samen met de partners o.a. op het gebied van handhaving (bijvoorbeeld de terreinbeheerders) of aanvullende gedragsregels gewenst zijn, welke regels dat dan zouden kunnen zijn, hoe deze kunnen worden gehandhaafd, hoe burgers hiervan op de hoogte kunnen worden gesteld etc.
De risico's zijn niet groot. Er zullen geen (niet omkeerbare) ontwikkelingen worden toegelaten nu de gedragsregels er niet zijn. De regels die vervallen hebben immers betrekking op het gebruik van muziekinstrumenten, omroepinstallaties en dergelijke. Ruimtelijke bescherming is wel van toepassing.


Vraag 10:
Wanneer is het onderzoek wel afgerond? Is het wel afgerond als Provinciale
Staten een besluit over de omgevingsvisie moeten nemen, en als de stiltegebieden mogelijk geschrapt worden?

Antwoord:
Naar verwachting zal eind 2013 voor beide onderwerpen een verkenning zijn uitgevoerd.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - plv. secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vervroegde afschot van edelherten

Lees verder

Mondelinge vragen over openbaarmaking kaarten jachtvelden Veluwe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer