Vragen over hand­having weidegang


Indiendatum: dec. 2013

Zoals bekend loopt de weidegang steeds verder terug. Recente cijfers over weidegang van het CBS zijn gebaseerd op opgaven van de veehouders zelf. Bovendien tellen dieren die gedurende honderd dagen per jaar iedere dag 8 uur in de wei lopen al mee. Ze brengen dan slechts 9 % van hun tijd in de wei door.

Vragen:

  1. Ook voor de Natuurbeschermingswetvergunningen (waar de provincie voor verantwoordelijk is) is het van belang of dieren wel of geen weidegang hebben, in verband met de verschillende emissiecoëfficienten. Hoe gebeurt op dit moment de handhaving op de weidegang door de provincie ? Is dit een papieren controle, of controleert u of de dieren écht in de wei lopen ?
  2. Op luchtfoto’s die jaarlijks gemaakt worden (met een resolutie van 25 cm) zijn de koeien in de wei ook te onderscheiden. Maar als we door de luchtfoto’s op de website van Gelderland heen scrollen valt op dat er nog maar weinig dieren meer te zien zijn.


    Van welke datum is de luchtfoto, en hoeveel dieren schat u dat er op zo’n mooie dag in totaal in Gelderland in de wei zouden moeten lopen, gezien de cijfers van de landbouwtelling, en de gemiddelde gegevens van de verleende Natuurbeschermingswetvergunningen ?
  3. Een handige IT student kan ongetwijfeld snel een programma maken dat het aantal dieren in de wei telt op de nieuwe jaarlijkse luchtfoto’s. Bent u bereid om met een opleiding te overleggen of dit onderdeel van een stage- of afstudeeropdracht kan zijn ?
  4. Het satellietportaal biedt dagelijks gratis satellietfoto’s van Gelderland aan. Helaas is de resolutie van 2 m onvoldoende om de dieren duidelijk in de wei te zien. Recent onderzoek van Alterra laat zien dat de beelden wel goed gebruikt kunnen worden om te beoordelen welke graslanden gemaaid worden, en welke begraasd worden. Gebruikt de provincie al satellietbeelden voor handhaving ? Bent u bereid dat (eventueel steeksproefsgewijs) te doen om deweidegang te controleren ?
  5. Diverse gemeenten, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nemen deel aan de proef met het satellietdataportaal. Provincies en het IPO zijn echter nog niet vermeld4. Wellicht zijn de beelden ook goed te gebruiken voor handhaving van de nieuwe natuurtaken. Bijvoorbeeld controle op illegale boskap of het verwijderen van landschapselementen. Bent u bereid dit binnen het IPO aan de orde te stellen ?Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

-> Hier zijn de vragen als PDF te vinden

Indiendatum: dec. 2013
Antwoorddatum: 26 dec. 2013

Vraag 1:
Ook voor de Natuurbeschermingswetvergunningen (waar de provincie voor verantwoordelijk is) is het van belang of dieren wel of geen weidegang hebben, in verband met de verschillende emissiecoëfficiënten. Hoe gebeurt op dit moment de handhaving op de weidegang door de provincie? Is dit een papieren controle, of controleert u of de dieren écht in de wei lopen?

Antwoord:
Onze toezichthoudende bevoegdheden beperken zich in dit verband tot de naleving van de vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet. Het is aan de aanvrager van een vergunning of hij wil beweiden of niet maar hierbij spelen verschillende ammoniakemissies, en
de daarmee samenhangende deposities op natuurgebieden, een rol. Er kunnen dan stalsystemen van toepassing zijn (in de rundveehouderij) waarbij een van de voorwaarden beweiding is. De basis van een controlebezoek vormen de, in de verleende Natuurbeschermingswetvergunning opgenomen voorschriften met daarnaast bijvoorbeeld de milieuvergunning en landbouwtellingsgegevens. Door de veehouder verstrekte informatie tijdens het controlebezoek kan aanleiding geven tot een verdere controle m.b.t. weidegang.

Vraag 2:
Op luchtfoto's die jaarlijks gemaakt worden (met een resolutie van 25 cm) zijn de koeien in wei ook te onderscheiden. Maar als wij door de luchtfoto's op de website van Gelderland heen scrollen valt op dat er nog maar weinig dieren meer te zien zijn. Van welke datum is de luchtfoto, en hoeveel dieren schat u dat er op zo'n mooie dag in totaal in Gelderland in de wei zouden moeten lopen, gezien de cijfers van de landbouwtelling, en de gemiddelde gegevens van de verleende Natuurbeschermingswetvergunningen?

Antwoord:
Het is ons niet bekend van welke datum deze foto is. Wij kunnen niet inschatten hoeveel koeien er dan gemiddeld in de wei zouden moeten lopen. Bovendien is er geen afzonderlijke registratie van de Natuurbeschermingswetvergunningen waarin de staltypen (beweiden) en aantal dieren worden bijgehouden. Dit wordt alleen per te controleren bedrijf onderzocht op basis van de vergunning.

Vraag 3:
Een handige IT-student kan ongetwijfeld snel een programma maken dat het aantal dieren in de wei telt op de nieuwe jaarlijkse luchtfoto's. Bent u bereid om met een opleiding te overleggen of dit onderdeel van een stage- of afstudeeropdracht kan zijn?

Antwoord:
Wij achten het niet zinvol om een dergelijke applicatie te (laten) ontwikkelen. Het tellen op basis van een luchtfoto biedt onvoldoende inzicht in de mate van beweiding omdat dit niet meer dan een momentopname betreft.

Vraag 4:
Het satellietportaal biedt dagelijks gratis satellietfoto's van Gelderland aan. Helaas is de resolutie van 2 m onvoldoende om de dieren duidelijk in de wei te zien. Recent onderzoek van Alterra laat zien dat de beelden wel goed gebruikt kunnen worden om te beoordelen welke graslanden gemaaid worden, en welke begraasd worden. Gebruikt de provincie al satellietbeelden voor handhaving? Bent u bereid dat (eventueel steeksproefsgewijs) te doen om de weidegang te controleren?

Antwoord:
Neen, het rapport van Alterra geeft wel aan dat goed te zien is welke percelen gemaaid worden, over begrazing wordt geen uitspraak gedaan. Bij begrazing zal de beoordeling niet zo makkelijk zijn omdat het gras al vrij snel beweid wordt zodat het de meeste energie voor de koe bevat. Het verschil in kleuren op de satellietbeelden zal dan ook niet groot zijn omdat de overgang van vol grasland naar beweid grasland een geleidelijk proces is (net zoals de groei van het gras) Daarnaast worden de beelden voor de DMC-satelliet vier keer per week ververst. Voor de Formosat is de verversing van de beelden slechts 1 keer per 10 dagen waardoor de kans op onvolledigheid van de gegevens weer toeneemt. Ook hier zijn de beelden niet meer dan een momentopname. Satellietbeelden worden niet gebruikt bij de handhaving van weidegang

Vraag 5:
Diverse gemeenten, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nemen deel aan de proef met het satellietdataportaal. Provincies en het IPO zijn echter nog niet vermeld4. Wellicht zijn de beelden ook goed te gebruiken voor handhaving van de nieuwe natuurtaken. Bijvoorbeeld controle op illegale boskap of het verwijderen van landschapselementen. Bent u bereid dit binnen het IPO aan de orde te stellen?

Antwoord:
Alleen als blijkt dat satellietbeelden geschikt zijn om te gebruiken voor handhaving en daarbij een meerwaarde blijken te hebben, dan zijn wij bereid om dit binnen het IPO aan de orde te stellen. Op dit moment is dit nog niet het geval.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

-> Hier zijn de antwoorden als PDF te vinden

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer