Vragen over gevaar­lijke en onge­wenste wild­rasters


Indiendatum: jan. 2014

Donderdag 9 januari was er het trieste bericht dat rond Garderen een ree was omgekomen in een verkeerd aangelegd wildraster op privé-terrein, nadat het dier waarschijnlijk uren met zijn pootje verstrikt had gezeten in het gaas.

In het artikel staat “Grondeigenaren mogen met toestemming van de provincie een raster plaatsen maar doen dit niet altijd op de juiste wijze.” en “De provincie wil over enkele maanden komen met een strenger rasterbeleid.”

“Het hek is met toestemming van de provincie geplaatst.” wordt er in de reportage gezegd. Volgens de boswachter is het een barrière die niet in de vrije natuur hoort, en was ervoor gewaarschuwd dat het raster problemen zou gaan opleveren. Hij wordt er verdrietig van. Er zijn meer problemen te verwachten.

Onze fractie stelde vorig jaar al vragen over dit soort wildrasters.

1. Welke overheid heeft de vergunning voor het raster gegeven, en waar heeft de vergunning ter inzage gelegen ? Is er op overheid.nl melding van geweest, en klopt het dat de provincie toestemming moest geven ?

2. Hoe zijn de beweringen in het bericht te rijmen met de antwoorden op onze vragen, waarin u aangaf dat de provincie geen bemoeienis heeft met het plaatsen van rasters, en dat u geen voorstander bent van extra regels op dat gebied ?

3. Kent u de notitie “Regulering van rasters en verhekking Natura 2000, EHS en landschap op de Veluwe. Een rechtstheoretische instrumentenanalyse” (Kistenkas) waarin aangegeven wordt hoe Provinciale Staten dit probleem via de Provinciale Ruimtelijke Verordening kunnen oplossen ?

4. Op welke manier wilt u de strengere regels (laten) vaststellen ? Via de ruimtelijke verordening, met rechtstreeks doorwerkende regels, zodat ook gesteld kan worden dat er op bepaalde plaatsen toegang tot leefgebied of doorgang van leefgebied naar leefgebied mogelijk moet zijn, en dat er op andere plaatsen juist geen doorgang moet zijn, namelijk van leefgebied naar schadegevoelige objecten of de bebouwde kom ?

5. Waarom moet het nog maanden duren voor er een strenger beleid komt ? U kunt ons toch in de Statenvergadering van 22 januari een voorbereidingsbesluit voorleggen, om per direct de bouw of aanleg van dit soort onveilige rasters te verbieden ?

6. Bent u bereid kennis over veilige en onveilige rasters, en het belang van doorgangsroutes, actief uit te dragen ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

> Hier zijn de vragen als PDF te vinden

Indiendatum: jan. 2014
Antwoorddatum: 11 mrt. 2014

Vraag 1:
Welke overheid heeft de vergunning voor het raster gegeven, en waar heeft de vergunning ter inzage gelegen? Is er op overheid.nl melding van geweest, en klopt het dat de provincie toestemming moest geven?

Antwoord:
Het is ons niet bekend of de gemeente of het Rijk een vergunning dan wel ontheffing is verleend. Ten behoeve van de aanleg van het raster is zowel van de zijde van Staatsbosbeheer als van de zijde van de provincie geadviseerd. Formele toestemming van de provincie is in dezen niet vereist. Het betreffende wildraster is aangelegd in het kader van een project dat het herstel en de bescherming van een aantal cultuurhistorisch belangrijke landschapselementen behelst. Voor dit project is subsidie door de provincie verleend.

Vraag 2:
Hoe zijn de beweringen in het bericht te rijmen met de antwoorden op onze vragen, waarin u aangaf dat de provincie geen bemoeienis heeft met het plaatsen van rasters, en dat u geen voorstander bent van extra regels op dat gebied?

Antwoord:
Gemeenten kunnen in het kader van de Ruimtelijke Ordening voor het plaatsen van een wildraster een aanlegvergunning eisen. Daarnaast is het plaatsen van een wildraster, wanneer dit effect heeft op het leefgebied van diersoorten, ontheffingplichtig in het kader van de Flora- en faunawet. Dit onderdeel van de wet wordt uitgevoerd door het Rijk. De provincie heeft derhalve op dit moment geen directe bemoeienis met het plaatsen van wildrasters door derden.

Vraag 3:
Kent u de notitie "Regulering van rasters en verhekking Natura 2000, EHS en landschap op de Veluwe. Een rechtstheoretische instrumentenanalyse" (Kistenkas), waarin aangegeven wordt hoe Provinciale Staten dit probleem via de Provinciale Ruimtelijke Verordening kunnen oplossen?

Antwoord:
Ja, de notitie is ons bekend.

Vraag 4:
Op welke manier wilt u de strengere regels (laten) vaststellen? Via de ruimtelijke verordening, met rechtstreeks doorwerkende regels, zodat ook gesteld kan worden dat er op bepaalde plaatsen toegang tot leefgebied of doorgang van leefgebied naar leefgebied mogelijk moet zijn, en dat er op andere plaatsen juist geen doorgang moet zijn, namelijk van leefgebied naar schadegevoelige objecten of de bebouwde kom?

Vraag 5:
Waarom moet het nog maanden duren voor er een strenger beleid komt? U kunt ons toch in de Statenvergadering van 22 januari een voorbereidingsbesluit voorleggen, om per direct de bouw of aanleg van dit soort onveilige rasters te verbieden?

Antwoord op vraag 4 en 5:
Kortheidshalve verwijzen wij naar het rasterbeleid dat ons college binnenkort vaststelt. Hierin geven wij aan in welke gevallen wij rasters wenselijk achten of niet. Tevens wordt gemotiveerd waarom wij vooralsnog geen aanleiding voor extra dan wel strengere regels op dit gebied zien. Een voorbereidingsbesluit kan overigens alleen worden genomen als voorloper van een inpassingsplan, niet als voorloper van een omgevingsverordening. Een voorbereidingsbesluit is in dit verband derhalve niet aan de orde.

Vraag 6:
Bent u bereid kennis over veilige en onveilige rasters, en het belang van doorgangsroutes, actief uit te dragen?

Antwoord:
Na vaststelling van ons beleid zullen wij gemeenten en het Rijk hiervan in kennis stellen. Publieksvoorlichting over de aanleg van veilige rasters achten wij echter geen provinciale overheidstaak. Het Faunafonds vervult al een dergelijke taak. Zij stelt informatie beschikbaar over preventieve maatregelen ter voorkoming van wildschade en kan in specifieke gevallen ook adviseren.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

-> Hier zijn de antwoorden als PDF te vinden

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer