Schrif­te­lijke vragen Infor­matie over rechts­zaken


Indiendatum: 23 mrt. 2023

Het is voor Statenleden belangrijk om op de hoogte te zijn van zittingen van rechtszaken waarbij de provincie partij is. Ze hebben dan de mogelijkheid om, indien gewenst, aanwezig te zijn bij een zitting, bijvoorbeeld om te zien hoe inpassingsplannen en verordeningen die door PS vastgesteld worden uitwerken en in de praktijk door de rechter gebruikt of beoordeeld worden, of om te zien hoe PS door GS vertegenwoordigd wordt. Het komt soms voor dat door de uitspraak van de rechtbank Provinciale Staten een nieuw besluit moeten nemen, waarvoor het bijwonen van de zitting van belang zou kunnen zijn. Rechtszaken op initiatief van de provincie kunnen soms bijzonder ingrijpend zijn voor betrokkenen.

In de Statenvergadering van 7 februari heeft onze fractie gevraagd om tijdig geïnformeerd te worden over rechtszaken waarbij de provincie partij is.[1] Een motie die daartoe oproep werd echter door de gedeputeerde ontraden, omdat hij overbodig zou zijn, en haalde, waarschijnlijk daardoor, geen meerderheid.[2]

De volgende dag, in de vergadering van 8 februari, was er al gelijk sprake van een rechtszaak waarover Provinciale Staten waarschijnlijk niet geïnformeerd is.[3]

 1. Hoe is op dit moment het beleid om Provinciale Staten te informeren over zittingen van rechtszaken waarbij Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of de provincie partij is ?

  Antwoord:
  Wij hebben geen beleid over het doorgeven van zittingsdata voor rechtszaken waarbij Uw Staten, ons college of de provincie Gelderland betrokken is. In de Provinciewet bevatten artikel 158, eerste lid onder e. en artikel 167 regels over het voeren van juridische procedures en de manier waarop wij Uw Staten daarover informeren. Het vierde lid van artikel 167 van de Provinciewet bevat een regeling als wij een beroep willen instellen dat ingrijpende gevolgen kan hebben voor de provincie Gelderland. In dat geval informeren wij u daarover voordat we beroep instellen. U bent dan in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen aan ons kenbaar te maken. Deze situatie heeft zich in de afgelopen bestuursperiode niet voorgedaan. In alle andere gevallen informeren wij over de uitspraken of arresten zoals aangegeven in het tweede lid van artikel 167 Provinciewet: de actieve informatieplicht. Wij informeren u over uitspraken of arresten die in de publieke belangstelling staan en die van invloed zijn op ons bestuur, zodra we daar kennis van hebben gekregen. Deze werkwijze hebben wij U onder meer toegelicht in onze antwoorden op Uw vragen over de Luchthaven Teuge (PS 2021- 39) en het jaarverslag 2020 van onze Commissie Rechtsbescherming (PS2021-199). Daarbij maakt het niet uit of wij procespartij zijn of niet. Zo hebben wij u via drie informerende brieven geïnformeerd over de gevolgen van de zogeheten PAS-uitspraak uit mei 2019. Een ander voorbeeld zijn de informerende brieven (PS 2022-561) en (PS 2022 1001) over de rechtszaken rondom het Luchthavenbesluit Teuge. Wij informeren u daarnaast via de Mededelingenbrief over uitspraken of arresten die van belang voor het door ons gevoerde bestuur.

 2. Waar is dit vastgelegd ?

  Antwoord:
  Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1.

 3. Over welke (zittingen van) rechtszaken is Provinciale Staten in de afgelopen bestuursperiode, of het afgelopen jaar, wel op de hoogte gebracht ?

  Antwoord:
  Wij houden niet centraal bij in welke rechtszaken wij zijn betrokken. Wij hebben u niet vooraf geïnformeerd over een zitting tijdens een rechtszaak.

 4. In de tabel hieronder zijn twaalf rechtszaken vermeld waarbij de provincie partij was. (Bij de vermelde uitspraken van de Raad van State, gaat het ook om eerdere zittingen bij de rechtbank Gelderland, die niet altijd op rechtspraak.nl te vinden zijn.)
  Kunt u aangeven of u ons inderdaad vooraf tijdig op de hoogte hebt gebracht, en zo ja hoe ?

  Antwoord:
  Zoals wij hebben aangegeven in ons antwoord op vraag 1 informeren wij u niet over zittingen die zullen plaatsvinden. Wel eventueel over de uitkomsten als die voor u relevant zijn: “die ingrijpende gevolgen kan hebben voor de provincie” (artikel 167, vierde lid van de Provinciewet). Wij hebben de uitspraken in de tabel daarop beoordeeld. Wij komen tot de conclusie dat daarvan in geen enkel geval sprake is. Het gaat een aantal keren om een tussenuitspraak (4 keer), zaken waarin het beroep of verzoek om voorlopige voorziening ongegrond of niet-ontvankelijk (3 keer) is verklaard of één geval waarbij wij geen procespartij zijn en dus niet weten wanneer er een zitting plaatsvindt. In één zaak werd het Rijk veroordeeld om een vergoeding van € 1000 te betalen omdat de rechter te lang heeft gedaan over de behandeling van een procedure waarbij wij bevoegd gezag waren. Over deze procedures hebben we uw Staten niet geïnformeerd. Wij hebben u vorig jaar geïnformeerd over de uitspraken over het Luchthavenbesluit Teuge (PS 2022-591) en PS (2022-1001). Dan blijft over de uitspraak van maart 2022 die een relatie heeft met het inpassingsplan voor het windpark in Angerlo. De uitspraak gaat over het vergoeden van schade in verband met de waardevermindering van een onroerende zaak. In de uitspraak zijn we veroordeeld om een bedrag van € 5.740 te betalen.

 5. Soms is de provincie geen partij in een zaak, maar is het toch interessant omdat verordeningen of besluiten van de provincie een belangrijke rol spelen.[4] Is het op een of andere manier mogelijk via een attenderingsservice (met filtermogelijkheden) van zittingen van dergelijke zaken op de hoogte te worden gesteld ?

  Zo nee, zou u op kunnen bevorderen dat dit mogelijk wordt, bijvoorbeeld via Legal Valley Gelderland, waarvan de provincie een van de partners is ?[5]

  Antwoord:
  Het is niet mogelijk om uit ons post- en archiefsysteem een attenderingsservice te generen voor het kunnen bijwonen van zittingen in rechtszaken waarbij ons college procespartij is. Wij achten een dergelijke attenderingsservice niet noodzakelijk voor een goede bestuursvoering of voor de uitoefening van de controlerende bevoegdheden door uw Staten. Ook zien wij daarin geen toegevoegde waarde als aanvulling op onze actieve informatieplicht. Het opzetten van een dergelijke service behoort ook niet tot het werkterrein van Legal Valley.

Luuk van der Veer

Lid Provinciale Staten van Gelderland

Partij voor de Dieren.


[1] https://gelderland.parlaeus.nl/user/search/action=showgb/item=17374/Transcript_van_de_vergadering_van_Provinciale_Staten_op_7_februari_2023__PS2023-74_.pdf

[2] https://gelderland.parlaeus.nl/user/search/action=showmt/item=5219/23M1__PvdDieren__Informeren_Provinciale_Staten.pdf

[3] https://gelderland.parlaeus.nl/user/search/action=showgb/item=17375/Transcript_van_de_vergadering_van_Provinciale_Staten_op_8_februari_2023__PS2023-74_.pdf

[4] Bijvoorbeeld i.v.m. de bouwstop geitenhouderij : https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:6531

[5] https://legalvalleynederland.nl/partners

Indiendatum: 23 mrt. 2023
Antwoorddatum: 18 apr. 2023

Het is voor Statenleden belangrijk om op de hoogte te zijn van zittingen van rechtszaken waarbij de provincie partij is. Ze hebben dan de mogelijkheid om, indien gewenst, aanwezig te zijn bij een zitting, bijvoorbeeld om te zien hoe inpassingsplannen en verordeningen die door PS vastgesteld worden uitwerken en in de praktijk door de rechter gebruikt of beoordeeld worden, of om te zien hoe PS door GS vertegenwoordigd wordt. Het komt soms voor dat door de uitspraak van de rechtbank Provinciale Staten een nieuw besluit moeten nemen, waarvoor het bijwonen van de zitting van belang zou kunnen zijn. Rechtszaken op initiatief van de provincie kunnen soms bijzonder ingrijpend zijn voor betrokkenen.

In de Statenvergadering van 7 februari heeft onze fractie gevraagd om tijdig geïnformeerd te worden over rechtszaken waarbij de provincie partij is.[1] Een motie die daartoe oproep werd echter door de gedeputeerde ontraden, omdat hij overbodig zou zijn, en haalde, waarschijnlijk daardoor, geen meerderheid.[2]

De volgende dag, in de vergadering van 8 februari, was er al gelijk sprake van een rechtszaak waarover Provinciale Staten waarschijnlijk niet geïnformeerd is.[3]

 1. Hoe is op dit moment het beleid om Provinciale Staten te informeren over zittingen van rechtszaken waarbij Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of de provincie partij is ?

  Antwoord:
  Wij hebben geen beleid over het doorgeven van zittingsdata voor rechtszaken waarbij Uw Staten, ons college of de provincie Gelderland betrokken is. In de Provinciewet bevatten artikel 158, eerste lid onder e. en artikel 167 regels over het voeren van juridische procedures en de manier waarop wij Uw Staten daarover informeren. Het vierde lid van artikel 167 van de Provinciewet bevat een regeling als wij een beroep willen instellen dat ingrijpende gevolgen kan hebben voor de provincie Gelderland. In dat geval informeren wij u daarover voordat we beroep instellen. U bent dan in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen aan ons kenbaar te maken. Deze situatie heeft zich in de afgelopen bestuursperiode niet voorgedaan. In alle andere gevallen informeren wij over de uitspraken of arresten zoals aangegeven in het tweede lid van artikel 167 Provinciewet: de actieve informatieplicht. Wij informeren u over uitspraken of arresten die in de publieke belangstelling staan en die van invloed zijn op ons bestuur, zodra we daar kennis van hebben gekregen. Deze werkwijze hebben wij U onder meer toegelicht in onze antwoorden op Uw vragen over de Luchthaven Teuge (PS 2021- 39) en het jaarverslag 2020 van onze Commissie Rechtsbescherming (PS2021-199). Daarbij maakt het niet uit of wij procespartij zijn of niet. Zo hebben wij u via drie informerende brieven geïnformeerd over de gevolgen van de zogeheten PAS-uitspraak uit mei 2019. Een ander voorbeeld zijn de informerende brieven (PS 2022-561) en (PS 2022 1001) over de rechtszaken rondom het Luchthavenbesluit Teuge. Wij informeren u daarnaast via de Mededelingenbrief over uitspraken of arresten die van belang voor het door ons gevoerde bestuur.

 2. Waar is dit vastgelegd ?

  Antwoord:
  Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1.

 3. Over welke (zittingen van) rechtszaken is Provinciale Staten in de afgelopen bestuursperiode, of het afgelopen jaar, wel op de hoogte gebracht ?

  Antwoord:
  Wij houden niet centraal bij in welke rechtszaken wij zijn betrokken. Wij hebben u niet vooraf geïnformeerd over een zitting tijdens een rechtszaak.

 4. In de tabel hieronder zijn twaalf rechtszaken vermeld waarbij de provincie partij was. (Bij de vermelde uitspraken van de Raad van State, gaat het ook om eerdere zittingen bij de rechtbank Gelderland, die niet altijd op rechtspraak.nl te vinden zijn.)
  Kunt u aangeven of u ons inderdaad vooraf tijdig op de hoogte hebt gebracht, en zo ja hoe ?

  Antwoord:
  Zoals wij hebben aangegeven in ons antwoord op vraag 1 informeren wij u niet over zittingen die zullen plaatsvinden. Wel eventueel over de uitkomsten als die voor u relevant zijn: “die ingrijpende gevolgen kan hebben voor de provincie” (artikel 167, vierde lid van de Provinciewet). Wij hebben de uitspraken in de tabel daarop beoordeeld. Wij komen tot de conclusie dat daarvan in geen enkel geval sprake is. Het gaat een aantal keren om een tussenuitspraak (4 keer), zaken waarin het beroep of verzoek om voorlopige voorziening ongegrond of niet-ontvankelijk (3 keer) is verklaard of één geval waarbij wij geen procespartij zijn en dus niet weten wanneer er een zitting plaatsvindt. In één zaak werd het Rijk veroordeeld om een vergoeding van € 1000 te betalen omdat de rechter te lang heeft gedaan over de behandeling van een procedure waarbij wij bevoegd gezag waren. Over deze procedures hebben we uw Staten niet geïnformeerd. Wij hebben u vorig jaar geïnformeerd over de uitspraken over het Luchthavenbesluit Teuge (PS 2022-591) en PS (2022-1001). Dan blijft over de uitspraak van maart 2022 die een relatie heeft met het inpassingsplan voor het windpark in Angerlo. De uitspraak gaat over het vergoeden van schade in verband met de waardevermindering van een onroerende zaak. In de uitspraak zijn we veroordeeld om een bedrag van € 5.740 te betalen.

 5. Soms is de provincie geen partij in een zaak, maar is het toch interessant omdat verordeningen of besluiten van de provincie een belangrijke rol spelen.[4] Is het op een of andere manier mogelijk via een attenderingsservice (met filtermogelijkheden) van zittingen van dergelijke zaken op de hoogte te worden gesteld ?

  Zo nee, zou u op kunnen bevorderen dat dit mogelijk wordt, bijvoorbeeld via Legal Valley Gelderland, waarvan de provincie een van de partners is ?[5]

  Antwoord:
  Het is niet mogelijk om uit ons post- en archiefsysteem een attenderingsservice te generen voor het kunnen bijwonen van zittingen in rechtszaken waarbij ons college procespartij is. Wij achten een dergelijke attenderingsservice niet noodzakelijk voor een goede bestuursvoering of voor de uitoefening van de controlerende bevoegdheden door uw Staten. Ook zien wij daarin geen toegevoegde waarde als aanvulling op onze actieve informatieplicht. Het opzetten van een dergelijke service behoort ook niet tot het werkterrein van Legal Valley.

Luuk van der Veer

Lid Provinciale Staten van Gelderland

Partij voor de Dieren.

[1] https://gelderland.parlaeus.nl/user/search/action=showgb/item=17374/Transcript_van_de_vergadering_van_Provinciale_Staten_op_7_februari_2023__PS2023-74_.pdf

[2] https://gelderland.parlaeus.nl/user/search/action=showmt/item=5219/23M1__PvdDieren__Informeren_Provinciale_Staten.pdf

[3] https://gelderland.parlaeus.nl/user/search/action=showgb/item=17375/Transcript_van_de_vergadering_van_Provinciale_Staten_op_8_februari_2023__PS2023-74_.pdf

[4] Bijvoorbeeld i.v.m. de bouwstop geitenhouderij : https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:6531

[5] https://legalvalleynederland.nl/partners

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Natuurdoelanalyses

Lees verder

Schriftelijke vragen Wildreflectors

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer