Schrif­te­lijke vragen over Bushaltes en andere OV-aange­le­gen­heden


Indiendatum: dec. 2018


Gedeputeerde Staten hebben bekendgemaakt dat ze twee bushaltes bij Beekbergen willlen laten vervallen. De reden is dat bussen bij de betreffende bushaltes soms sterk moeten remmen, omdat reizigers in het donker pas laat zichtbaar zijn. Dit is gevaarlijk voor het andere verkeer. De reizigers zijn onder andere niet goed zichtbaar, omdat bij een van de haltes geen lantaarnpaal staat.

Erkomen echter meer bushaltes voor in Gelderland waar reizigers mindergoed zichtbaar zijn, en het zou jammer zijn als al die haltes zoudenworden opgeheven.

Inandere provincies wordt al weer enkele jaren gewerkt met haltes meteen stopknop, waarmee reizigers kunnen aangeven dat ze in het duisterbij de halte staan te wachten.

Vragen

  1. Ishet een idee om in Gelderland ook een stopknop in te voeren bijhaltes die minder goed zichtbaar zijn?
  2. Watis precies het afwegingskader om ergens een halte te realiseren of telaten vervallen?
  3. Eenvan de haltes bij Beekbergen heeft ook een relatief kort perron. Watzijn de minimumeisen,en wordt daar bij andere haltes in Gelderland wel aan voldaan?
  4. Gaande twee haltes in Beekbergen vervallen omdat er recent een (bijna)ongeval is geweest, of zijn alle haltes in Gelderland geëvalueerd,en kwamen deze als enige niet door het afwegingskader?
  5. Hoeis de ontwikkeling van het aantal haltes geweest, en van devoorzieningen bij de haltes, de afgelopen jaren?
  6. Optreinstation Apeldoorn de Maten zijn enige tijd geleden ook dewachthokjes verwijderd, die nog wat beschutting boden tegen een gureherfstwind over het hoger gelegen perron. Is dit eenbezuinigingsactie geweest?
  7. ProRailis op meer plaatsen in Gelderland bezig, en beweert zelf dat hetverblijf op het station prettig moet zijn, en dat de nieuwe meubelswarmer zijn. Heeft ProRail hierover overleg met de provincie, en heeft deprovincie de plannen goedgekeurd?
  8. Debekende OV-routeplanner https://9292.nl/functioneert onderweg, wanneer geen breedbandverbindingvoorhanden is, steeds minder goed vanwege alle reclame die erbij getoondwordt. Is het niet mogelijk de OV-routeplanner zonder reclame telaten werken? Kunnende provincies daar (direct of indirect) nog invloed op hebben?

Luukvan der Veer

LidProvinciale Staten van Gelderland

Partijvoor de Dieren.

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 22 jan. 2019

Vraag1: Is het een idee om in Gelderland ook een stopknop in te voeren bij haltes die minder goed zichtbaar zijn?

Antwoord

Stopknoppen bij haltes zijn al eerder in Gelderland toegepast. De stopknoppen zijn ook al weer verwijderd, in overleg met de regionale vervoerders.De stopknoppen functioneerden om diverse redenen niet goed en zowel reiziger als vervoerder konden daar niet voldoende op vertrouwen.
Een belangrijke reden was dat het voor zowel de reizigers als de chauffeur volstrekt onduidelijk is of de stopknop functioneerde ofniet. Het gevolg was dat chauffeurs regelmatig onterecht de halte voorbij reden. Het gevolg is ook dat reizigers er niet op konden vertrouwen dat de bus zou stoppen. Gebrek aan vertrouwen is schadelijk voor het gebruik van het openbaar vervoer.

Vraag2: Wat is precies het afwegingskader om ergens een halte te realiseren of te laten vervallen?

Antwoord

Voorde verwezenlijking of het verwijderen van een halte wordt een afweging gemaakt op basis van veiligheid, verkeersveiligheid ensociale veiligheid en het verwachte gebruik van die halte doorreizigers of een inschatting daarvan. Bovendien wordt beoordeeld ofer voldoende ruimte is voor het realiseren van de halte.

Vraag3: Een van de haltes bij Beekbergen heeft ook een relatief kort perron. Wat zijn de minimumeisen, en wordt daar bij andere haltes in Gelderland wel aan voldaan?

Antwoord

De lengte van een perron wordt bepaald aan de hand van het type voertuig dat bij de halte moet halteren. Bij de halte in Beekbergen halteren bussen met een lengte van 12 meter. Het perron voor dit soort bussen dient een minimale lengte te hebben van 18 meter. In Gelderland rijden ook bussen die korter zijn. De perrons van de haltes die worden bediend door deze bussen kunnen aanzienlijk korter zijn. Daar staat tegenover dat in Gelderland ook met gelede bussen wordt gereden. De haltes voor deze bussen moeten minimaal 24 meter zijn. De provincie is voortdurend bezig om te beoordelen of de halten langs de provinciale wegen nog voldoen aan de juiste lengte. Daar waar nodigen mogelijk wordt die lengte aangepast.

Vraag 4: Gaan de twee haltes in Beekbergen vervallen omdat er recent een(bijna) ongeval is geweest, of zijn alle haltes in Gelderland geëvalueerd, en kwamen deze als enige niet door het afwegingskader?

Antwoord

Provincie Gelderland pakt jaarlijks een deel van haar provinciale wegen aan.Daarbij worden alle aspecten bekeken, zoals die van verkeersveiligheid van de gebruikers van het openbaar vervoer, maar ook de verkeersveiligheid voor medeweggebruikers als de bus plotseling moet remmen en moet halteren. De provincie wil graag ongelukken voorkomen. Bovendien wordt in de overweging meegenomen of alternatieve haltes voorhanden zijn. Deze 2 haltes zijn in de evaluatie afgevallen, om de volgende redenen: Om de haltes te handhaven zal een oversteekvoorziening moeten worden gemaakt, halte kommen moeten worden verbreed, en bomen worden gekapt om de perrons te verlengen.

Bovendien zullen de perrons moeten worden verbreed om te voldoen aan de eisen van de toegankelijkheid. Om dit te realiseren zal grond moeten worden aangekocht. De kosten daarvan zijn dermate hoog dat besloten is dit haltepaar te laten vervallen. Een alternatief voor de bewoners van de Engelander weg is voorhanden in Beekbergen, halte Smittenberg.

Vraag 5: Hoe is de ontwikkeling van het aantal haltes geweest, en van de voorzieningen bij de haltes, de afgelopen jaren?

Antwoord

Gelderland kent langs de provinciale wegen ongeveer 750 haltes. Dit aantal is al jaren stabiel. Voorzieningen, zoals abri’s of bankjes of fietsklemmen bij haltes, worden geplaatst als het gebruik van die halte en de ruimte op het perron dat toelaten. Bovendien worden regelmatig haltes aangepast aan de eisen van toegankelijkheid.

Vraag 6: Op treinstation Apeldoorn de Maten zijn enige tijd geleden ook de wachthokjes verwijderd, die nog wat beschutting boden tegen een gure herfstwind over het hoger gelegen perron. Is dit een bezuinigingsactie geweest?

Antwoord

Prorail is bezig om de oudere (afgeschreven) wachtvoorzieningen, zoals abri’s en bankjes, op stations te vervangen door nieuw comfortabel meubilair. Het is geen bezuinigingsactie. We hebben van onze kant daarbij aangegeven dat het belangrijk is dat de reiziger die op het perron moet wachten voldoende comfort en beschutting blijft houden.

Vraag7: ProRail is op meer plaatsen in Gelderland bezig, en beweert zelf dat het verblijf op het station prettig moet zijn, en dat de nieuwe meubels warmer zijn. Heeft ProRail hierover overleg met de provincie,en heeft de provincie de plannen goedgekeurd?

Antwoord

De vervanging van oud meubilair door nieuw meubilair is een operatie die al een aantal jaren loopt. Nog niet alle 66 treinstations in Gelderland hebben het nieuwe meubilair. ProRail voert de vervanging uit in overleg met ons en de regionale vervoerders, voor zover hetgaat om de regionale spoorlijnen. In een aantal gevallen hebben w gevraagd om extra maatregelen (bv extra bankjes) omdat de reizigersvraag op sommige locaties groter is dan aanvankelijk ingeschat.

Vraag

8: De bekende OV routeplanner https://9292.nl/ functioneert onderweg, wanneer geen breedbandverbinding voorhanden is, steeds minder goed vanwege alle reclame die erbij getoond wordt. Is het niet mogelijk de OV routeplanner zonder reclame te laten werken? Kunnen de provincies daar (direct of indirect) nog invloed op hebben?

Antwoord

9292is een zelfstandig bedrijf. Dit bedrijf kent geen subsidierelatie metde provincies. De provincies kunnen dan ook geen invloed uitoefenen op 9292 als het gaat om reclame op haar routeplanner.


De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer