Vragen over het berm­beheer langs provin­ciale wegen


Indiendatum: jul. 2008

» deze vragen op de website van de provincie

 1. Kent u het artikel 'Stukjes stadsnatuur kapotgeklepeld’ van de Stentor ?

Volgens het artikel is ook de provincie betrokken bij de beschreven bermwerkzaamheden, die funest zijn voor de natuur.

 1. Zijn de bermen langs de provinciale weg in het beschreven geval volgens afspraak onderhouden?
 2. Waarom is geen natuurvriendelijkere manier van onderhoud gekozen ?
 3. Houdt de provincie enig toezicht op het bermbeheer dat de gemeenten in Gelderland voeren, bijvoorbeeld in verband met de flora- en faunawet ?


Op de provinciale website is weinig informatie te vinden over bermbeheer in de provincie Gelderland.

Op de pagina “Vragen over werken aan wegen” lezen we “de tien meest gestelde vragen over werkzaamheden aan provinciale wegen”. Vraag 9 gaat over bermbeheer. Er staat dat de provincie een ecologisch verantwoord bermbeheer voert. “Dit betekent dat de bermen minimaal 2 keer per jaar worden geklepeld of gemaaid.”

 1. Bent u met ons eens dat deze tekst wat merkwaardig is, omdat het voor ecologisch verantwoord bermbeheer juist niet wenselijk is dat bermen “minimaal” 2 keer per jaar geklepeld of gemaaid worden ?
 2. Wat zijn de precieze afspraken voor bermbeheer langs de provinciale wegen ?

Het is volgens onze fractie wenselijk dat het bermbeheer op een laagdrempelige en transparante manier op de website van de provincie wordt beschreven, zodat inwoners van Gelderland (inclusief de statenleden) er kennis van kunnen nemen, en wellicht, waar nodig, bij voortschrijdend inzicht, met aanbevelingen voor verbeteringen van het beleid kunnen komen.

Onze fractie zou graag, wanneer bezorgde inwoners van Gelderland contact met ons opnemen, kunnen verwijzen naar de website voor een uitleg van het beleid.

 1. Waarom staat het beheerplan voor wegbermen niet op de website van de provincie, of in het Staten Informatie Systeem, gezien het feit dat vragen over bermbeheer tot de tien meest gestelde vragen over werkzaamheden aan provinciaal wegen behoren ?

Het bureau voor ecologisch onderzoek en beheerplanning “De Groene Ruimte” heeft een evaluatie bermbeheer voor de provincie uitgevoerd.

 1. Is het rapport op de website of in de bibliotheek te vinden ?
 2. Wat waren de conclusies ? Wat waren de conclusies met betrekking tot klepelen ?
 3. Zijn de adviezen opgevolgd ?
 4. Is het “Meetnet Bermgraskwaliteit Provincie Gelderland” nog actief ?

Luuk van der Veer,
Lid Provinciale Staten van Gelderland,
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 2 sep. 2008

» deze antwoorden op de website van de provincie

Vraag 1: Kent u het artikel 'Stukjes stadsnatuur kapotgeklepeld'’ van de Stentor ?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Zijn de bermen langs de provinciale weg in het beschreven geval volgens afspraak onderhouden?
Antwoord: Ja, conform provinciaal beleid.

Vraag 3: Waarom is geen natuurvriendelijkere manier van onderhoud gekozen ?
Antwoord: Langs de provinciale wegen wordt vanaf begin jaren ‘90 aan ecologisch bermbeheer gedaan. Dit is een zeer natuurvriendelijke manier van onderhoud waarbij een interessante bermvegetatie wordt verkregen. Zie ook bijlage “Gemeente: maaibeleid niet wijzigen” uit het Zutphens Dagblad 28-07-2008.

Vraag 4: Houdt de provincie enig toezicht op het bermbeheer dat de gemeenten in Gelderland voeren, bijvoorbeeld in verband met de flora- en faunawet ?
Antwoord: Nee. De handhaving hiervan ligt bij het ministerie van Landbouw en Visserij.

Vraag 5: Op de provinciale website (...) staat dat de provincie een ecologisch verantwoord bermbeheer voert. “Dit betekent dat de bermen minimaal 2 keer per jaar worden geklepeld of gemaaid.” Bent u met ons eens dat deze tekst wat merkwaardig is, omdat het voor ecologisch verantwoord bermbeheer juist niet wenselijk is dat bermen “minimaal” 2 keer per jaar geklepeld of gemaaid worden ?
Antwoord: De term 'minimaal' is inderdaad niet juist. Dit moet zijn '1 à 2 keer'. Alleen bij verkeersonveilige situaties en recente verstoring van de berm (vanwege het verschijnen van jacobskruiskruid) wordt een derde keer gemaaid.

Vraag 6: Wat zijn de precieze afspraken voor bermbeheer langs de provinciale wegen ?
Antwoord: Het maairegime wordt afgestemd wordt op de locale omstandigheden, waarbij getoetst wordt op aspecten als verkeersveiligheid, natuurwaarde en fauna. Op 27 mei 2008 hebben wij formeel vastgesteld dat de provincie volgens de nieuwe “Gedragscode provinciale infrastructuur in het kader van de flora- en faunawet” werkt. In de praktijk wordt hier al langer mee gewerkt.

Vraag 7: Waarom staat het beheerplan voor wegbermen niet op de website van de provincie, of in het Staten Informatie Systeem, gezien het feit dat vragen over bermbeheer tot de tien meest gestelde vragen over werkzaamheden aan provinciaal wegen behoren ?
Antwoord: Sinds 1996 heeft de provincie eigen foldermateriaal ter beschikking waarin het bermbeheer wordt toegelicht. Deze folder is op de districtskantoren verkrijgbaar. Binnenkort wordt dit materiaal geactualiseerd, gekoppeld aan de uitwerking van de gedragscode “Gedragscode provinciale infrastructuur in het kader van de flora- en faunawet” en overige natuurwetgeving. Onder de actualisering valt ook de plaatsing van actuele informatie op het internet.

Vraag 8: Het bureau voor ecologisch onderzoek en beheerplanning “De Groene Ruimte” heeft een evaluatie bermbeheer voor de provincie uitgevoerd. Is het rapport op de website of in de bibliotheek te vinden ?
Antwoord: Nee. Het rapport is ook al uit 2000 en gelet op de nieuwe wetgeving gedateerd.

Vraag 9: Wat waren de conclusies ? Wat waren de conclusies met betrekking tot klepelen?
Antwoord: De conclusies waren het vigerende bermbeheer ongewijzigd voort te zetten en het klepelbeheer niet uit te breiden. De conclusie over klepelbeheer was dat de natuurwaarde hierbij sterker achteruit gaat dan bij ander beheer.

Vraag 10: Zijn de adviezen opgevolgd ?
Antwoord: Ja. Het beleid is geactualiseerd in de zin dat er nu zo min mogelijk wordt geklepeld.

Vraag 11: Is het “Meetnet Bermgraskwaliteit Provincie Gelderland” nog actief ?
Antwoord: Ja.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer