Schrif­te­lijke vragen over Vink - the never ending story?


Indiendatum: dec. 2018

Deze vragen zijn ingediend samen met de fracties van GroenLinks en SP.

Lezende de Gelderlander, dd. 3 december2018 “Vink onder curatele: speciaal team houdt afvalverwerker in de gaten”,waarin gemeld wordt dat de provincie Gelderland de Barnevelds eafvalverwerker Vink onder curatele heeft gesteld. Lopende dediscussie over het VTH-beleid, horende de verschillendcommissiebijeenkomsten en Statendebatten hierover, bekeken de uitzending van Zembla (d.d. 28 november 2018);

Lezende de artikelen van Omroep Gelderland;

Schade aan gezondheid door vervuilde grond in Barneveld ‘niet uit te sluiten’”(28 november 2018);

Gelderland geeft omstreden afvalbedrijf Vink nieuwe vergunning” (28 november 2018);

Provincie Gelderland wijst kritiekafvalverwerker Vink van de hand” (29 november2011);

Verderlezende artikelen in de Gelderlander;

Directeur Vink over vuile-grondaffaire:‘Het zand is schoon’ “ (28 november 2018);

“'Gezondheidsrisico's vuile grond Barneveldniet uit te sluiten’” (28 november 2018) ;

Huiseigenaren vervuilde grond Barneveldbereiden schadeclaim voor” (28 november 2018) ;

Onrust in vuile grondwijken in Barneveld nauitzending Zembla” (dd. 29 november 2018);

hebben wij de volgende vragen:

1. De vervuilde grond van Vink is op verschillende locaties terechtgekomen. Kunt u voor alle grond aangeven op welke locaties dit is? Zo ja, welke? Zo nee,

a. Waarom niet?

b. Wat gaat u er aan doen om dit op te helderen?

2. Kunt u aangeven om hoeveel grond het gaat en wat de herkomst en exacte samenstelling van de gestorte, vervuilde grond is?

3. Bent u van plan zelf uitgebreid

bodemonderzoek te laten verrichten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee,

waarom niet?

Zo ja, worden alle resultaten daarvan dan ook openbaar beschikbaar gesteld?

4. Er zijn gemeenten en vooral ook inwoners die zich zorgen maken over de veiligheid (gezondheidsrisico’s) van de grond in hun buurt. Hoe worden gemeenten en bewoners van huizen waar de vervuilde grond is gestort betrokken bij de gesprekken hierover?

5. Volgens gedeputeerde staten is de grond vervuild maar vormt deze geen risico voor de volksgezondheid, omdat deze grond binnen de veiligheidsnormen valt. In de genoemde Zembla-uitzending geven deskundigen aan dat het nog steeds onduidelijk is of de grond wel of niet veilig is. Is de grond nu veilig of niet en kan de provincie daar overtuigende bewijzen voor aandragen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

6. Wat wordt er gedaan om gemeenten en inwoners duidelijkheid te geven over de veiligheid op de locaties waar vervuilde grond gestort is?

7. Waarom krijgen wij wederom eerst via de media informatie over beleid en handelen van de provincie ten aanzien van Vink in tegenstelling tot gedane toezegging om de Staten pro-actief te informeren?

8. Bent u zich er bewust van dat dit niet bijdraagt aan vertrouwen van de Staten in deze zaak?

Vink en Bibob

  1. Wanneer waren de onderzoeksgegevens van het Bibob-team beschikbaar?
  2. Waarom is Vink niet eerder op slot gegaan, terwijl dit juridisch wel mogelijk is via Bibob?
  3. Waarom is de onder curatele stelling nu pas mogelijk?
  4. Welk effect hebben de nu genomen maatregelen op de verwerking van de hoeveelheid afval bij Vink? Is er een reële kans op ophoping van aangeboden afval en dientengevolge op nieuwe risico’s?
  5. Is er ook overwogen om Vink geen nieuwe vergunning te geven? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
  6. Vindt u dat de provincie als toezichthouder een verantwoordelijkheid heeft in problematiek die is ontstaan? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vink en asbest

  1. Herkent u de melding in Zembla dat Vink 80 overtredingen heeft begaan bij de verwerking van asbest? Zo ja, wat is hierover bekend? Zo nee, wat klopt hier dan niet aan?
  2. Klopt het bericht dat de provincie Gelderland niet meewerkt aan het verzoek van Zembla om de bevindingen van de Omgevingsdienst over de overtredingen met asbest openbaar te maken omdat er justitieel onderzoek gaande is? Zo ja, wat doet de provincie Gelderland om haar inwoners te informeren over de risico’s van de opslag van asbest bij Vink (en vergelijkbare bedrijven), hangende het onderzoek?

Paul Kusters (SP Gelderland), Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren), Joep Langeveld (GroenLinks)

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 18 dec. 2018

Vraag1: De vervuilde grond van Vink is op verschillende locaties terechtgekomen. Kunt u voor alle grond aangeven op welke locaties dit is? Zo ja, welke?

Zo nee,

a. Waarom niet?

b. Wat gaat u eraan doen om dit op te helderen?

Antwoord: De lijst met gemeenten waar de grond is terecht gekomen treft u aan in de bijlage. Deze lijst is tot stand gekomen op basis van een nadere analyse van de informatie uit het DAT-onderzoek.

Vraag 2: Kunt u aangeven om hoeveel grond het gaat en wat de herkomst en exacte samenstelling van de gestorte, vervuilde grond is?

Antwoord: De grond is afkomstig uit de grondreiniger van Vink.Hierdoor is de samenstelling van de grond gewijzigd. De bemonstering van de grond is uitgevoerd op het bedrijfsterrein van Vink. Wij gaan ervan uit dat de grond die is toegepast dezelfde samenstelling heeftals de grond die is bemonsterd op het bedrijfsterrein van Vink. Voorde hoeveelheden verwijzen wij u naar de bijlage.

Vraag 3: Bent u van plan zelf uitgebreid bodemonderzoek te laten verrichten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja,worden alle resultaten daarvan dan ook openbaar beschikbaar gesteld?

Antwoord: Nee, wij voeren zelf geen bodemonderzoek uit. De grond is toegepast onder de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit.Dit betekent dat de gemeente bevoegd gezag is voor de toepassing e het toezicht hierop.

Vraag 4: Er zijn gemeenten en vooral ook inwoners die zich zorgen maken over de veiligheid (gezondheidsrisico’s) van de grond in hun buurt. Hoe worden gemeenten en bewoners van huizen waar de vervuilde grond is gestort betrokken bij de gesprekken hierover?

Antwoord: Wij hebben de betrokken gemeenten geïnformeerd. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen of en zo ja op welke wijze zij communiceren met hun inwoners.

Vraag 5: Volgens gedeputeerde staten is de grond vervuild maar vormt deze geen risico voor de volksgezondheid, omdat deze grond binnen de veiligheidsnormen valt. In de genoemde Zembla-uitzending geven deskundigen aan dat het nog steeds onduidelijk is of de grondwel of niet veilig is. Is de grond nu veilig of niet en kan de provincie daar overtuigende bewijzen voor aandragen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Uit een nader onderzoek van de Omgevingsdienst Regio Arnhem en de GGD blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Ditis voor ons leidend. Voor het overige verwijzen wij u naar de beantwoording van vraag 3 en 4.

Vraag 6: Wat wordt er gedaan om gemeenten en inwoners duidelijkheid te geven over de veiligheid op de locaties waar vervuilde grond gestort is?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 7: Waarom krijgen wij wederom eerst via de media informatie over beleid en handelen van de provincie ten aanzien van Vink in tegenstelling tot gedane toezegging om de Staten proactief te informeren?

Antwoord: Wij hebben u zo zorgvuldig mogelijk geïnformeerd. Onze intentie was om de gemeenten in positie te brengen om hun inwoners te kunnen informeren.

Vraag 8: Bent u zich er bewust van dat dit niet bijdraagt aan vertrouwen van de Staten in deze zaak?

Antwoord: Zie het antwoord opvraag 7.

Vink en Bibob

Vraag 9: Wanneer waren de onderzoeksgegevens van het Bibob-team beschikbaar?

Antwoord: Op 13 november 2018 hebben wij het Bibob-advies in onze vergadering besproken. De stukken zijn op grond van de Wet Bibob niet openbaar.

Vraag 10: Waarom is Vink niet eerder op slot gegaan, terwijl dit juridisch wel mogelijk is via Bibob?

Antwoord: De resultaten van een Bibob-onderzoek kunnen aanleiding zijn om een vergunning te weigeren of om er extra voorschriften aan te verbinden. Wij hebben op basis van het Bibob-advies voor deze laatste optie gekozen. Uit bestendige jurisprudentie blijkt dat bij deze afweging proportionaliteit altijd een criterium is.

Vraag 11: Waarom is de onder curatele stelling nu pas mogelijk?

Antwoord: Wij gaan ervan uit dat u doelt op de Bibob-voorschriften uit de ontwerpbeschikking. Deze voorschriften vloeien voort uit de aanvraag van Vink om een nieuwe omgevingsvergunning.

Vraag 12: Welk effect hebben de nu genomen maatregelen op deverwerking van de hoeveelheid afval bij Vink? Is er een reële kans op ophoping van aangeboden afval en dientengevolge op nieuwerisico’s?

Antwoord: Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 2 op uw vragen over het VTH en gedoogbeleid.

Vraag 13: Is er ook overwogen om Vink geen nieuwe vergunning te geven? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 10.

Vraag 14: Vindt u dat de provincie als toezichthouder een verantwoordelijkheid heeft in problematiek die is ontstaan? Zo ja, opwelke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij vullen onze verantwoordelijkheid in conform vastgesteld beleid en wet en regelgeving.

Vink en asbest.

Vraag 15: Herkent u de melding in Zembla dat Vink 80 overtredingen heeft begaan bij de verwerking van asbest? Zo ja, wat is hieroverbekend? Zo nee, wat klopt hier dan niet aan?

Antwoord: Zoals tijdens het debat op 14 november 2018 door ons is aangegeven kunnen wij, gezien de relatie met het onderzoek van het Openbaar Ministerie, hierover geen mededelingen doen.

Vraag 16: Klopt het bericht dat de provincie Gelderland niet meewerkt aan het verzoek van Zembla om de bevindingen van de Omgevingsdienst over de overtredingen met asbest openbaar te maken omdat er justitieel onderzoek gaande is? Zo ja, wat doet de provincie Gelderland om haar inwoners te informeren over de risico’s van de opslag van asbest bij Vink (en vergelijkbare bedrijven), hangende het onderzoek?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 15. In de omgevingsvergunning worden eisen gesteld aan de wijze waarop asbest wordt opgeslagen. De risico’s worden hiermee beperkt. Mochten zich risico’s voordoen,informeren wij de inwoners via de geëigende kanalen.


De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer