Vragen over grond­wa­ter­ont­trek­kingen en koel­wa­ter­lo­zingen


Indiendatum: aug. 2009

» deze vragen op de website van de provincie

In juli lag op het provinciehuis de beschikking ter inzage voor een vergunning voor een bedrijf in Ugchelen voor het (extra) onttrekken van maximaal 600.000 m3 grondwater . Omdat het grondwater gebruikt zou worden als koelwater, en omdat het om een grote hoeveelheid gaat, heeft onze fractie om nadere informatie gevraagd.

Uit het besluit dat ter inzage lag bleek dat op dit moment de koeling nog gebeurt door middel van koeltorens, met een watergebruik daarvoor van ca. 24.000 m3 per jaar. Via de verdampingswarmte van water valt daaruit af te leiden dat bijna 2 MW vermogen weggekoeld moet worden. Het koelwater, waarvoor de provincie de vergunning verleend om het op te pompen, moet op een bepaald moment natuurlijk ook weer geloosd worden.

De vergunning daarvoor is afgegeven door het Waterschap Veluwe. Wij hebben de vergunning opgevraagd. Uit de ons toegezonden documenten (de beschikking van 23 juni 2008) blijkt dat het koelwater een maximale temperatuur van 25 °C mag hebben, en een pH van 9,0. Er is geen maximum debiet aangegeven, maar uit de aanvraag die eerder bij de stukken ter inzage lag blijkt dat het na de geplande uitbreiding gaat om maximaal 1.080.000 m3 per jaar (of 123 m3/uur, of 34 l/s).

Voor de onttrekkingsvergunning zijn diverse rapporten opgesteld om de ecologische gevolgen van bijvoorbeeld de grondwaterdaling in te schatten. Niet duidelijk is of er ook een inschatting gemaakt is van de gevolgen van de lozing van 123 m3 per uur warm water van 25 graden Celcius op het waterleven in de Eendrachtspreng, en de in de omgeving aanwezige beschermde diersoorten.

Toevallig vonden wij nog het document visie Eendrachtspreng . (Via Google is het niet te vinden. Wellicht kan in de beschikkingen ter informatie naar dit soort documenten verwezen worden.) Op bladzijde 34 staat daarin : “De maximale lozingstemperatuur bij de fabriek bedraagt 25 graden Celsius. Vanuit ecologisch oogpunt is een lage temperatuur van het lozingswater gewenst, bij voorkeur lager dan 16/17 graden Celsius. Vraag is of het water gedurende het transport voldoende afkoelt.

In het besluit van GS is onder “9 overwegingen” aangegeven dat door de gemeente, het waterschap, en de provincie is samengewerkt, en dat, hoewel het gebruik van grondwater voor doorstroomkoeling volgens het Waterhuishoudingsplan III laagwaardig gebruik is dat zoveel mogelijk voorkomen dient te worden, in dit geval beleidsruimte is toegepast, omdat in de toekomst sanerings- en drainagewater zal worden ingezet waardoor er geen sprake meer is van laagwaardig gebruik, en om zo tot een optimale integrale aanpak te komen. In het kader van de integrale aanpak zal dus waarschijnlijk bij de vergunningverlening beoordeeld zijn of het op te pompen grondwater na voor koeling te zijn gebruikt ook weer veilig geloosd kan worden.

Vragen

  1. Wat kunnen de gevolgen voor de ecologische situatie zijn, bij lozing van 123 m3/uur water van 25 graden Celcius (incidenteel of continue) op de Eendrachtspreng ?
  2. Is daarvan vooraf een inschatting gemaakt ?
  3. Wat zouden de gevolgen voor het waterleven zijn als 123 m3/uur water met een pH van 9,0 geloosd zou worden ? (De pH van bleekwater is 9,5 .)
  4. Waarom is in de WVO vergunning van het Waterschap (in verband met het relatief hoge maximale debiet) de maximaal toegestane temperatuur niet lager gekozen, bijvoorbeeld 16 graden Celcius in plaats van 25 ? Waarom is een maximale pH van 9,0 gekozen ? Waarom is geen grens gesteld aan de maximale thermische belasting van de beek ?
  5. Zijn er al vergelijkbare situaties in Gelderland, waar een relatief grote hoeveelheid koelwater op een beek geloosd wordt ?
  6. Is er ook, wellicht met medewerking van het provinciale duurzaamheidsteam , onderzocht of de grote hoeveelheid warmte ergens nuttig gebruikt kan worden ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 22 sep. 2009

» de antwoorden op de website van de provincie

Vraag 1: Wat kunnen de gevolgen voor de ecologische situatie zijn, bij lozing van 123 m3/uur water van 25 graden Celcius (incidenteel of continue) op de Eendrachtspreng?
Antwoord: Met betrekking tot de gestelde vraag zijn Gedeputeerde Staten niet bevoegd. De vraag heeft voornamelijk betrekking op een lozing in het kader van de Wvo (Wet verontreiniging oppervlakte-wateren). De in de door Gedeputeerde Staten verleende vergunning voor het onttrekken van grondwater aangehaalde integrale aanpak heeft betrekking op het proces voorafgaand aan de verschillende benodigde besluiten.
Bij vergunningverlening in het kader van de Grondwaterwet wordt niet beoordeeld of het op te pompen grondwater weer veilig geloosd kan worden. Deze beoordeling vindt plaats door het bevoegd gezag in het kader van de Wvo, het waterschap Veluwe.

Vraag 2: Is daarvan vooraf een inschatting gemaakt?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 3: Wat zouden de gevolgen voor het waterleven zijn als 123 m3/uur water met een pH van 9,0 geloosd zou worden (de pH van bleekwater is 9,5)?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 4: Waarom is in de WVO-vergunning van het waterschap (in verband met het relatief hoge maximale debiet) de maximaal toegestane temperatuur niet lager gekozen, bijvoorbeeld 16 gra-den Celcius in plaats van 25? Waarom is een maximale pH van 9,0 gekozen ? Waarom is geen grens gesteld aan de maximale thermische belasting van de beek?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 5: Zijn er al vergelijkbare situaties in Gelderland, waar een relatief grote hoeveelheid koelwater op een beek geloosd wordt?
Antwoord: Uit navraag bij het waterschap Veluwe blijkt dat vaker koelwater wordt geloosd op beken en op het Apeldoorns Kanaal. Beoordeling of het water veilig kan worden geloosd vindt plaats door het bevoegd gezag in het kader van de Wvo, het waterschap Veluwe.

Vraag 6: Is er ook, wellicht met medewerking van het provinciale duurzaamheidsteam, onderzocht of de grote hoeveelheid warmte ergens nuttig gebruikt kan worden?
Antwoord: Nee. Bij vergunningverlening in het kader van de Grondwaterwet wordt niet beoordeeld of de te lozen hoeveelheid warmte ergens nuttig gebruikt kan worden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
dr.ir. C. Volp - wnd. secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer