Schrif­te­lijke vragen over kunstwerk het "Witte Lint" (N348) en de Peren­pracht­kever


Indiendatum: jul. 2018

Vorige maand kwam het bericht dat het “Witte Lint” (het kunstwerk van scheefstaande bomen langs de N348) was aangetast door de perenprachtkever. Een groot deel van de bomen moest gekapt worden en de rest werd behandeld met knoflook. De provincie schreef over de situatie :

"We willen in principe het Witte Lint herstellen. Misschien in een andere vorm. Maar dat moet wel mogelijk zijn. Hierover nemen we in het najaar van 2018 een besluit."

Inmiddels is dit nieuws al weer achterhaald; deze week bleek dat ook van de overgebleven bomen nog een deel gekapt moet worden.

Onze fractie zou graag zien dat niet meer geprobeerd wordt het kunstwerk te herstellen, maar dat nieuwe bomen geplant worden die gewoon op een natuurlijke manier rechtop mogen groeien. Bomen die gekozen worden op basis van hun waarde voor biodiversiteit, om geluidsoverlast van de weg te verminderen, om stof uit de lucht weg te vangen, etc. Bomen die eventueel een bijdrage kunnen leveren aan genetische diversiteit van inheemse Gelderse bomen.

Eerdere vragen die onze fractie over het Witte Lint heeft gesteld, zijn op het Stateninformatiesysteem te vinden.

Vragen :

  1. Er zijn extra bomen scheef opgekweekt, als reserve in geval er bomen ziek zouden worden. Ongeveer 10 % van het totaal. Er zijn dus onvoldoende scheve reservebomen om alle omgekapte bomen te vervangen ?

  2. Bent u bereid om bij de keuze van nieuwe bomen niet herstel van het kunstwerk na te streven, maar natuur, biodiversiteit en natuurlijke ontwikkeling van de bomen de hoogste prioriteit te geven, en praktische zaken als levensduur, onderhoudbaarheid en invloed op de weggebruiker, en daarnaast eventueel functies als het dempen van het geluid van de weg en het afvangen van fijnstof ?

  3. Maakt de provincie bij projecten van meer dan een miljoen euro, zoals dit project, ook een inschatting van de risico’s ? Zo ja, is het risico op aantasting van een groot aantal bomen door bijvoorbeeld de perenprachtkever ook meegenomen ?

  4. Het gebruik van scheef opgekweekte bomen is niet erg praktisch. Er is 10 % extra opgekweekt, die nergens anders voor te gebruiken is. En als de 10 % op is, is het moeilijk vervangende bomen te vinden. Is het risico van het gebruik van scheef opgekweekte bomen ook tevoren overdacht ?

  5. Bent u bereid om nieuwe bomen nu gewoon rechtop te laten groeien ?

  6. Wordt voor het herstelplan ook een ecoloog en/of boomdeskundige ingeschakeld ?

  7. Welke rechten hebben de ontwerpers van het kunstwerk? Kunnen ze eisen dat het op de originele manier hersteld wordt, of maakt zo'n claim gezien de kosten en de perikelen de laatste jaren weinig kans ?

  8. Is de ontwerpers van het kunstwerk bij het geven van de opdracht gevraagd afstand te doen van (onderdelen van) het auteursrecht ?

  9. Bent u bereid voordat u een besluit neemt de gekozen oplossing eerst met Provinciale Staten te bespreken ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 28 aug. 2018

Vragen met beantwoording:

1. Er zijn extra bomen scheef opgekweekt, als reserve in geval er bomen ziek zouden worden. Ongeveer 10 % van het totaal. Er zijn dus onvoldoende scheve reservebomen om alle omgekapte bomen te vervangen ?

Ja, er zijn onvoldoende scheef opgekweekte reservebomen om het aantal gekapte bomen (567) te vervangen.

2. Bent u bereid om bij de keuze van nieuwe bomen niet herstel van het kunstwerk na te streven, maar natuur, biodiversiteit en natuurlijke ontwikkeling van de bomen de hoogste prioriteit te geven, en praktische zaken als levensduur, onderhoudbaarheid en invloed op de weggebruiker, en daarnaast eventueel functies als het dempen van het geluid van de weg en het afvangen van fijnstof?

Dit najaar komen we met een voorstel voor een aangepaste versie van het kunstwerk ‘Het witte lint’ waarbij met deze verschillende aspecten rekening wordt gehouden.

3. Maakt de provincie bij projecten van meer dan een miljoen euro, zoals dit project, ook een inschatting van de risico’s? Zo ja, is het risico op aantasting van een groot aantal bomen door bijvoorbeeld de perenprachtkever ook meegenomen?

Er is een onafhankelijk advies door boomspecialisten uitgebracht over de haalbaarheid van het project en hoe het project de grootste kans maakte om te slagen. In het algemeen is er altijd risico op ziektes in bomen/struiken. Dat is de natuur.

4. Het gebruik van scheef opgekweekte bomen is niet erg praktisch. Er is 10 % extra opgekweekt, die nergens anders voor te gebruiken is. En als de 10 % op is, is het moeilijk vervangende bomen te vinden. Is het risico van het gebruik van scheef opgekweekte bomen ook tevoren overdacht?

Het gebruik van scheefstaande bomen is een essentieel onderdeel van het kunstwerk. Er is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de mogelijke uitval en het benodigde aantal reserve bomen. De scheefstand is niet de oorzaak van de aantasting door de perenprachtkever, de huidige problemen hadden ook met rechtopstaande bomen kunnen gebeuren.

5. Bent u bereid om nieuwe bomen nu gewoon rechtop te laten groeien?

Ja. Er komt ten minste 1 variant voor een alternatief zonder nieuwe scheefstaande bomen.

6. Wordt voor het herstelplan ook een ecoloog en/of boomdeskundige ingeschakeld?

Ja.

7. Welke rechten hebben de ontwerpers van het kunstwerk? Kunnen ze eisen dat het op de originele manier hersteld wordt, of maakt zo'n claim gezien de kosten en de perikelen de laatste jaren weinig kans?


De kunstenaars hebben het intellectueel eigendom. Indien het civiele werk noodzaakt om wijzigingen aan te brengen, doen kunstenaars afstand van de rechten. Wij zijn met de kunstenaars in overleg over de nu ontstane situatie. Wij gaan nog na of dit mogelijke oplossingen in de geest van het oorspronkelijke ontwerp beperken.

8. Is de ontwerpers van het kunstwerk bij het geven van de opdracht gevraagd afstand te doen van (onderdelen van) het auteursrecht?

Nee.

9. Bent u bereid voordat u een besluit neemt de gekozen oplossing eerst met Provinciale Staten te bespreken ?

Ja. Zoals reeds bij vraag 2 aangegeven, komen wij met een voorstel dat we met PS zullen bespreken.

De vragen en beantwoording zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer