Schrif­te­lijke vragen over Geiten­hou­derij Gendt


Indiendatum: dec. 2018

Volgendeen bericht in de Gelderlander zijn omwonenden van een geitenhouderij in Gendt die wil uitbreidennog steeds bezorgd over hun gezondheid.

Ookeen oud-huisarts is ongerust, en stuurde een afschriftvan zijn brief aan de gemeenteraad naar decommissie RLW.

Desituatie in Gendt is ter sprake gekomen toen op 29 november 2017 hetmoratorium voor de geitenhouderij is besproken.Enkele fracties wilden voor onder andere deze geitenhouder eenuitzondering maken, maar in het vervolgvoorstel gaf het college aandat dit niet mogelijk was.Wel zou een nader onderzoek nog worden afgewacht.

Inde mededelingenbrief van 27 november noemt GS het laatste RIVM rapport dat de gezondheidsrisico’s rondgeitenhouderijen heeft bevestigd. Het college heeft de gemeenten nugevraagd strikt toezicht te houden, en voortvarend te handhaven, enheeft ook een handreiking gedaan, om over complexeregelgevingssituaties contact met de provincie op te nemen.

VolgensOmroep Gelderland beweerde een wethouder van de gemeente Lingewaardgisterenavond echter,als reactie op een petitie met bijna 800 handtekeningen tegenuitbreiding van het bedrijf, dat de gemeentegeen keus heeft, en dat er een vergunning voor 2.200 geiten verleendmoet worden. Omwonenden hebben hun hoop nu op de provincie gevestigd.

Vragen:

1.Watbetekent de tekst in de mededelingenbrief voor de geitenhouderij inGendt, en voor eventuele andere geitenhouderijen waar mogelijk noggeen duidelijkheid over was?

2.Alsde gemeente ten onrechte een vergunning wil afgeven, zult u daningrijpen?

Luukvan der Veer

LidProvinciale Staten van Gelderland

Partijvoor de Dieren.

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 15 jan. 2019

Vraag1: Wat betekent de tekst in de mededelingenbrief voor degeitenhouderij in Gendt, en voor eventuele andere geitenhouderijenwaar mogelijk nog geen duidelijkheid over was?

Antwoord:

Van gemeenten wordt verwacht dat zij strikt toezicht houden op denaleving van het vestigings en uitbreidingsverbod geitenhouderijenen bij overtreding van het verbod overgaan tot daadwerkelijke envoortvarende handhaving. Daar waar nodig kunnen wij gemeenten helpenbij de interpretatie van de regels uit de Omgevingsverordening. Demededelingenbrief heeft geen gevolgen voor de geitenhouderij in Gendtwat betreft handhaving. De gemeente Lingewaard is bezig methandhaving en moet in dat kader beoordelen of de huidige situatie kanworden gelegaliseerd. Die legalisatievraag gaat niet over het aantalgeiten. Het huidige aantal geiten is legaal, namelijk al in 2010toegestaan met een inmiddels onherroepelijke milieuvergunning. Eendeel van de geiten, ca. 1500 geiten, worden sinds 2016 gehuisvest ineen gebouw dat niet als geitenstal is vergund. De legalisatievraaggaat dus over het gebruik van een gebouw als stal voor het houden vanca. 1500 reeds in 2010 vergunde geiten. De wijziging van het gebruikvan dit gebouw past in het huidige bestemmingsplan. Er is derhalvegeen sprake van een overtreding van het bestemmingsplan. Voorlegalisering is een beperkte aanpassing van het gebouw nodig. Zo’naanpassing is niet strijdig met het vestigings enuitbreidingsverbod, aangezien het aantal geiten niet toeneemt tenopzichte van de in 2010 vergunde situatie. Uiteraard wordt van degemeente Lingewaard verwacht dat er strikt toezicht wordt gehoudendat het verbod niet alsnog wordt overtreden en dat over wordt gegaantot daadwerkelijke en voortvarende handhaving als het verbod welwordt overtreden.

Vraag2: Als de gemeente ten onrechte een vergunning wil afgeven, zult udan ingrijpen?

Antwoord

Hoewel het vestigings en uitbreidingsverbod geitenhouderijen in hetkader van de Wet ruimtelijke ordening uit voorzorg voor de gezondheidvan omwonenden in het leven is geroepen, maakt de volksgezondheidgeen onderdeel uit van het wettelijke toetsingskader voor degevraagde bouw en milieuveranderingsvergunning in Gendt. Als degemeente Lingewaard een vergunning verleent of een bestemmingplanvaststelt in strijd met het vestigings en uitbreidingsverbodgeitenhouderijen, dan zullen wij uiteraard, afhankelijk van deprocedure (reguliere of uitgebreide procedure van de Wabo), ofwelbezwaar maken tegen het besluit ofwel een zienswijze indienen tegenhet ontwerpbesluit waarna vervolgens de weg openstaat voor hetinstellen van beroep. Ook kunnen wij een reactieve aanwijzing geven.

Uit bovenstaande blijkt evenwel dat de gemeente de gevraagde bouw- en milieuveranderingsvergunning wettelijk niet kan weigeren.


De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer