Schrif­te­lijke vragen over motor­cross op de Veluwe


Indiendatum: aug. 2018

Volgens een artikel in De Gelderlander, wil het motorcrossterrein aan de Koningsweg 700 zonnepanelen op een overkapping installeren, waarna de ruimte eronder gebruikt kan worden voor tribunes en voor stalplaatsen voor auto’s, bussen en motoren. Volgens het artikel is er ook overleg met de provincie nodig voor de benodigde omgevingsvergunning.

Al eerder, op 30 november 2017, publiceerde de provincie een ontwerpbesluit om uitbreiding van de activiteiten op het motorcrossterrein mogelijk te maken. Het definitieve besluit is nog niet gepubliceerd.

Het motorcrossterrein ligt in het Gelders Natuurnetwerk, en in een stiltebeleidsgebied en dichtbij een stiltegebied. In het stiltebeleidsgebied geldt :

“Vijf grote aaneengesloten delen van de Ecologische Hoofdstructuur van Gelderland waar ruimtelijk beleid voor stilte geldt op grond van het streekplan 2005. Dat wil zeggen dat het geluidsniveau niet mag toenemen en bij voorkeur dient af te nemen. Gebiedseigen activiteiten, zoals normale agrarische bedrijfsvoering, ondervinden hiervan geen belemmering. Met het handhaven van de stiltebeleidsgebieden in de Omgevingsvisie is dit ingevuld als de plekken in het GNN/GO waar stilte een kwaliteit is die extra wordt onderstreept en waarvoor geldt dat geluidsniveau niet mag toenemen en bij voorkeur dient af te nemen.”

Voor het stiltegebied geldt :

“Voormalig begrip uit de Wet geluidhinder voor gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. Inmiddels als term gebruikt voor gebieden waar vanuit de provinciale verordening regels gelden inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder.”

In de toelichting bij de bestemmingsplanwijziging wordt onder 5.2.5.3 beweerd dat in de stiltegebieden het geluidsniveau niet wordt overschreden. Het geluid van de crossmotoren is in het stiltegebied aan de andere kant van de A50 echter goed te horen. Het komt ruim boven het geluid van de snelweg uit.

Op de geluidskaarten van Arnhem is dat vreemd genoeg niet te zien. Ook in het Ontwerp Actieplan Geluid 2018-2022 van de provincie Gelderland, dat een paragraaf heeft over stiltegebieden, wordt het niet vermeld.

Kennelijk wordt het lawaai van de motoren over de hele week uitgemiddeld. Iemand van buiten Gelderland die de stiltegebieden bezoekt juist op het moment dat er een crosswedstrijd of -training is, zal er echter weinig begrip voor hebben dat het gemiddeld over de hele week onder de norm blijft.

Het bestemmingsplan van het crossterrein kent een bouwvlak van ca. 1 ha, dat volgens de planregels voor maximaal 6 % bebouwd mag worden. Dat is op dit moment al het geval. Het bestemmingsplan zou dus kennelijk gewijzigd moeten worden.

In het artikel is beschreven dat de 700 zonnepanelen ook nog eens 30 tot 40 huizen van stroom kunnen voorzien. 700 zonnepanelen van 300 Wp leveren per jaar ongeveer 185.000 kWh stroom. Een elektrische crossmotor gebruikt ongeveer 5 kWh/h. Voor de 38.144 rijdersuren in het bestemmingsplan is dan ongeveer 190.000 kWh nodig. Het is dus de vraag of er nog wel iets overblijft voor de huizen. Want voor 30 – 40 huizen met warmtepomp zal ook ongeveer die hoeveelheid elektriciteit nodig zijn.

Vragen over het artikel in de krant:

 1. De zonnepanelen zouden volgens het motorsportpark nodig zijn omdat de verbrandingsmotor ook in de motorsport zal worden vervangen door de elektrische motor. Is het mogelijk te verlangen dat eerst het gebruik van de (lawaaierige) verbrandingsmotoren gestopt wordt, voordat het bestemmingsplan gewijzigd wordt en er zonnepanelen geïnstalleerd worden ?
 2. Wat zijn de redenen dat de provincie bij het overleg is betrokken ?
 3. Welke provinciale regels zijn van toepassing ?
 4. Is het plaatsen van zonnepanelen en/of tribunes een nieuwe functie in de zin van artikel 2.7.1.1 (“Beschermingsregime GNN”) van de provinciale omgevingsverordening (PDF) , en/of een uitbreiding in de zin van artikel 2.7.1.2 (“Uitbreiding” in het GNN) ? Zo nee, waarom niet?
 5. Als er een omgevingsvergunning voor de bouw van tribunes op het crossterrein zou worden aangevraagd, maakt het dan verschil of daar wel of geen zonnepanelen op gemonteerd zijn ?
 6. Het is een goede zaak dat de motorcrossclub het gebruik van verbrandingsmotoren wil afbouwen, maar de vraag is of er op termijn voldoende duurzame energie is voor energie-intensieve hobby’s. Wellicht zal er op den duur gedifferentieerd moeten worden tussen het doel waar energie voor wordt gebruikt, net zoals dat bij water gebeurt (verdringingsreeks). Energie van zonnepaneleninstallaties die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten kan voor veel doeleinden worden gebruikt. Voor panelen die niet op het net zijn aangesloten is dat minder het geval. Maakt het provinciaal beleid al onderscheid tussen zonnepanelen die wel en die niet aan het net gekoppeld zijn ? Is het juridisch mogelijk in een bestemmingsplan of op een andere manier te verankeren dat zonnepanelenvelden tenminste stroom leveren aan het publieke net ? (Vergelijk dit met de plicht tot openstelling voor het publiek voor nieuwe landgoederen.)
 7. Is het juridisch mogelijk niet alleen een maximum voor het tijdgemiddelde geluidsniveau op te nemen in de bestemmingsplanregels, maar ook een maximum voor piekgeluiden ?
 8. Is het juridisch mogelijk in de provinciale omgevingsverordening de regels over stiltegebieden aan te passen, waardoor ook met piekgeluiden rekening gehouden wordt, en niet alleen met 24 uurs gemiddelden ?
 9. Wat is de procedure voor de eventuele bestemmingsplanwijziging voor de tribunes met zonnepanelen als dit niet aan de provinciale regels voldoet ? De provincie is nu betrokken hij het wettelijk vooroverleg ? De provincie zal eventueel een zienswijze indienen of een (reactieve) aanwijzing geven ?
 10. Hoe kan het dat het motorcrosspark niet voorkomt op de geluidskaarten van Arnhem ? Zou dat niet het geval moeten zijn ?
 11. Waarom word het motorcrossterrein, waarvan het geluid heel erg opvalt in de stiltegebieden en stiltebeleidsgebieden van de provincie, niet genoemd in het actieplan geluid van de provincie ?

  Vragen over het ontwerpbesluit van de provincie :

 12. Wat is de status van de aanvraag om de activiteiten te mogen uitbreiden ? (Zaaknummer 2015-000882
 13. Is deze eventuele uitbreiding van de activiteiten ook een uitbreiding in de zin van artikel 2.7.1.2 (“Uitbreiding” in het GNN) van de provinciale omgevingsverordening ? Zo nee, waarom niet ?
 14. Wordt rond het motorcrossterrein het geluidsniveau regelmatig gecontroleerd ?
 15. Bij activiteiten die veel geluid produceren (zoals evenementen) wordt het steeds gangbaarder om continue het geproduceerde geluid te meten (PDF), en te vergelijken met de maximaal toegestane waarde. Is het mogelijk dit soort handhavingssystemen voor heel Gelderland verplicht te maken voor activiteiten met lawaai (eventueel alleen in en rond de stilte- of stiltebeleidsgebieden) ?
 16. In het ontwerpbesluit staat in artikel 9 lid e dat het gebruik van de baan via een motor-sport-tijdregistratiesysteem wordt geregistreerd. Waarom is niet voorgeschreven dat ook het geproduceerde geluid wordt geregistreerd ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 28 aug. 2018

Vragen over het artikel in de krant:

 1. De zonnepanelen zouden volgens het motorsportpark nodig zijn omdat de verbrandingsmotor ook in de motorsport zal worden vervangen door de elektrische motor. Is het mogelijk te verlangen dat eerst het gebruik van de (lawaaierige) verbrandingsmotoren gestopt wordt, voordat het bestemmingsplan gewijzigd wordt en er zonnepanelen geïnstalleerd worden ?

Nee. De club heeft momenteel een omgevingsvergunning (onderdeel milieu) voorverbrandingsmotoren. Dat is dus een bestaand recht. Het is juridisch niet mogelijk de wijziging van hetbestemmingsplan die nodig is voor de zonnepanelen afhankelijk te maken van elektrische motoren.

2. Wat zijn de redenen dat de provincie bij het overleg is betrokken ?

De provincie is bevoegd gezag voor de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb).Vanuit die rol zijn wij al enige tijd in overleg met de motorsportclubs en de gemeente over wijzigingvan de vergunning.
Op grond van de Wet en het Besluit ruimtelijke ordening hebben wij daarnaast eenverantwoordelijkheid voor provinciale ruimtelijke belangen. Deze zijn opgenomen in onzeOmgevingsvisie en -verordening. Wij bewaken dat deze belangen goed worden vertaald in hetbestemmingsplan of een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan. Op grond vanartikel 3.1.1. Bro moet de gemeente een wijziging van het bestemmingsplan of eenomgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan bij ons kenbaar maken. Dit heeft degemeente nog niet gedaan. Zo ver zijn de partijen ook nog niet in het proces.

De motorclubs hebben bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. De activiteiten in dievergunningaanvraag zijn anders dan de activiteiten waarvoor bij de provincie een vergunning in hetkader van de Wnb is aangevraagd. Het overleg richt zich nu op het zorgen dat duidelijk wordt wat demotorclubs precies willen. Tot die tijd worden de vergunningprocedures aangehouden. Wanneer erduidelijkheid is over de activiteiten zullen nieuwe aanvragen worden ingediend en zullen de officiëleprocedures worden doorlopen.

3. Welke provinciale regels zijn van toepassing ?
Op grond van de Omgevingsvisie en de -verordening ligt het motorcrossterrein in het GeldersNatuurnetwerk, Nationaal landschap Veluwe en intrekgebied. In de Omgevingsvisie heeft hetdaarnaast de aanduidingen windenergie aandachtsgebied, windenergie uitgesloten vanwegewettelijke beperkingen en stiltebeleidsgebied.

4. Is het plaatsen van zonnepanelen en/of tribunes een nieuwe functie in de zin van artikel 2.7.1.1 (“Beschermingsregime GNN”) van de provinciale omgevingsverordening (PDF) , en/of een uitbreiding in de zin van artikel 2.7.1.2 (“Uitbreiding” in het GNN) ? Zo nee, waarom niet?

De motorcrossbaan is positief bestemd, met een bouwvlak met maximum bebouwingspercentage. Alsdit bouwvlak en/of het bebouwingspercentage worden uitgebreid, dan is er sprake van uitbreiding vaneen bestaande functie en is artikel 2.7.1.2 van de Omgevingsverordening van toepassing.

5. Als er een omgevingsvergunning voor de bouw van tribunes op het crossterrein zou worden aangevraagd, maakt het dan verschil of daar welof geen zonnepanelen op gemonteerd zijn ?
De gemeente Arnhem is bevoegd gezag voor het verlenen van de Omgevingsvergunning. Degemeente zal deze afweging moeten maken. Voor de effecten op provinciale belangen uit deOmgevingsvisie, bijvoorbeeld de kernkwaliteiten van GNN, zou dit niet uitmaken.

6. Het is een goede zaak dat de motorcrossclub het gebruik van verbrandingsmotoren wil afbouwen, maar de vraag is of er op termijn voldoende duurzame energie is voor energie-intensieve hobby’s. Wellicht zal er op den duur gedifferentieerd moeten worden tussen het doel waar energie voor wordt gebruikt, net zoals dat bij water gebeurt (verdringingsreeks). Energie van zonnepaneleninstallaties die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten kan voor veel doeleinden worden gebruikt. Voor panelen die niet op het net zijn aangesloten is dat minder het geval. Maakt het provinciaal beleid al onderscheid tussen zonnepanelen die wel en die niet aan het net gekoppeld zijn ? Is het juridisch mogelijk in een bestemmingsplan of op een andere manier te verankeren dat zonnepanelenvelden tenminste stroom leveren aan het publieke net ? (Vergelijk dit met de plicht tot openstelling voor het publiek voor nieuwe landgoederen.)
Nee, het provinciaal beleid maakt dat onderscheid niet.Nee, dat is niet juridisch mogelijk.

7. Is het juridisch mogelijk niet alleen een maximum voor het tijdgemiddelde geluidsniveau op te nemen in de bestemmingsplanregels, maar ook een maximum voor piekgeluiden
Nee, het is niet mogelijk dit in het bestemmingsplan te regelen.

8. Is het juridisch mogelijk in de provinciale omgevingsverordening de regels over stiltegebieden aan te passen, waardoor ook met piekgeluiden rekening gehouden wordt, en niet alleen met 24 uurs gemiddelden ?
Ja, dat is juridisch mogelijk.
Wij gaan het provinciale stiltebeleid evalueren, zoals aangekondigd in de ontwerp-omgevingsvisie.

9. Wat is de procedure voor de eventuele bestemmingsplanwijziging voor de tribunes met zonnepanelen als dit niet aan de provinciale regels voldoet ? De provincie is nu betrokken hij het wettelijk vooroverleg ? De provincie zal eventueel een zienswijze indienen of een (reactieve) aanwijzing geven ?
Zoals aangegeven bij vraag 2 is de provincie nog niet benaderd in het kader van het wettelijkvooroverleg. Als de gemeente een ontwerp-omgevingsvergunning of een ontwerpbestemmingsplanpubliceert dat in strijd is met ons provinciaal belang, dan zullen wij een zienswijze indienen.
Als een eventuele zienswijze niet wordt overgenomen in het definitieve besluit dan kunnen wij eenreactieve aanwijzing geven of in beroep gaan.

10. Hoe kan het dat het motorcrosspark niet voorkomt op de geluidskaarten van Arnhem ? Zou dat niet het geval moeten zijn ?
Dat is aan de gemeente Arnhem.


11. Waarom word het motorcrossterrein, waarvan het geluid heel erg opvalt in de stiltegebieden en stiltebeleidsgebieden van de provincie, niet genoemd in het actieplan geluid van de provincie ?

Het opstellen van een actieplan geluid is een verplichting op grond van Europese regels en geeftbeleidskaders die betrekking hebben op geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van Gelderseprovinciale wegen. Het heeft dus geen betrekking op inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer,zoals het crossterrein.

Vragen over het ontwerpbesluit van de provincie :

12. Wat is de status van de aanvraag om de activiteiten te mogen uitbreiden ? (Zaaknummer 2015-000882)

Er zijn zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit. Daarover zijn de betrokken partijen in overleg, zieook het antwoord op vraag 2. Het ontwerpbesluit is aangehouden, de huidige vergunning blijft vankracht.

13. Is deze eventuele uitbreiding van de activiteiten ook een uitbreiding in de zin van artikel 2.7.1.2 (“Uitbreiding” in het GNN) van de provinciale omgevingsverordening ? Zo nee, waarom niet ?

Hoofdstuk 2 van onze Omgevingsverordening, Ruimte, is alleen van toepassing als een wijziging ofafwijking van het bestemmingsplan nodig is.In het ontwerpbesluit wordt uitbreiding van de volgende activiteiten geregeld:

 1. Twee dagdelen per week meer gebruik maken van de baan.
 2. De mogelijkheid om de baan in plaats van voor motorsport te gebruiken voor andere activiteiten zonder relevante geluidsbelasting van de omgeving en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Dit in plaats van motorsportactiviteiten, dus geen extra gebruik.
 3. Toestaan van parkeren op de Hooiweg als bij evenementen de parkeerruimte op eigen terrein niet voldoet.

Ad 1: Het bestemmingsplan regelt niet hoe vaak er gebruik mag worden gemaakt van de baan. Er ishiervoor dus geen wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daarmee is hoofdstuk 2 van onzeOmgevingsverordening niet van toepassing.

Ad 2: Het bestemmingsplan staat alleen evenementen toe op het gebied van motorcross en trailsport.Toestaan dat het terrein in plaats daarvan gebruikt wordt voor evenementen zonder lawaai en zondervervuiling vergt een wijziging van het bestemmingsplan waarbij de gebruiksmogelijkheden wordenuitgebreid. Daarop is artikel 2.7.1.2 van de Omgevingsverordening van toepassing.

Ad 3: Of het bestemmingsplan parkeren op de Hooiweg toestaat is een kwestie van hoe dat preciesgebeurt. De gemeente is daarin bevoegd gezag en de precieze uitwerking daarvan is nog onderwerpvan overleg.

14. Wordt rond het motorcrossterrein het geluidsniveau regelmatig gecontroleerd ?
Niet door de provincie.

15. Bij activiteiten die veel geluid produceren (zoals evenementen) wordt het steeds gangbaarder om continue het geproduceerde geluid te meten (PDF), en te vergelijken met de maximaal toegestane waarde. Is het mogelijk dit soort handhavingssystemen voor heel Gelderland verplicht te maken voor activiteiten met lawaai (eventueel alleen in en rond de stilte- of stiltebeleidsgebieden)?
In theorie is het mogelijk om een handhavingssysteem met metingen te verplichten als de vergundeactiviteit daar aanleiding toe geeft. Niet alle activiteiten met lawaai leiden echter tot effecten op debeschermde natuurwaarden.

16. In het ontwerpbesluit staat in artikel 9 lid e dat het gebruik van de baan via een motor-sport-tijdregistratiesysteem wordt geregistreerd. Waarom is niet voorgeschreven dat ook het geproduceerde geluid wordt geregistreerd ?
De vergunning is verleend uitgaande van de geluidsbelasting die de activiteit produceert binnen eenbepaald gebied. Door het bijhouden van de rijtijden is ook bekend wanneer de geluidsproductieplaatsvindt. Voor het bepalen van het effect op de aanwezige natuurwaarden heeft het bijhouden vande geluidsproductie geen meerwaarde.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer