Monde­linge vragen over rappor­tering stik­stof­de­po­sitie


Indiendatum: jun. 2013

In de verordening Stikstof en Natura 2000 staat:

"Artikel 17 monitoring
1. Gedeputeerde Staten doen jaarlijks verslag aan Provinciale Staten van de ontwikkeling van de stikstofdeposities op de Natura 2000-gebieden in het voorafgaande kalenderjaar, voor het eerst in september 2012.
2. Bij de verslaggeving komen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde:
a. de ontwikkeling van de ammoniakemissie en de ontwikkeling van de depositie van stikstof per stikstofgevoelig habitattype per Natura 2000-gebied;
b. de werking van het salderingssysteem;
c. de sanering van de piekbelastingen;
d. de ontwikkeling van de stikstofdepositie als gevolg van de salderingssystematiek.
"

Tot dusver is het rapport van september 2012 niet ontvangen.

Bij de vergadering MIE op 12-6 zei de gedeputeerde dat een en ander in december 2012 was doorgerekend, dat er een dikke stapel papier was, en dat we z.s.m. een en ander zouden krijgen.

We hebben de indruk dat onze stikstofbank failliet is, en dat de schuldenlast op onze gevoelige natuur afgewenteld dreigt te worden.

Onze fractiemedewerker wil de komende weken graag met de gegevens aan de slag, dus we zouden dit nu graag nog regelen met de gedeputeerde, voordat het zomerreces ingaat.

Vragen:
1) Beseft de gedeputeerde dat hij op het moment in overtreding is van artikel 17?

2) Kunnen we de nu beschikbare gegevens morgen krijgen?

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 25 jun. 2013

De gedeputeerde geeft aan dat in september veel gemeenten de gegevens nog niet op orde hadden. In december waren de gegevens er voor het eerst wel en die zijn toen allemaal ingevoerd hetgeen ertoe heeft geleid dat Gedeputeerde Staten in maart de eerste berekeningen hadden. Op dat moment kwamen Gedeputeerde Staten ook tot de conclusie dat het niet verstandig was om nog vergunningen te gaan uitgeven.

De gegevens zijn erg omvangrijk en divers en behoeven nogal wat toelichting. De gedeputeerde nodigt dan ook dhr. Van der Veer eventueel andere Statenleden uit contact op te nemen met de ambtelijke dienst en aan te geven aan welke informatie men precies behoefte heeft.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer