Schrif­te­lijke vragen over Geiten­hou­derij Gendt


Volgend een bericht in de Gelderlander zijn omwonenden van een geitenhouderij in Gendt die wil uitbreiden nog steeds bezorgd over hun gezondheid.

Ook een oud-huisarts is ongerust, en stuurde een afschrift van zijn brief aan de gemeenteraad naar de commissie RLW.

De situatie in Gendt is ter sprake gekomen toen op 29 november 2017 het moratorium voor de geitenhouderij is besproken. Enkele fracties wilden voor onder andere deze geitenhouder een uitzondering maken, maar in het vervolgvoorstel gaf het college aan dat dit niet mogelijk was. Wel zou een nader onderzoek nog worden afgewacht.

In de mededelingenbrief van 27 november noemt GS het laatste RIVM rapport dat de gezondheidsrisico’s rond geitenhouderijen heeft bevestigd. Het college heeft de gemeenten nu gevraagd strikt toezicht te houden, en voortvarend te handhaven, en heeft ook een handreiking gedaan, om over complexe regelgevingssituaties contact met de provincie op te nemen.

Volgens Omroep Gelderland beweerde een wethouder van de gemeente Lingewaard gisterenavond echter, als reactie op een petitie met bijna 800 handtekeningen tegen uitbreiding van het bedrijf, dat de gemeente geen keus heeft, en dat er een vergunning voor 2.200 geiten verleend moet worden. Omwonenden hebben hun hoop nu op de provincie gevestigd.

Vragen:

1.Wat betekent de tekst in de mededelingenbrief voor de geitenhouderij in Gendt, en voor eventuele andere geitenhouderijen waar mogelijk nog geen duidelijkheid over was?

2.Als de gemeente ten onrechte een vergunning wil afgeven, zult u dan ingrijpen?

Luuk van der Veer

Lid Provinciale Staten van Gelderland

Partij voor de Dieren.

Antwoorddatum: 15 jan. 2019

Vraag 1: Wat betekent de tekst in de mededelingenbrief voor de geitenhouderij in Gendt, en voor eventuele andere geitenhouderijen waar mogelijk nog geen duidelijkheid over was?

Antwoord:

Van gemeenten wordt verwacht dat zij strikt toezicht houden op de naleving van het vestigings en uitbreidingsverbod geitenhouderijen en bij overtreding van het verbod overgaan tot daadwerkelijke en voortvarende handhaving. Daar waar nodig kunnen wij gemeenten helpen bij de interpretatie van de regels uit de Omgevingsverordening. De mededelingenbrief heeft geen gevolgen voor de geitenhouderij in Gendt wat betreft handhaving. De gemeente Lingewaard is bezig met handhaving en moet in dat kader beoordelen of de huidige situatie kan worden gelegaliseerd. Die legalisatievraag gaat niet over het aantal geiten. Het huidige aantal geiten is legaal, namelijk al in 2010 toegestaan met een inmiddels onherroepelijke milieuvergunning. Een deel van de geiten, ca. 1500 geiten, worden sinds 2016 gehuisvest in een gebouw dat niet als geitenstal is vergund. De legalisatievraag gaat dus over het gebruik van een gebouw als stal voor het houden van ca. 1500 reeds in 2010 vergunde geiten. De wijziging van het gebruik van dit gebouw past in het huidige bestemmingsplan. Er is derhalve geen sprake van een overtreding van het bestemmingsplan. Voor legalisering is een beperkte aanpassing van het gebouw nodig. Zo’n aanpassing is niet strijdig met het vestigings en uitbreidingsverbod, aangezien het aantal geiten niet toeneemt ten opzichte van de in 2010 vergunde situatie. Uiteraard wordt van de gemeente Lingewaard verwacht dat er strikt toezicht wordt gehouden dat het verbod niet alsnog wordt overtreden en dat over wordt gegaan tot daadwerkelijke en voortvarende handhaving als het verbod wel wordt overtreden.

Vraag 2: Als de gemeente ten onrechte een vergunning wil afgeven, zult u dan ingrijpen?

Antwoord

Hoewel het vestigings en uitbreidingsverbod geitenhouderijen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening uit voorzorg voor de gezondheid van omwonenden in het leven is geroepen, maakt de volksgezondheid geen onderdeel uit van het wettelijke toetsingskader voor de gevraagde bouw en milieuveranderingsvergunning in Gendt. Als de gemeente Lingewaard een vergunning verleent of een bestemmingplan vaststelt in strijd met het vestigings en uitbreidingsverbod geitenhouderijen, dan zullen wij uiteraard, afhankelijk van de procedure (reguliere of uitgebreide procedure van de Wabo), ofwel bezwaar maken tegen het besluit ofwel een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit waarna vervolgens de weg openstaat voor het instellen van beroep. Ook kunnen wij een reactieve aanwijzing geven.

Uit bovenstaande blijkt evenwel dat de gemeente de gevraagde bouw- en milieuveranderingsvergunning wettelijk niet kan weigeren.


De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer